Project Description

Korty ziemne

ul. Krakowska 8

Czynne w godzinach od 8:00 do 21:00, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i złożonymi rezerwacjami.

tel. 600 337 813

REGULAMIN ZIEMNYCH KORTÓW TENISOWYCH MCKiS JAWORZNO

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem ziemnych kortów tenisowych, przy ul. Krakowskiej 8 jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 2. Administrator obiektu zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz zachowania na ich terenie.
 4. Regulamin zostaje udostępniony użytkownikom kortów poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej pod adresem www.mckis.jaw.pl w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej na ogrodzeniu kortów.
 5. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Korty tenisowe są czynne w godzinach od 8ºº do 21ºº, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i złożonymi rezerwacjami.
 7. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe w trakcie korzystania z kortów.

§ 2

Zasady korzystania z kortów tenisowych

 1. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym podejmuje każdorazowo administrator obiektu.
 2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
  a) gry w stroju sportowym oraz w obuwiu przystosowanym dla kortów tenisowych,
  b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych administratora obiektu,
  c) zachowania czystości i porządku,
  d) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortu sąsiedniego,
  e) niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry,
  f) zasiatkowania kortu po skończonej grze,
  g) bezzwłocznego poinformowania administratora obiektu o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
 3. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
  a) wnoszenia i spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych i palenia tytoniu oraz przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
  b) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami,
  c
  ) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.

§ 3

Opłaty za korzystanie z kortów

 1. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w formie zarządzenia. Obowiązujący cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy w kasie przy ul. Krakowskiej 8 lub przelewem na konto MCKiS. Potwierdzenie wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni oraz natrysków.
 3. Stowarzyszenia tenisowe z terenu miasta Jaworzna mogą wnosić opłaty na odrębnych zasadach na podstawie umowy zawartej z MCKiS na korzystanie z kortów.
 4. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, wyszczotkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.

§ 4

Rezerwacje kortów tenisowych

 1. Jednorazowych rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu u pracownika kortów, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 600 337 813.
 2. Rezerwacji jednorazowych można dokonać tylko na miesiąc kalendarzowy, w którym ona następuje.
 3. Rezerwacje cykliczne dotyczą tylko stowarzyszeń tenisowych z terenu miasta Jaworzna.
 4. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
 5. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów tenisowych.
 6. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 7. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
 3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałą w toku korzystania przez użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 5. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
 6. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu lub Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 7. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

CENNIK KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH MCKiS JAWORZNO, UL. KRAKOWSKA 8

cena za korzystanie 60 minut

Rodzaj biletu Pon – Nd  
Bilet normalny 20,-zł  
Bilet ulgowy 15,-zł młodzież szkolna za okazaniem legitymacji szkolnej
Bilet dla posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych normalny 10,-zł Po okazaniu „Karty Rodziny Wielodzietnej”
Bilet dla Stowarzyszenia tenisowego z terenu miasta Jaworzna 15,-zł Karta członkowska Stowarzyszenia
Wypożyczenie rakiety tenisowej senior 6,-zł  
Wypożyczenie rakiety tenisowej junior 4,-zł  
Weterani i weterani poszkodowani bezpłatnie Legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

Imprezy i wydarzenia w obiektach MCKiS Jaworzno

Sosina wciąż się zmienia

16/09/2021|MCKiS, Puls Jaworzna|

Miejskie Centrum Kultury i Sportu kupiło ciągnik BCS. To urządzenie służące do oczyszczania piaszczystych plaż z drobnych śmieci. W czwartek, 9 września, odbyły się pierwsze próby sprzątania głównej plaży na Sosinie z wykorzystaniem nowego [...]

Usuwanie usterek potrwa

16/09/2021|Puls Jaworzna, Z miasta|

Blok energetyczny w Jaworznie jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy pozostanie nieczynny. Spółka Rafako, która rozpoczęła w sierpniu prace gwarancyjne w zepsutym obiekcie, wstrzymała naprawę. Powodem mają być kłopoty finansowe, z jakimi boryka się generalny [...]

Dziecko przejmuje emocje rodzica

16/09/2021|Puls Jaworzna|

Rozmowa z Grzegorzem Stano, dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie. Początek roku szkolnego to trudny czas dla dzieci, a także dla ich rodziców. Nie wszyscy uczniowie, rozpoczynający edukację, potrafią [...]

Armia Janka walczy dla Filipka

16/09/2021|Puls Jaworzna|

Mały chrzanowianin, Jaś Kozub, zmagający się z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1, przyjął w piątek lekarstwo, ratujące życie! To właśnie na rzecz tego malca ludzie dobrej woli zebrali w ekspresowym [...]

Modelarze znowu zachwycali

16/09/2021|Kultura, Puls Jaworzna, Wydarzenia|

Ponad 900 różnych modeli, setki zwiedzających i 28 kategorii, w których nagrodzono wielu utalentowanych modelarzy. Tak pokrótce przedstawiał się w liczbach XII Festiwal Modelarski, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naszego [...]

Obiekty MCKiS Jaworzno