Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach artystycznych, które Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie tym razem ze swoich placówek przenosi do największego obiektu w samym sercu miasta.

Od ponad 20 lat naszym głównym celem jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Wspieramy kulturotwórcze inicjatywy, propagujemy nowe trendy w kulturze, sztuce, sporcie oraz niestandardowe zjawiska artystyczne. W tym zakresie realizujemy projekty, wydarzenia, eventy.

Każdego miesiąca będziemy proponować rozmaite warsztaty artystyczne lub rekreacyjne, skierowane do osób w różnym wieku, a także do całych rodzin. Wspólnie z uczestnikami pragniemy stworzyć twórcze miejsce pełne kreatywnych pomysłów, w którym będzie można nie tylko rozwinąć, ale również odkryć swoje zdolności.

Mamy nadzieję, że doświadczeni instruktorzy, przyjazna atmosfera, bogata oferta, a także nowoczesne wnętrza zmodernizowanej Hali sprawią, że mieszkańcy Jaworzna z chęcią będą korzystać z naszych propozycji i każdego miesiąca będą powracać, by wspólnie z nami budować miejską kulturę.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem warsztatów organizowanych w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS dostępnym TUTAJ

„TWÓRCZOść w Hali MCKiS”
REGULAMIN

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w. 52 lub 57)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaworzno.pl

PROGRAM WARSZTATÓW
Miejsce i termin:
Listopad 2022 – czerwiec 2023 r. – Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 80.
Harmonogram:
Harmonogram pozostaje zmienny. Każdego miesiąca terminarz, godziny zajęć, koszt warsztatów mogą ulec zmianie. Miesięczny plan jest publikowany na stronie internetowej www.mckis.jaworzno.pl, a także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
Zapisy:
Zapisy na zajęcia przyjmowane są przez dział Promocji i Informacji MCKiS: 32 745 10 30 wew. 52 lub 57, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

CEL WARSZTATÓW
• Inspirowanie uczestników zajęć do rozwijania swoich talentów.
• Poszerzanie oferty kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
• Aktywizacja twórcza mieszkańców śródmieścia i całego miasta.
• Popularyzowanie rękodzieła.
• Popularyzowanie aktywności fizycznej.
• Wsparcie kulturotwórczych inicjatyw.
• Propagowanie nowych trendów w kulturze, sztuce oraz sporcie.

ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH
• Udział w warsztatach może wziąć każda osoba, która mieści się w kategoriach, dla których uwzględnione zostały zajęcia (dzieci, młodzież, seniorzy, rodzice z dziećmi, osoby niepełnosprawne).
• Jednorazowo w każdych warsztatach może wziąć udział 10 osób. W zależności od rodzaju zajęć i warunków sal.
• O obecności rodzica/opiekuna towarzyszącego dziecku podczas warsztatów, o ile nie warunkuje tego program zajęć, decydują instruktorzy.
• Uczestnicy mają zapewnioną opiekę instruktora oraz możliwość korzystania z niezbędnych pomieszczeń i materiałów.
• Zasady korzystania z materiałów udostępnianych przez MCKiS określają prowadzący warsztaty.
• Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu MCKiS. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
• Zgłoszenie się i udział w warsztatach oznaczają, że uczestnik przeczytał regulamin i go akceptuje.

PŁATNOŚĆ ZA WARSZTATY (dot. zajęć płatnych)
• Warsztaty są odpłatne wg cen ustalonych przez Dyrekcję MCKiS.
• Odpłatność za warsztaty odbywa się przed rozpoczęciem zajęć u instruktora.
• Płatności za warsztaty można również dokonać przelewem na konto MCKiS w Banku PEKAO o./Jaworzno nr rachunku 24 1240 1356 1111 0000 2325 0385, podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę i termin oraz miejsce zajęć w placówce prowadzącej zajęcia. Uwaga! Firmy, które chcą otrzymać fakturę VAT, muszą zaznaczyć to w tytule przelewu.
• Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w warsztatach.
• Nie ma możliwości zwrotu wpłaconych środków.
• Uczestnik nie może odstępować udziału w opłaconych warsztatach osobom trzecim.
• Za nieobecność na warsztaty MCKiS nie zwraca wniesionej opłaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• MCKiS zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć. Odwołanie lub przeniesienie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników, z wyjątkiem wypadków losowych.
• W trakcie trwania warsztatów może być zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia spod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@mckis.jaworzno.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
• Uczestnick ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,
że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Aktualności z jaworznickich imprez kulturalnych

Projekty kulturalne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: