Miejski Zimowy Rajd Nordic Walking

Marsz z kijkami to jedna z najchętniej uprawianych form rekreacji przez mieszkańców Jaworzna. Jest bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego tak dla najmłodszych, jak starszych mieszkańców naszego miasta. Dlatego, oprócz głównej imprezy tego typu, czyli Jaworznickiego Marszu Nordic Walking, który odbywa się w GEOsferze, w naszym mieście organizowane są także dzielnicowe wersje tego wydarzenia: Rajd Nordic Walking w Ciężkowicach, na Podłężu, w Jeleniu czy Byczynie.

Po raz pierwszy jednak odbędzie się miejska edycja zawodów zimową, lutową porą. Zimowe zmagania na świeżym powietrzu będą dla wszystkich uczestników doskonałą formą zdrowej i interesującej zabawy, a także okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu w kontakcie z przyrodą oraz doskonaleniem techniki Nordic Walking.

Trasa Rajdu pokrywać się będzie w większości z trasą organizowanego w kwietniu Rajdu w Ciężkowicach, a niewątpliwie wspaniałe walory krajobrazowe rejonu rezerwatu Żabnika dodają atrakcyjności wędrówce. Zawody rozgrywane są na dystansie 8 kilometrów, a trasa obejmuje pętlę wytyczoną na malowniczych i zróżnicowanych przyrodniczo terenach leśnych w rejonie Doliny Żabnika. Start i meta imprezy zlokalizowane są przy ulicy Zdrojowej, tam też znajduje się biuro zawodów oraz baza wydarzenia.

Głównymi celami wydarzenia, podobnie jak w innych imprezach nordic walking, są przede wszystkim: rodzinna rekreacja bez typowej rywalizacji sportowej, promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych i – przede wszystkim – kontynuacja działań sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców.

Regulaminy imprezy

2. Miejski Zimowy Rajd Nordic Walking
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta
edycja 2024

REGULAMIN


ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
Kontakt:
Paweł Wróbel – tel. 502 549 040

WSPÓŁORGANIZATOR
Urząd Miasta w Jaworznie
Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin:
24 lutego (sobota) 2024 r. – Jaworzno – Ciężkowice, ul. Zdrojowa
Harmonogram:
• od godziny 8.30 do godziny 9.45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów, i wydawanie numerów startowych oraz talonów na posiłek,
• godzina 9.50 – odprawa techniczna i rozgrzewka prowadzona przez instruktora,
• godzina 10.00 – start rajdu (jedna grupa zawodników – start wspólny)
• ok. godziny 11.30 – 13.00 – zakończenie rajdu (każdy uczestnik podczas wejścia na metę otrzyma pamiątkowy medal),
• bezpośrednio po zakończeniu rajdu – ciepły posiłek dla zawodników, nagrodzenie dwóch najmłodszych i najstarszych zawodników oraz konkurs wiedzy z zakresu nordic walking z nagrodami dla wszystkich uczestników rajdu,
• cały czas podczas trwania zawodów jest możliwość skorzystania przez startujących zawodników (tak podczas zapisów, jak i po dotarciu na metę) z gorącego bufetu – kawa, herbata.

TRASA RAJDU
• Około 8-kilometrowa trasa rajdu przebiega przez malownicze tereny Doliny Żabnika.
• Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie rajdu.
• Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA
• W rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 24 lutego 2024 roku ukończą 18. rok życia.
• Osoby poniżej 18. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania imprezy.
• Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej rajdu (www.mckis.jaworzno.pl), możliwe będzie też wypełnienie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
• Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się, podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy zawodnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
• Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne buty oraz kijki do nordic walking.
• Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu rajd – w biurze zawodów znajdować będzie się punkt medyczny.

ZGŁOSZENIA
• Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
• Organizator ustala limit uczestników na 200 osób.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 5 lutego (poniedziałek) do 22 lutego (czwartek) 2024 roku poprzez stronę zgloszenia.mckis.jaworzno.pl
• W przypadku osiągnięcia przed 22 lutego wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji, kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji, gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

PATRONAT MEDIALNY
• Puls Jaworzna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel.: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
• Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
• Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
• Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej, jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
• Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
• Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

Przed nami emocjonujący weekend!

13/06/2024|Armwrestling, Hala Widowiskowo-Sportowa, Klub Niko, Kultura, Nordic Walking, Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą, Piknik, Sosina, Sport, W dzielnicach, Wydarzenie sportowe, Zespoły Śpiewacze|

Przeżyj z nami prawdziwe sportowe emocje, a wszystko za sprawą nadchodzących wydarzeń, które swój początek będą miały już w najbliższy piątek 14 czerwca, ponieważ właśnie tego dnia rozpoczną się rozgrywki [...]

Kolejny marsz po Dolinie Żabnika

20/05/2024|Nordic Walking|

Za nami IX edycja wiosennego Rajdu Nordic Walking w Ciężkowicach, zorganizowanego przez radnego Rady Miejskiej Miroława Pieczarę, Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie i Ochotniczą [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: