Jaworznicki Rajd Nordic Walking w GEOsferze

Rajd Noridc Walking ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej oraz integrację osób z różnego przedziału wiekowego. Impreza ma charakter wielopokoleniowej, rodzinnej zabawy i nie jest nastawiona na typową rywalizację sportową. Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch tras – 9 km lub 6 km – i każdy przechodzi ją w swoim własnym tempie, a bez względu na uzyskany czas każdy może liczyć na mecie na pamiątkowy medal.

Rajd na przestrzeni lat, od momentu jego inicjacji w 2012 roku, zupełnie zmienił swoje oblicze i z małej imprezy lokalnej stał się cenioną przez spore grono uczestników imprezą ogólnomiejską. Obecnie Rajd organizowany jest z wielkim rozmachem, z atrakcjami towarzyszącymi i w ciekawym krajobrazowo terenie – start i meta zlokalizowane są w Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSFERA. Zainteresowanie rajdem zwiększa się z roku na rok i obecnie ilość uczestników na każdej z imprez przekracza 400 osób.

Impreza zaplanowana do organizacji na dzień 10 czerwca 2023 r.
Zapisy na Rajd rozpoczną się 2 maja.

Regulaminy imprezy

X RAJD NORDIC WALKING

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA PAWŁA SILBERTA

oraz WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DARIUSZA STARZYCKIEGO

„GEOSFERA” – edycja 2022

REGULAMIN

ORGANIZATOR

• Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

WSPÓŁORGANIZATORZY

• Śląski Urząd Marszałkowski

• Urząd Miasta w Jaworznie

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PATRONAT

• Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

• Wicemarszałek Województwa Sląskiego Dariusz Starzycki

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin: 11 czerwca (sobota) 2022 r., Ośrodek Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOSFERA

Harmonogram:

• 9.30 – otwarcie biura zawodów:

◦ weryfikacja zawodników

◦ wydawanie numerów startowych

• 10.45 – zamknięcie biura zawodów

• 10.50 – rozgrzewka prowadzona przez instruktor Nordic-Walking

• 10.55 – przywitanie zawodników na linii startu

• 11.00 – start rajdu (trasa 9 kilometrów, około 10 minut później trasa 6 kilometrów)

• Po przybyciu na metę każdy zawodnik indywidualnie pobiera pamiątkowy medal Rajdu i wodę mineralną

• ok. 13.00-13.30 – wręczenie nagród dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika Rajdu,

wręczenie nagród dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika Rajdu, konkurs z nagrodami

dla wszystkich uczestników zawodów

• ok. 14.00 – zakończenie imprezy

TRASA RAJDU

• Rajd odbędzie się na odcinku o długości około 9 km dla osób zaawansowanych i około 6 km

dla osób chcących pokonać dystans rekreacyjnie. Zawodnicy mają możliwość wyboru dystansu,

na którym chcą wystartować.

• Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi Rajdu.

• Trasa Rajdu prowadzi przez okolice wokół ośrodka GEOsfera oraz osiedli Dobra, Chrząstówka

i Warpie.

NAGRODY

Każdy zawodnik, który zgłosi się do udziału w imprezie w wyznaczonym przez organizatorów terminie

przez panel zgłoszeniowy na stronie www.mckis.jaworzno.pl (panel zgłoszeniowy Jaworznicki Rajd

Nordic Walking w GEOsferze”) i ukończy Rajd, otrzyma pamiątkowy medal i wodę mineralną na mecie. Przewidziane są również dodatkowe nagrody rzeczowe

i upominki dla uczestników imprezy (konkurs) a także dla najstarszego i najmłodszego zawodnika oraz zawodniczki.

ZASADY UCZESTNICTWA

• Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność,

co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów.

W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego

na udział w zawodach na piśmie (wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej MCKiS).

• Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem

o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Oświadczenie oznacza, że uczestnik rozważył

i ocenił charakter, zakres oraz stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem

w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie

na własną odpowiedzialność.

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym

i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała

i urazów fizycznych w tym śmierci.

• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się

z regulaminem Rajdu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa a na odcinkach dróg publicznych

do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

• Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym Rajd. Organizator zapewnia

opiekę medyczną w Biurze Zawodów Rajdu oraz na trasie (punkt medyczny).

• Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.

• Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany

do warunków pogodowych) – wygodne obuwie i kijki do Nordic Walking.

ZGŁOSZENIA

• Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 2 maja (poniedziałek) do 9 czerwca (czwartek) 2022r.

• Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaworzno.pl (panel zgłoszeniowy

Jaworznicki Rajd Nordic Walking w GEOsferze”)

• Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wyrażenie zgody na akceptację

regulaminu.

• Organizator ustala limit uczestników na 500 osób.

• W przypadku osiągnięcia przed 9 czerwca wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie

zamknięty.

• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy

limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji, gdy zawodnicy zapisani drogą

internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.

• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście

startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 •  Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 •  Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 •  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 •  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
 •  W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności Organizatora zawodów. Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem
 • Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 •  Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
 •  Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

mapa

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

Maszerowali w stylu disco

22/03/2023|Klub Niko, Nordic Walking, Rekreacja|

Na zaproszenie Klubu Niko i grupy Nord Walkers w ramach tegorocznego świętowania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn przenieśliśmy się do lat 80. Uczestnicy tanecznym krokiem wędrowali podczas Disco Marszu Nordic [...]

Relacje video z wybranych rajdów nordic walking

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno