Rajd Nordic Walking Gigant – Geosfera

Spacer z kijami to coraz bardzie popularna i zdrowa dyscyplina sportowa. Ta forma rekreacji wymyślona w Finlandii zyskuje coraz większe grono zwolenników. Ważnym czynnikiem jest fakt, iż uprawiać tą dyscyplinę może w zasadzie każdy bez względu na wiek czy kondycje. Nordic Walking można uprawiać zarówno nad morzem, w lesie, parku czy w górach – przez cały rok. W naszym mieście organizowanych jest wiele tego typu większych bądź mniejszych imprez.

Startujący w nim zawodnicy mają okazję do rekreacyjnego przejścia ciekawą trasą, która liczy około 5 kilometrów i zaczyna się na Osiedlu „Gigant”. Uczestnicy maszerują w kierunku jaworznickiej „Geosfery” i potem z powrotem w stronę „Gigantu”. Biuro zawodów, start i meta imprezy mieści się na boisku sportowym na „Gigancie” a limit uczestników na ten rok ustalony został na 100 osób. Rajd ma charakter rekreacyjny bez typowej rywalizacji sportowej, liczą się tutaj promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych i – przede wszystkim – kontynuacja działań sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Regulaminy imprezy

3. RAJD NORDIC WALKING
GIGANT – GEOSFERA

pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Jaworzna p. Pawła Silberta

edycja 2024

REGULAMIN

ORGANIZATOR

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

WSPÓŁORGANIZATOR

 • Urząd Miasta w Jaworznie

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
17 marca (niedziela) 2024 r. – boisko sportowe Jaworzno – Osiedle Gigant

HARMONOGRAM

 • od godziny 9.45 do godziny 10.50 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów i wydawanie numerów startowych
 • godzina 10.50 – odprawa techniczna i rozgrzewka prowadzona przez instruktora
 • godzina 11.00 – start rajdu (start wspólny)
 • ok. godziny 12.00 zakończenie rajdu (każdy uczestnik podczas wejścia na metę otrzyma pamiątkowy medal)
 • cały czas podczas trwania zawodów możliwość skorzystania przez startujących zawodników z gorącego bufetu – kawa, herbata (tak podczas zapisów jak i po dotarciu na metę)

TRASA RAJDU

 • Trasa rajdu przebiega przez okolicę Ośrodka Edukacji Geologiczno-Ekologicznej GEOsfera od Osiedla Gigant i wynosi ok 5 km.
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie rajdu.
 • Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń instruktora.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 17 marca 2024 roku ukończą 18 rok życia.
 • Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania imprezy.
 • Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej rajdu (www.mckis.jaworzno.pl), możliwe będzie też wypełnienie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy.
 • Podpisanie listy startowej przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne buty oraz kijki do nordic walking.
 • Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu rajd.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Organizator ustala limit uczestników na 100 osób.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 1 marca (piątek) do 14 marca (czwartek) poprzez stronę www.mckis.jaworzno.pl.
 • W przypadku osiągnięcia przed 14 marca 2024 r. wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

PATRONAT MEDIALNY

 • Puls Jaworzna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaworzno.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
 • Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

Przed nami emocjonujący weekend!

13/06/2024|Armwrestling, Hala Widowiskowo-Sportowa, Klub Niko, Kultura, Nordic Walking, Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą, Piknik, Sosina, Sport, W dzielnicach, Wydarzenie sportowe, Zespoły Śpiewacze|

Przeżyj z nami prawdziwe sportowe emocje, a wszystko za sprawą nadchodzących wydarzeń, które swój początek będą miały już w najbliższy piątek 14 czerwca, ponieważ właśnie tego dnia rozpoczną się rozgrywki [...]

Kolejny marsz po Dolinie Żabnika

20/05/2024|Nordic Walking|

Za nami IX edycja wiosennego Rajdu Nordic Walking w Ciężkowicach, zorganizowanego przez radnego Rady Miejskiej Miroława Pieczarę, Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie i Ochotniczą [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: