Z POWODU NIEKORZYSTNEJ PROGNOZY POGODY NA DZIEŃ
10 WRZEŚNIA IMPREZA ZOSTAŁA ODWOŁANA

Rolkuj po nadzieję

Impreza pn. “Rolkuj po nadzieję” skierowana jest do wszystkich amatorów jeżdżących, uczących się jeździć, a także tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z popularnym skatingiem. Nie ma ona charakteru typowej rywalizacji sportowej, jednak w rekreacyjnym “rolkowaniu” ukryty jest głębszy sens, gdyż wydarzenie to jest formą wsparcia Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.

Uczestnicy już w momencie zapisywania się na imprezę wspierają jaworznickie hospicjum poprzez opłacenie opłaty startowej w formie cegiełki, która w całości przekazywana jest placówce. Podczas samej imprezy rolkarze mogą się za to w pełni skupić na beztroskim pokonywaniu wytyczonej trasy. Tutaj panuje pełna dowolność i każdy może przejechać taki dystans, jaki mu odpowiada. Sugerowaną długością jest 5 km, ale każdy uczestnik może samodzielnie postanowić czy chce pokonać więcej pętli, czy zejść z trasy trochę wcześniej.

Regulaminy imprezy

ROLKUJ PO NADZIEJĘ

Pod Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Jaworzna


REGULAMIN

TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 10 września 2022 r. (sobota) na terenie wyznaczonej trasy jaworznickiej pieszo-rolkowo-rowerowej wokół zbiornika OWR Sosina

Biuro zawodów czynne będzie w godz. od 9.00 do 10.45 na terenie OWR Sosina przy strefie boisk sportowych i placu zabaw.

ORGANIZATOR

Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie

Miejskie Centrum Kultury i Sportu ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno tel.: 32 745 10 30 w. 80.

Urząd Miejski w Jaworznie

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Jaworzna

CEL

Pozyskanie środków finansowych na rzecz Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.

Propagowanie jazdy na rolkach.

Czynny wypoczynek weekendowy.

Promocja miasta Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych.

Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców miasta.

PROGRAM

9.00 -10.45 – weryfikacja uczestników zawodów, wydawanie numerów startowych

11.00 – start wspólny

ok.13.00 – zakończenie imprezy

TRASA PRZEJAZDU

Trasa to pętla o długości ok. 5 km, prowadząca ścieżką pieszo – rolkowo – rowerową dookoła zbiornika OWR Sosina.

OPŁATA STARTOWA”

Opłata to forma cegiełek pobierana w biurze zawodów przez Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta. Ustalone wartości udziału w imprezie a tym samym darowizny na rzecz placówki to:

– dzieci do lat 10 bezpłatnie

– młodzież od 11 do 17 lat 5,- zł

– dorośli od 18 lat 10,- zł

ZGŁOSZENIA

Elektroniczne zgłoszenia do imprezy przyjmowane są do 8 września 2022 roku na stronie www.mckis.jaw.pl . Osoby zgłoszone elektronicznie otrzymają pamiątkowy medal uczestnictwa. Zapisu można dokonać także bezpośrednio w dniu 10 września 2022 r. w biurze zawodów.

Osoby zgłoszone w dniu imprezy nie otrzymają medalu.

USTALENIA ORGANIZACYJNE

W imprezie nie wprowadza się kategorii wiekowych. Przejazd ma charakter charytatywny, zawodnicy startują bez pomiaru czasu przejazdu. Sugerowany docelowy dystans to ok 5 km.

Rozpoczęcie zawodów odbędzie się ze startu wspólnego. Trasa biegu w dniu imprezy nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych użytkowników, dlatego na trasie biegu należy poruszać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu. Dzieci do 10 lat mają obowiązek posiadania kasku ochronnego. Organizatorzy zalecają stosowanie kasku i ochraniaczy przez wszystkich uczestników – „Jeżdżę z głową w kasku”

NAGRODY

Każdy z uczestników otrzymuje numer startowy.

Uczestnicy zgłoszeni elektronicznie do dnia 8 września 2022 roku otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu przejazdu otrzymają dyplom uczestnictwa.

UCZESTNICTWO

 1. Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w zawodach.

 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

 3. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w imprezie na własną odpowiedzialność.

 4. Za pozostawiony bez opieki sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i pobierając numer startowy wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadkach szczególnych (np. złej pogody).

Dodatkowych informacji udzielają:

Przedstawiciel MCKiS – Janusz Ciołczyk – 32 745 10 30 w.83

Przedstawiciel Hospicjum- koordynator wolontariatu Iwona Pawelec 506 257 379

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem
 • Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 •  Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
 •  Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Zgłoszenia startują w dniu 27 kwietnia 2022

Panel zgłoszeniowy →TUTAJ

Aktualności z jaworznickich imprez rekreacyjnych

To podróż jest celem

04/11/2022|Puls Jaworzna, Rekreacja|

Jaworznianie Bartosz Jarzynka i Joanna Staroń wrócili niedawno z pasjonującej podróży po Islandii. Rozmawiamy z nimi na temat wrażeń i tego, co udało się im tam zobaczyć. Długo zajęło wam [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno