Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy umieszczone na stronie internetowej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub niedosłyszących
 • Pliki PDF, DOC, ODT itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). – Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. – Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Banery reklamowe nie posiadają opisu treści.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół ds. dostępności.
 • E-mail: dostepnosc@mckis.jaworzno.pl
 • Telefon: 327451030

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miesjkiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Adres: MCKiS Jaworzno
  ul. Krakowska 8
  43-600 Jaworzno
 • E-mail: sekretariat@mckis.jaworzno.pl
 • Telefon: 32 7451030

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Budynek ul. Krakowska 8

 • do budynku przy ul.Krakowskie 8 prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków
 • budynek nie posiada windy
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

2.Budynek Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Jaworznie, ul. Jagiellońska 3

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jagiellońskiej
 • wejście do budynku jest z poziomu terenu
 • z tyłu budynku znajduje się parking ogólnodostępny, bez wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 • dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
 • do budynku na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem za wyjątkiem sali teatralnej
 • przy wejściu, po prawej stronie znajduje się pokój socjalny, który jest punktem informacyjnym i kasą Domu Kultury
 • budynek nie posiada windy
 • sala teatralna nie posiada miejsca dla osoby niepełnosprawnej, w przypadku większego zapotrzebowania wyznaczamy inne dogodne miejsca
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego
 • na wyposażeniu budynku nie posiadamy pętli indukcyjnej dedykowanej dla osób niesłyszących

3.Budynek MCKiS Klub NIKO, ul. Na stoku 14

 • wejście od strony ulicy do sali sportowej jest przyjazne dla osób niepełno sprawnych: brak schodów,
 • ubikacja przystosowana dla osób na wózkach mieści się na parterze
 • do wejścia od strony parkingu prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków
 • budynek dwukondygnacyjny, nie posiada windy
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w portierni od strony ulicy na parterze placówki
 • do budynku i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • przed budynkiem od strony ulicy wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • nie ma możliwości skorzystania z usług  tłumacza migowego

4.Budynek MCKiS Klub KASZTAN, ul. Kasztanowa 30

 • wejście do parterowego budynku od strony ulicy i terenu rekreacyjnego schodami
 • budynek nie posiada windy dla niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w biurze placówki – w budynku brak schodów, ubikacja nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach
 • do budynku i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • brak wyznaczonego miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • nie ma możliwości skorzystania z usług  tłumacza migowego

5.Budynek Klubu MCKiS w Jaworznie, ul. Dąbrowskiego 17

 • do wejścia prowadzi jeden niski stopień oraz podjazd dla wózków
 • budynek jest parterowy
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego
 • z boku budynku znajduje się parking ogólnodostępny, bez wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

6.Pomieszczenie wynajmowane przez MCKiS Klub GIGANT w budynku wielorodzinnym, ul. Granitowa 3

 • wejście do pomieszczenia bezpośrednio z chodnika, do którego prowadzą schody nieposiadające udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • brak windy i podjazdu dla wózków
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w biurze placówki – w pomieszczeniu brak schodów, ubikacja jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach
 • do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • wyznaczone miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na parkingach ogólnodostępnych ulokowanych w różnych miejscach osiedla Gigant
 • nie ma możliwości skorzystania z usług  tłumacza migowego

7.Pomieszczenia użyczone przez OSP w Dąbrowie Narodowej MCKiS Klub STRAŻAK w budynku wielokondygnacyjnym strażnicy, ul. Strażacka 11

 • do pomieszczeń prowadzi wejście schodami na piętro budynku
 • brak windy i podjazdu dla wózków
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w biurze placówki, ubikacja nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach
 • do pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych
 • nie ma możliwości skorzystania z usług  tłumacza migowego

8.Budynek, w którym mieści się Klub „Wega” MCKiS w Jaworznie, ul. Ks. A. Mroczka 51

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ks. A. Mroczka
 • wejście do budynku znajduje się w poziomie chodnika, brak stopni
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • Klub „Wega” zlokalizowany jest na parterze budynku, z korytarza prowadzą do niego 3 schody
 • na parterze budynku znajduje się 1 toaleta, do której prowadzą 3 schody
 • budynek nie posiada windy
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego
 • z boku budynku znajduję się parking ogólnodostępny, bez wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie będzie dalej starać się dostosować swoje witryny w ramach dostępnych środków finansowych.

Zobacz także: