Polityka prywatności MCKiS Jaworzno

Ciasteczka (Cookies)

Serwis internetowy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie dokłada wszelkich starań, aby ułatwiać każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z zawartych na niej informacji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.

Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Cookies są używane do:

 • zapamiętywania danych,
 • identyfikacji użytkowników,
 • zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących strony,
 • pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 • wymiany informacji z partnerami w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie: https://mckis.jaworzno.pl.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie jego interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 zmieniły się zasady ochrony danych osobowych. Obowiązująca wcześniej Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych została uchylona, a w jej miejsce wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywane RODO.

RODO wprowadza w życie wiele pojęć, które mogą okazać się niejasne. Aby wszystko było klarowne przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje.

 • Administrator/Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ulicy Krakowskiej 8 (dalej jako MCKiS). Skontaktować się z nami mogą Państwo za pośrednictwem adresu e-mail: info@mckis.jaworzno.pl lub pod numerem telefonu 32 745 10 30.
 • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  W praktyce Państwa dane osobowe przetwarzane są przez MCKiS w Jaworznie w celach związanych z realizacją statutowych zadań. Zakres podawanych danych i określenie podstawy przetwarzania jest uzależniony od realizowanej przez MCKiS działalności.
 • Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
  Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty i organy do tego uprawnione, na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach zawartych z MCKiS umów realizują powierzane przez nas różne zadania, np. dostawcy hostingu, dostawcy usług wspierających organizację imprez sportowych, usługi prawne, serwis IT. Dane osobowe w takim wypadku są powierzane na podstawie umowy powierzenia danych, w których podmioty te są zobowiązane do troski o bezpieczeństwo Państwa danych w stopniu nie mniejszym niż my. Nie mogą przetwarzać powierzonych danych osobowych na własny użytek, dlatego nie muszą się Państwo obawiać niechcianych ofert, maili i nachalnych telefonów.
 • Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO jednoznacznie określa warunki, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:

 • a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Jednak MCKiS w Jaworznie jest Instytucją publiczną i nie może powoływać się na tę przesłankę.

Co do zasady, w większości przypadków Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w literze „b” powyżej, z uwagi na to, iż w przypadku kiedy został opracowany regulamin danego wydarzenia potraktujemy go jako formę umowy, a wówczas MCKiS może przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

W uzasadnionych przypadkach MCKiS może prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozwoli np. wykorzystać Państwa wizerunek w organizowanych wydarzeniach. Mogą Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Będą Państwo o tym informowani, zanim wyrazicie zgodę. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie. Podanie swoich danych MCKiS jest dobrowolne. Muszą jednak Państwo pamiętać, że odmowa przekazania nam danych będzie wiązać się z brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach, co do uczestnictwa w których niezbędna jest zgoda lub na wzięcie udziału w ograniczonym zakresie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome, jednoznaczne i celowe. Zgody nie mogą być zbierane na zapas.

MCKiS w Jaworznie powołał Inspektora Ochrony Danych, mogą się z nim Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS w Jaworznie, przy ul. Krakowskiej 8, z dopiskiem „IOD”.

RODO znacznie powiększyło katalog praw osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem przez MCKiS w Jaworznie danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych – w każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do nas o wgląd w swoje dane,
 • prawo do sprostowania danych osobowych – w uzasadnionych przypadkach (np. zmiana danych, błędy literowe) mogą Państwo nanosić zmiany na wcześniej podane informacje,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo zwrócić się do MCKiS z żądaniem usunięcia swoich danych i tym samym zaprzestania przetwarzania, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują nam te dane przetwarzać w określonym czasie i celu, np. archiwizacja dokumentów lub ich przechowywanie w celach dowodowych dla organów skarbowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli uznają Państwo, że Wasze dane przetwarzane są w zbyt szerokim zakresie, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora – w relacji z MCKiS w Jaworznie, to prawo raczej nie będzie miało zastosowania, jednak warto znać jego istotę. Otóż najlepszym przykładem będzie sytuacja w której zmieniamy operatora sieci komórkowej i upoważniamy go do pozyskania danych od obecnego operatora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania – jeżeli uznają Państwo, że MCKiS w Jaworznie przetwarza dane w sposób wykraczający ponad cel określony w chwili podania danych, mogą Państwo złożyć sprzeciw, na który MCKiS w Jaworznie będzie musiał odpowiedzieć. Jednakże w MCKiS nie dokonuje się profilowania osób oraz nie prowadzi się marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy MCKiS w Jaworznie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Administratorem.

MCKiS w Jaworznie nie profiluje Państwa danych. Natomiast przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany w szczególności przy organizacji dużych imprez sportowych i imprez biletowanych, gdy zakupu i płatności dokonacie Państwo za pośrednictwem Internetu.

RODO nie pozwala na wieczyste przetwarzanie i przechowywanie danych, dlatego każdy administrator musi poinformować Państwa o okresie przechowywania danych. W MCKiS podział okresu przetwarzania jest następujący:

 • wydarzenia, w których biorą Państwo udział – dane są przetwarzane do czasu rozliczenia wydarzenia lub 3 miesiące po zakończeniu roku kulturalnego, w którym zostały uzyskane;
 • dane przetwarzane w skutek nabycia drogą elektroniczną biletów – okres niezbędny do udokumentowania sprzedaży organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane;
 • dane znajdujące się na zgodach do różnych celów (zgoda na udział, na przetwarzanie wizerunku, na wyjazd) – okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.
 • dane laureatów konkursów – przy pokwitowaniu odbioru nagrody: okres niezbędny do udokumentowania przekazania nagrody organom podatkowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane.

Jednakże, w większości przypadków Państwa dane w większości przypadków będą przez MCKiS przetwarzane przez 3 miesiące po zakończeniu roku kulturalnego.

O okresach przechowywania MCKiS będzie informował w Informacjach podawanych w przypadku zbierania danych lub w regulaminach udziału w określonych wydarzeniach.

WYPEŁNIAJĄC ZAPISY ART. 11 USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, UDOSTĘPNIAMY DANE WYZNACZONEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: TOMASZ ŻAK, E-MAIL: IOD@GMAINVEST.PL