Project Description

Jaworznicki Rajd Nordic Walking w GEOsferze

Rajd Noridc Walking ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej oraz integrację osób z różnego przedziału wiekowego. Impreza ma charakter wielopokoleniowej, rodzinnej zabawy i nie jest nastawiona na typową rywalizację sportową. Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch tras – 9 km lub 6 km – i każdy przechodzi ją w swoim własnym tempie, a bez względu na uzyskany czas każdy może liczyć na mecie na pamiątkowy medal i dyplom.

Rajd na przestrzeni lat, od momentu jego inicjacji w 2012 roku, zupełnie zmienił swoje oblicze i z małej imprezy lokalnej stał się cenioną przez spore grono uczestników imprezą ogólnomiejską. Obecnie Rajd organizowany jest z wielkim rozmachem, z atrakcjami towarzyszącymi i w ciekawym krajobrazowo terenie – start i meta zlokalizowane są w Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSFERA. Zainteresowanie rajdem zwiększa się z roku na rok i obecnie ilość uczestników na każdej z imprez przekracza 400 osób.

Impreza zaplanowana do organizacji na dzień 22 sierpnia 2021 r.
Zapisy na Rajd rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 19 sierpnia.

Regulaminy imprezy

IX RAJD NORDIC WALKING
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA PAWŁA SILBERTA oraz WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DARIUSZA STARZYCKIEGO
“GEOSFERA” – edycja 2021

REGULAMIN
Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w IX Rajdzie Nordic Walking lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

WSPÓŁORGANIZATORZY
• Śląski Urząd Marszałkowski
• Urząd Miasta w Jaworznie
• TAURON Wytwarzanie
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PATRONAT
• Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert
• Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin: 22 sierpnia (niedziela) 2021 r., Ośrodek Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOSFERA

Harmonogram:
• 9.30 – otwarcie biura zawodów:
◦ weryfikacja zawodników
◦ wydawanie numerów startowych
• 10.45 – zamknięcie biura zawodów
• 10.50 – rozgrzewka prowadzona przez instruktor Nordic-Walking
• 10.55 – przywitanie zawodników na linii startu
• 11.00 – start rajdu (trasa 9 kilometrów, około 10 minut później trasa 6 kilometrów)
• ok. 13.30 – wręczenie nagród dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika Rajdu, wręczenie nagród dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika Rajdu, konkurs z nagrodami dla wszystkich uczestników zawodów
• ok. 14.00 – zakończenie imprezy.

Po przybyciu na metę każdy zawodnik indywidualnie pobiera pamiątkowy medal Rajdu, dyplom oraz wodę mineralną

TRASA RAJDU
• Rajd odbędzie się na odcinku o długości około 9 km dla osób zaawansowanych i około 6 km dla osób chcących pokonać dystans rekreacyjnie. Zawodnicy mają możliwość wyboru dystansu, na którym chcą wystartować.
• Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi Rajdu.
• Trasa Rajdu prowadzi przez okolice wokół ośrodka GEOsfera oraz osiedli Dobra, Chrząstówka i Warpie.

NAGRODY
Każdy zawodnik, który zgłosi się do udziału w imprezie w wyznaczonym przez organizatorów terminie przez panel zgłoszeniowy na stronie www.mckis.jaw.pl i ukończy Rajd, otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz wodę mineralną na mecie. Przewidziane są również dodatkowe nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprezy (konkurs) a także dla najstarszego i najmłodszego zawodnika oraz zawodniczki.

ZASADY UCZESTNICTWA
• Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach na piśmie (wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej MCKiS).
• Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Oświadczenie oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres oraz stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem Rajdu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa a na odcinkach dróg publicznych do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
• Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym Rajd. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów Rajdu oraz na trasie (punkt medyczny).
• Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) – wygodne obuwie i kijki do Nordic Walking.

ZGŁOSZENIA
• Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 26 lipca (poniedziałek) do 19 sierpnia (czwartek) 2021 r.
• Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaw.pl.
• Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wyrażenie zgody na akceptację regulaminu.
• Organizator ustala limit uczestników na 500 osób.
• W przypadku osiągnięcia przed 19 sierpnia wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji, gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście
startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności Organizatora zawodów. Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/ lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
• Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Regulamin w wersji PDF dostępny jest TUTAJ.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
  6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dostępna jest TUTAJ.

Zgłoszenia pod adresem.
Zapisy startują 26 lipca i potrwają do 19 sierpnia.

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego znajduje się TUTAJ

mapa

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

  • rajd-w-ciezkowicach

IV Rajd Nordic Walking w Ciężkowicach

16/06/2021|MCKiS, Nordic Walking, Sport|

W sobotę 12 czerwca, punktualnie o godzinie 10.00, marsz rozpoczęli uczestnicy VI Rajdu Nordic Walking w Ciężkowicach. Tradycyjnie - start i meta zlokalizowane były pry ul. Zdrojowej, nieopodal rezerwatu przyrody [...]

Relacje video z wybranych rajdów nordic walking

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno