Tegoroczna edycja została zaplanowana na 18.05.2024 r.

Rolkuj po nadzieję

Impreza pn. “Rolkuj po nadzieję” skierowana jest do wszystkich amatorów jeżdżących, uczących się jeździć, a także tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z popularnym skatingiem. Nie ma ona charakteru typowej rywalizacji sportowej, jednak w rekreacyjnym “rolkowaniu” ukryty jest głębszy sens, gdyż wydarzenie to jest formą wsparcia Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.

Uczestnicy już w momencie zapisywania się na imprezę wspierają jaworznickie hospicjum poprzez opłacenie opłaty startowej w formie cegiełki, która w całości przekazywana jest placówce. Podczas samej imprezy rolkarze mogą się za to w pełni skupić na beztroskim pokonywaniu wytyczonej trasy. Tutaj panuje pełna dowolność i każdy może przejechać taki dystans, jaki mu odpowiada. Sugerowaną długością jest 5 km, ale każdy uczestnik może samodzielnie postanowić czy chce pokonać więcej pętli, czy zejść z trasy trochę wcześniej.

Regulaminy imprezy

TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w dniu 18 maja 2024 r. (sobota) na terenie wyznaczonej trasy jaworznickiej pieszo-rolkowo-rowerowej wokół zbiornika OWR Sosina.
Biuro zawodów czynne będzie w godz. od 9.00 do 10.45 na terenie OWR Sosina przy strefie boisk sportowych i placu zabaw.

ORGANIZATOR
Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno, tel.: 32 745 10 30
Urząd Miejski w Jaworznie

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Jaworzna

CEL
Pozyskanie środków finansowych na rzecz Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.
Propagowanie jazdy na rolkach.
Czynny wypoczynek weekendowy.
Promocja miasta Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych.
Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców miasta.

PROGRAM
9.00 -10.45 – weryfikacja uczestników zawodów, wydawanie numerów startowych
11.00 – start wspólny
ok.13.00 – zakończenie imprezy

TRASA PRZEJAZDU
Trasa to pętla o długości ok. 5 km, prowadząca ścieżką pieszo – rolkowo – rowerową dookoła zbiornika OWR Sosina.

„OPŁATA STARTOWA”
Wpisowe to forma cegiełek pobierana w biurze zawodów przez Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta.
Ustalone wartości udziału w imprezie a tym samym darowizny na rzecz placówki to:
– dzieci do lat 10 – bezpłatnie
– młodzież od 11 do 17 lat – 5 zł
– dorośli od 18 lat – 10 zł

ZGŁOSZENIA
Elektroniczne zgłoszenia do imprezy przyjmowane są do 14 maja 2024 roku na stronie zgloszenia.mckis.jaworzno.pl
Osoby zgłoszone elektronicznie otrzymają pamiątkowy medal uczestnictwa. Zapisu można dokonać także bezpośrednio w dniu 18 maja 2024 r. w biurze zawodów. Osoby zgłoszone w dniu imprezy nie otrzymają medalu. Organizator ustala limit startujących na – 200 uczestników.

USTALENIA ORGANIZACYJNE
W imprezie nie wprowadza się kategorii wiekowych. Przejazd ma charakter charytatywny, zawodnicy startują bez pomiaru czasu przejazdu. Sugerowany docelowy dystans to ok 10 km.
Rozpoczęcie zawodów odbędzie się ze startu wspólnego. Trasa przejazdu w dniu imprezy nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych użytkowników, dlatego na trasie należy poruszać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.
Dzieci do 10 lat mają obowiązek posiadania kasku ochronnego. Organizatorzy zalecają stosowanie kasku i ochraniaczy przez wszystkich uczestników – „Jeżdżę z głową w kasku”

NAGRODY
Każdy z uczestników otrzymuje numer startowy.
Uczestnicy zgłoszeni elektronicznie do dnia 14 maja 2024 roku otrzymają na mecie pamiątkowy medal.

UCZESTNICTWO
1. Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w zawodach.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
3. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w imprezie na własną odpowiedzialność.
4. Za pozostawiony bez opieki sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i pobierając numer startowy wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadkach szczególnych (np. złej pogody).

Dodatkowych informacji udzielają:
Przedstawiciel MCKiS – Janusz Ciołczyk, tel.: 32 745 10 30 wew. 83
Przedstawiciel Hospicjum – Iwona Pawelec, tel.: 506 257 379

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  • Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
  • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
  •  Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  •  Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
  • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Zgłoszenia

Panel zgłoszeniowy →TUTAJ

Aktualności z jaworznickich imprez rekreacyjnych

Czas kobiet w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej

29/02/2024|Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego, Kultura, Nordic Walking, Rekreacja, Sport, W dzielnicach, Warsztaty, Zajęcia dla dorosłych, Zajęcia dla seniorów|

Zachęcamy do zapisów na cykl warsztatów "KOBIETY KOBIETOM", które odbędą się w szczakowskim Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego. „Kobiety kobietom” - to warsztaty artystyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: