Bieg Patriotyczny

Biegi to kolejna dyscyplina sportu, która w wymiarze amatorskim bije rekordy popularności w naszym kraju, a organizowane imprezy są oblegane przez fanów joggingu. Nie inaczej jest w samym Jaworznie, dlatego – wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu biegaczy – do bogatego kalendarza wydarzeń sportowych, dołączyło kolejne!

Tegoroczna czwarta edycja Biegu Patriotycznego ponownie wraca na OWR ‘Sosina’, gdzie uczestnicy będą mieli do pokonania dwie pętle o łącznej długości ok. 10 km w niezwykle ciekawym krajobrazowo terenie dookoła zbiornika wodnego Sosina. Baza imprezy zlokalizowana będzie w pobliżu zmodernizowanej strefy sportowo – rekreacyjnej przy dolnym parkingu.

W ramach imprezy każdy startujący może liczyć na pełną informatyczną obsługę zgłoszeń i wyników biegu oraz pamiątkowy medal na mecie.

 

Regulaminy imprezy

​ 4. Bieg Patriotyczny 10 KM – Jaworzno 2022
​ REGULAMIN

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul. Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel. (32)745 10 30 w.80,
Oficjalna strona internetowa: www.mckis.jaworzno.pl

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
12 listopada 2022 roku – Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „SOSINA”, ul. Bukowska, Jaworzno – okolice strefy sportowej przy dolnym parkingu.
Harmonogram:
• 8.00 – otwarcie biura zawodów
• 9.30 – zamknięcie biura zawodów
• 9.55 – powitanie zawodników na linii startu
• 10.00 – start biegu
• ok. 13.00 – wręczenie nagród

TRASA BIEGU

• Trasa biegu prowadzi drogami asfaltowymi dookoła zalewu Sosina na dystansie ok. 10 km (dwukrotne pokonanie pętli ok. 5 km).
• Na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne, ich ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
• Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.
• Wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji.
• Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
• Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
• Trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie biegu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

KLASYFIKACJA

• Generalna kobiet.
• Generalna mężczyzn.

POMIAR CZASU

Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu – za pomocą systemu chipowego.
Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do wyznaczonego punktu. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

NAGRODY

• Mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I – III – bony podarunkowe.
• Kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I – III – bony podarunkowe.
Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale.

ZASADY UCZESTNICTWA

• 4. Bieg Patriotyczny 10 km – Jaworzno 2022 to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.
• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia – zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 12.11.2022. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

ZGŁOSZENIA

• Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy
• Organizator ustala limit zawodników na – 250 osób.
• Zgłoszenie do imprezy należy przesyłać w formie elektronicznej od dnia 1 października 2022 do dnia 8 listopada 2022 poprzez strony: www.mckis.jaworzno.pl lub www.timing4u.pl
• W przypadku osiągnięcia przed 8 listopada wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy nie wszyscy zawodnicy zapisani drogą internetową zgłoszą się do biura zawodów.
• Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaworzno.pl oraz www.timing4u.pl
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń tzw. wyższych, na które Organizator nie ma wpływu.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail:
info@mckis.jaworzno.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora.
 Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Państwa dane przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane za pośrednictwem portalu www.DataSport.pl. Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez MCKiS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane przetwarzane mogą być w sposób zautomatyzowany oraz poddane profilowaniu, z uwagi na wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych.

Bieg Patriotyczny

Wyniki:

2017 2018 2019
2022
   

Zgłoszenia startują w dniu 1 października 2022

TUTAJ

Aktualności z imprez biegowych MCKiS Jaworzno

Triumfowali Ukraińcy

30/09/2021|Bieg uliczny, MCKiS, Puls Jaworzna|

Mykola Iukhymchuk z Łucka na Ukrainie, reprezentujący klub sportowy Achilles Leszno, wygrał 25. Międzynarodowy Bieg Uliczny na 15 km w Jaworznie. Za nim uplasowali się na podium jego krajanie - Bogdan Semenovych [...]

Z miłości do biegania

03/09/2021|Bieg crossowy, Puls Jaworzna|

Bieganie to nie tylko element zdrowego i aktywnego trybu życia. To recepta na szczęście. To opinia pasjonatów ekstremalnych biegów z przeszkodami, przedstawicieli grupy Harpagan Beast. Dla nich każdy bieg jest [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno