Rowerowy Rajd Rodzinny

Jazda na rowerze to obecnie jedna z najpopularniejszych form rekreacji, uprawianych zarówno indywidualnie, jak i masowo. Rajdy rowerowe to z kolei jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportu amatorskiego. Jaworznicka formuła Rajdu Rodzinnego to masowy, pozbawiony sportowej rywalizacji, rekreacyjny przejazd prawie 20-kilometrowej trasy, skierowany do osób w każdym wieku.

Trasa rajdu biegnie z jaworznickiego rynku i poprowadzona została z wykorzystaniem miejskich ścieżek i szlaków rowerowych, także wśród atrakcyjnych terenów leśnych. Meta imprezy zlokalizowana jest w Parku Podłęże.

Impreza od pierwszej edycji w 2016 r. cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a udział w niej biorą nie tylko całe rodziny z terenu Jaworzna, ale także sporo gości z miast ościennych. Ustalony na 600 osób limit uczestników wyczerpuje się już kilka dni po uruchomieniu zapisów internetowych, dlatego osoby chętne do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Rajdu Rodzinnego zachęcamy do szybkiego rezerwowania terminu w swoim kalendarzu i miejsca na liście startowej.

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się 21 maja.

Regulaminy imprezy

REGULAMIN 6. ROWEROWEGO RAJDU RODZINNEGO

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w 6. Rowerowym Rajdzie Rodzinnym lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATORZY
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul.Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaworzno.pl
Koordynatorzy imprezy z ramienia MCKiS:
– Janusz Ciołczyk – j.ciolczyk@vp.pl, tel. 608 671 427
– Grzegorz Gębski grzegorz.gebski@mckis.jaworzno.pl

WSPÓŁORGANIZATOR
• Grupa Rowerowa Niepokonani Jaworzno

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin:
Start – 21 maja 2023 r. – Rynek Główny w Jaworznie
Harmonogram:
• 12:00-13:45 – zapisy i weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
• 13:50 – odprawa techniczna przed Rajdem
• 14:00 – start Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Rynku Głównego w Jaworznie
• ok. 16.30 – zakończenie imprezy – Park Podłęże ul. Piłsudskiego

TRASA RAJDU
• Trasa rajdu prowadzi przez tereny miasta Jaworzna i mierzy ok. 20 kilometrów.
• Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie.
• Meta Rajdu – Park Podłęże, ul. Piłsudskiego.

ZASADY UCZESTNICTWA
• Rodzinny Rajd Rowerowy Jaworzno’2023 jest imprezą ogólnodostępną oraz bezpłatną.
• Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie pod warunkiem przekazania Organizatorowi zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
• Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny należy przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w rajdzie. W obu przypadkach osoby niepełnoletnie winny posiadać kartę rowerową.
• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
• Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Impreza odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas znajduje się Koordynator rajdu, który kontroluje prędkość i kierunek jazdy całej kolumny uczestników, zaś na końcu jedzie oznakowany samochód Organizatora.
• Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Policję, Koordynatora rajdu oraz przedstawicieli Organizatora.
• Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom będącym w stanie nietrzeźwym, jak też znajdującym się pod wpływem środków odurzających.
• Zabrania się uczestnikom jazdy bez trzymania rąk na kierownicy, czepiania się pojazdów, ścigania się, gwałtownego zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny oraz ciągłych zmian pozycji w kolumnie rajdu.
• Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu odpowiedniego odstępu i należytej ostrożności (w szczególności przy odcinkach trasy o większym nachyleniu). Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Podczas postojów nie należy tarasować drogi.
• Osoby, które w trakcie przejazdu odłączą się od zwartej kolumny rowerzystów przestają być uczestnikami rajdu.
• Każdy z uczestników odpowiada za odpowiednie przygotowanie do udziału w rajdzie oraz za właściwy stan techniczny swojego roweru, umożliwiający mu panowanie nad nim w każdej sytuacji. Należy uwzględnić fakt, że niektóre odcinki trasy mogą być trudniejsze technicznie (np.: podjazdy) i prowadzić przez nierówny teren.
• Uczestnicy rajdu powinni we własnym zakresie zadbać o dostosowanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się jazdę w kaskach rowerowych. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać kaski.
• Zakończenie rajdu ma miejsce na mecie znajdującej się na terenie Parku Podłęże przy ulicy Piłsudskiego – powrót uczestników odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
• Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem wyścigu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Naruszenie zapisów niniejszego regulaminu i niestosowne zachowanie skutkować może wykluczeniem danej osoby z rajdu.

ZGŁOSZENIA
• Organizator ustala limit zawodników na 500 osób.
• Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 4 maja do 18 maja lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
• Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaworzno.pl
• W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy zgłoszony uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w dniu imprezy w miejscu startu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015, poz. 155 j.t.).
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu w uzasadnionych przypadkach, jak również do dokonania zmian niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaworzno.pl. Kontakt z Inspektorem
• Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
• Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
• Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
• Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
• Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
• Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

ZGŁOSZENIA RUSZAJĄ OD 04.05.2023

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl

Aktualności z imprez rowerowych MCKiS Jaworzno

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno