Jaworznicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Rozgrywki w ramach JALPS zostały zapoczątkowane pod egidą MCKiS Jaworzno w 2014 r. i były odpowiedzią na duże zainteresowanie sformalizowaną forma rozgrywek wśród mieszkańców naszego miasta, kochających sport i wspólną rywalizację. Szybko okazało się jednak, że formuła ta ma także swoich zwolenników wśród siatkarzy-amatorów z miast ościennych i do ligi dołączyły zespoły z Sosnowca, Mysłowic i Katowic.

W składach zespołów, oprócz całkowitych amatorów, którzy w siatkówkę grają czysto rekreacyjnie, dla własnej satysfakcji, można znaleźć sporo byłych zawodowców, którzy przed laty reprezentowali barwy klubów, występujących na siatkarskich parkietach I, II i III ligi, w tym oczywiście w zespole MCKiS Jaworzno.

Wszystkich chętnych do gry w siatkówkę w ramach JALPS zapraszamy do wspólnej rywalizacji!!

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin rozgrywek

§1 Warunki i Zasady Uczestnictwa

 1. Organizatorem rozgrywek jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 2. Rozgrywki organizowane są przy udziale środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta w Jaworznie.
 3. Udział w JALPS jest bezpłatny.
 4. Uczestnikiem Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej zwanej dalej JALPS może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia w terminie podanym przez organizatora.
 5. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić organizatora JALPS na piśmie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach JALPS jest:
  1. pisemne zgłoszenie na specjalnym formularzu (karta zgłoszeniowa dostępna u organizatora) zawodników maksymalnie 14 (czternastu), minimalnie 6 (sześciu) w terminie podanym przez organizatora;
  2. dodatkowych zawodników można zgłaszać do końca I rundy zasadniczej (formularz dostępny u organizatora);
  3. zawodnicy oraz kierownicy biorący udział w JALPS nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku z kontuzjami i nieszczęśliwymi wypadkami podczas rozgrywek.
 7. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami FIVB wraz ze zmianami podanymi przez organizatora.
 8. W rozgrywkach JALPS mogą brać udział wyłącznie zawodnicy nieposiadający ważnej licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej lub Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
 9. Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik zostaje ukarana walkowerem.
 10. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach z rożnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.
 11. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
  1. prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek JALPS w formie pisemnej,
  2. dopilnowania wszystkich formalności związanych z udziałem zespołu w rozgrywkach,
  3. odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
  4. zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem JALPS w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości,
  5. podpisała osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając własnoręcznym podpisem wszystkie zawarte w nim treści.
 12. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w JALPS, w przypadku zgłoszenia zawodnika na kilku listach zgłoszeniowych, przynależność gracza do drużyny będzie traktowana za ważną w momencie gdzie zawodnik ten rozegra spotkanie w danej drużynie po raz pierwszy.
 13. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.
 1. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości nie mniejszej niż 6 osób, którzy zadeklarowali grę w określonej drużynie reprezentowanej przez daną osobę. W kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu, tym niemniej zabrania się procederu oddawania swojego miejsca w lidze z powodu nie przystąpienia drużyny do kolejnych edycji. Za drużynę do końca odpowiedzialny jest kierownik drużyny i jeśli nie zrzeknie się on praw do swojej drużyny u organizatora, będzie on traktowany, jako jedyna osoba, odpowiedzialna za dalsze losy drużyny.
 2. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier JALPS dostępny na stronie internetowej www.mckis.jaworzno.pl i przekazany kierownikom zespołów.
 3. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.
 4. Przekładanie meczów:

  a. Zespół ma prawo do przełożenia spotkań z zastrzeżeniem, że drużyna przeciwna wyrazi na to zgodę.

  b. Zespół wnioskujący musi bezwzględnie powiadomić o zamiarze przełożenia meczu Organizatora i zespół przeciwny najpóźniej tydzień przed planowanym meczem. W przypadku braku takiej informacji termin meczu zostaje zachowany zgodnie z kalendarzem rozgrywek.

  c. Przełożone spotkania danej rundy muszą zostać rozegrane przed ostatnią kolejką tej rundy.

 5. W przypadku, gdy w trakcie sezonu dojdzie do pomniejszenia liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach, rozgrywki toczą się przy udziale mniejszej liczby drużyn do zakończenia sezonu.
 6. Zakończenie udziału drużyny, w trakcie sezonu, w rozgrywkach JALPS jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek Ligi.
 7. Podczas zawodów wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, sędziów) obowiązuje ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych.

§ 2 System Rozgrywek

W sezonie 2022/2023 rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch etapach:

 1. Runda zasadnicza: system każdy z każdym- jeden mecz z każdą drużyną.
 2. Play-Off: system pucharowy według klucza 1- 8, 2- 7, 3- 6, 4- 5. Wygrani zagrają o miejsca 1-4, przegrani zajmą miejsca 5-8 uwzględniając pozycję po rundzie zasadniczej. Drużyny z miejsc 9,10 … kończą rozgrywki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek Play-Off w przypadku zmiany ilości drużyn w trakcie ligi.
 3. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB i PZPS do 3 wygranych setów.
 4. Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty) a przegrywający 0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 3:2 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.
 5. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów.
 6. Udział zespołu w rozgrywkach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
 8. W przypadku przerwania rozgrywek z przyczyn niezależnych od organizatora, gdy rozegranych zostanie minimum 50 % spotkań, liga zakończy się wyłonieniem mistrza oraz przyznaniem pozostałych miejsc zgodnie z klasyfikacją w tabeli na dzień przerwania rozgrywek. W sytuacji gdy liczba rozegranych spotkań nie osiągnie 50 %, liga zakończy się bez klasyfikacji drużyn.

§ 3 Nagrody

 1. Organizator przewiduje puchary dla drużyn z miejsc I – IV.
  • Nagrody finansowe dla drużyn I – III (1 500 zł | 1 200 zł | 900 zł)
  • Bony podarunkowe dla drużyny z miejsca IV.
 2. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Nagrody zostaną wydane kierownikowi zwycięskiego zespołu, który dokonał zgłoszenia swojej drużyny do ligi w imieniu wszystkich indywidualnych uczestników wchodzących w skład zespołu. W przypadku nieobecności kierownika, nagrody zostaną wydane kapitanowi zespołu.

Telefony kontaktowe:
Sędzia i opiekun JALPS – Jacek Sowatel. 32 618 17 55
Opiekun JALPS z ramienia MCKiS – Radosław Lemańskitel. 32 745 10 30 (wew.84),
mail: radoslaw.lemanski@mckis.jaw.pl


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Terminarz Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
SEZON 2022/2023

Wszystkie mecze rozgrywane są na Hali Sportowej MCKiS, przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe)

RUNDA ZASADNICZA:

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
15 stycznia 2023, godz. 14.00 Aqua : Wodorosty 1:3
15 stycznia 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu BCC : Samatix 3:1
15 stycznia 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu CD Gibraltar : Riser 1:3
22 stycznia 2023, godz. 14.00 Diamond : PWK 0:3
22 stycznia 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu HFN : Koledzy 0:3
22 stycznia 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Aqua : Samatix 0:3
29 stycznia 2023, godz. 14.00 Wodorosty : Riser 0:3
29 stycznia 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu BCC : PWK 1:3
29 stycznia 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu CD Gibraltar : Koledzy 0:3
5 lutego 2023, godz. 14.00 Diamond : HFN 0:3
5 lutego 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu Aqua : Riser 0:3
5 lutego 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Samatix : PWK 2:3
12 lutego 2023, godz. 14.00 Wodorosty : Koledzy 0:3
12 lutego 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu BCC : HFN 3:2
12 lutego 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu CD Gibraltar : Diamond 0:3
19 lutego 2023, godz. 14.00 Aqua : PWK 0:3
19 lutego 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu Riser : Koledzy 3:0
19 lutego 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Samatix : HFN 3:0
26 lutego 2023, godz. 14.00 Wodorosty : Diamond 3:1
26 lutego 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu BCC : CD Gibraltar 3:0
26 lutego 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Aqua : Koledzy 0:3
5 marca 2023, godz. 14.00 Wodorosty : HFN 1:3
5 marca 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu Riser : Diamond 3:0
5 marca 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Samatix : CD Gibraltar 3:0
12 marca 2023, godz. 14.00 Wodorosty : BCC 1:3
12 marca 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu Aqua : HFN przełożony na
2 kwietnia
12 marca 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Koledzy : Diamond 3:1
19 marca 2023, godz. 14.00 PKW : CD Gibraltar 3:0
19 marca 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu Koledzy : BCC 1:3
19 marca 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Samatix : Wodorosty 3:0
26 marca 2023, godz. 14.00 AQUA : Diamond
26 marca 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu HFN : CD Gibraltar
26 marca 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Riser : BCC
2 kwietnia 2023, godz. 14.00 HFN : PWK
2 kwietnia 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu Riser : Samatix
2 kwietnia 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Aqua : CD Gibraltar
16 kwietnia 2023, godz. 14.00 Diamond : BCC
16 kwietnia 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu PWK : Wodorosty
16 kwietnia 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Koledzy : Samatix
23 kwietnia 2023, godz. 14.00 PWK : Riser
23 kwietnia 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu Aqua : BCC
23 kwietnia 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu CD Gibraltar : Wodorosty
7 maja 2023, godz. 14 Diamond : Samatix
7 maja 2023, 30 min. po zakończeniu pierwszego meczu HFN : Riser
7 maja 2023, 30 min. po zakończeniu drugiego meczu Koledzy : PWK

FAZA PLAY-OFF

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
14 maja 2023 1-8
14 maja 2023 2-7
21 maja 2023 3-6
21 maja 2023 4-5
4 czerwca 2023 półfinały
11 czerwca 2023 mecz o 1 i 3 miejsce

TABELA
Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
sezon 2022/2023

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty
1. RISER Volley Team Jaworzno 5 15 15:1 398:236
2. Koledzy Olkusz 7 15 16:7 534:482
3. PWK MKS Koliber Team Sosnowiec 5 14 15:3 436:346
4. BCC 6 14 16:8 544:506
5. SAMATIX Katowice 6 13 15:6 491:443
6. HFN Volley Team 5 7 8:10 392:384
7. WODOROSTY 7 6 8:17 537:578
8. DIAMOND Volley Katowice 6 3 5:15 396:473
9. AQUA Team 5 0 1:15 293:399
10. CD Gibraltar 6 0 1:18 299:473

Aktualności z parkietów JALPS

Wraca amatorska siatkówka

18/11/2021|JALPS, Puls Jaworzna, Róźne|

Trwają zapisy do udziału w zbliżającym się sezonie Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, w której mogą wziąć udział drużyny, złożone z dorosłych i nastoletnich zawodników. Rozgrywki rozpoczną się 5 grudnia, a ich organizatorem jest [...]

Informacje z parkietów JALPS

21/12/2020|JALPS, Róźne, Sport|

W dniu 20 grudnia tradycyjnie rozegrano dwa spotkania w ramach 9 kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. O godzinie 15.00 na parkiecie zobaczyliśmy zespoły CD Gibraltar oraz BCC. Mecz nie [...]

 • jalps-riser-volley

Podsumowanie 6 i 8 kolejki JALPS

16/12/2020|JALPS, Róźne, Sport|

29 listopada rozegrano dwa spotkania w ramach 6 kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Pierwszy mecz przyniósł wiele emocji. Jeden z pretendentów do mistrzostwa Tauron Wydobycie musiał wspiąć się na [...]

 • rozgrywki-jalps

Informacje z parkietów JALPS

25/11/2020|JALPS, Róźne, Sport|

W dniu 28 listopada w ramach piątej kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej tradycyjnie rozegrane zostały 2 spotkania. O godzinie 15.00 PWK Junior podejmowało CD Gibraltar. To spotkanie bez większych [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno