Tegoroczna edycja została zaplanowana na 13.05.2023 r.

Rolkuj po nadzieję

Impreza pn. “Rolkuj po nadzieję” skierowana jest do wszystkich amatorów jeżdżących, uczących się jeździć, a także tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z popularnym skatingiem. Nie ma ona charakteru typowej rywalizacji sportowej, jednak w rekreacyjnym “rolkowaniu” ukryty jest głębszy sens, gdyż wydarzenie to jest formą wsparcia Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.

Uczestnicy już w momencie zapisywania się na imprezę wspierają jaworznickie hospicjum poprzez opłacenie opłaty startowej w formie cegiełki, która w całości przekazywana jest placówce. Podczas samej imprezy rolkarze mogą się za to w pełni skupić na beztroskim pokonywaniu wytyczonej trasy. Tutaj panuje pełna dowolność i każdy może przejechać taki dystans, jaki mu odpowiada. Sugerowaną długością jest 5 km, ale każdy uczestnik może samodzielnie postanowić czy chce pokonać więcej pętli, czy zejść z trasy trochę wcześniej.

Regulaminy imprezy

REGULAMIN

ROLKUJ PO NADZIEJĘ
Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Jaworzna
Jaworzno 2023

TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w dniu 13 maja 2023 r. (sobota) na terenie wyznaczonej trasy pieszo-rolkowo-rowerowej wokół zbiornika OWR Sosina.
Biuro zawodów czynne będzie w godz. od 9.00 do 10.45 na terenie OWR Sosina przy strefie boisk sportowych i placu zabaw.

ORGANIZATOR
Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie.
Miejskie Centrum Kultury i Sportu ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno tel.: 32 745 10 30 w. 80.
Urząd Miejski w Jaworznie.

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Jaworzna.

CEL

 • Pozyskanie środków finansowych na rzecz Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie.
 • Propagowanie jazdy na rolkach.
 • Czynny wypoczynek weekendowy.
 • Promocja miasta Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych.
 • Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców miasta.

PROGRAM
9.00 – 10.45 – weryfikacja uczestników zawodów, wydawanie numerów startowych.
11.00 – start wspólny.
ok.13.00 – zakończenie imprezy.

TRASA PRZEJAZDU
Trasa to pętla o długości ok. 5 km, prowadząca ścieżką pieszo-rolkowo-rowerową dookoła zbiornika OWR Sosina.

OPŁATA STARTOWA
Opłata to forma cegiełek pobierana w biurze zawodów przez Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta. Ustalone wartości udziału w imprezie a tym samym darowizny na rzecz placówki to:
– dzieci do lat 10 bezpłatnie,
– młodzież od 11 do 17 lat 5 zł,
– dorośli od 18 lat 10 zł.

ZGŁOSZENIA
Elektroniczne zgłoszenia do imprezy przyjmowane są w okresie od 27 marca do 11 maja 2023 roku na stronie www.mckis.jaworzno.pl. Osoby zgłoszone elektronicznie otrzymają pamiątkowy medal uczestnictwa. Zapisu można dokonać także bezpośrednio w dniu 13 maja 2023 r. w biurze zawodów.

Osoby zgłoszone w dniu imprezy nie otrzymają medalu.

USTALENIA ORGANIZACYJNE

 • W imprezie nie wprowadza się kategorii wiekowych. Przejazd ma charakter charytatywny, zawodnicy startują bez pomiaru czasu przejazdu. Sugerowany docelowy dystans to ok 5 km.
 • Rozpoczęcie zawodów odbędzie się ze startu wspólnego. Trasa przejazdu w dniu imprezy nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych użytkowników, dlatego na trasie należy poruszać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.
 • Dzieci do 10 lat mają obowiązek posiadania kasku ochronnego. Organizatorzy zalecają stosowanie kasku i ochraniaczy przez wszystkich uczestników – “Jeżdżę z głową w kasku”.

NAGRODY

 • Każdy z uczestników otrzymuje numer startowy.
 • Uczestnicy zgłoszeni elektronicznie do dnia 11maja 2023 roku otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 • Wszyscy uczestnicy po ukończeniu przejazdu otrzymają dyplom uczestnictwa.

UCZESTNICTWO
1. Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w imprezie.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
3. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w imprezie na własną odpowiedzialność.
4. Za pozostawiony bez opieki sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i pobierając numer startowy, wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadkach szczególnych (np. złej pogody).

Dodatkowych informacji udzielają:
Przedstawiciel MCKiS – Janusz Ciołczyk – 32 745 10 30 w. 83.
Przedstawiciel Hospicjum – koordynator wolontariatu Iwona Pawelec – 506 257 379.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
 •  Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Zgłoszenia startują w dniu 27 kwietnia 2023

Panel zgłoszeniowy →TUTAJ

Aktualności z jaworznickich imprez rekreacyjnych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno