Project Description

Jaworznicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Rozgrywki w ramach JALPS zostały zapoczątkowane pod egidą MCKiS Jaworzno w 2014 r. i były odpowiedzią na duże zainteresowanie sformalizowaną forma rozgrywek wśród mieszkańców naszego miasta, kochających sport i wspólną rywalizację. Szybko okazało się jednak, że formuła ta ma także swoich zwolenników wśród siatkarzy-amatorów z miast ościennych i do ligi dołączyły zespoły z Sosnowca, Mysłowic i Katowic.

W składach zespołów, oprócz całkowitych amatorów, którzy w siatkówkę grają czysto rekreacyjnie, dla własnej satysfakcji, można znaleźć sporo byłych zawodowców, którzy przed laty reprezentowali barwy klubów, występujących na siatkarskich parkietach I, II i III ligi, w tym oczywiście w zespole MCKiS Jaworzno.

Wszystkich chętnych do gry w siatkówkę w ramach JALPS zapraszamy do wspólnej rywalizacji!!

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin rozgrywek

§1 Warunki i Zasady Uczestnictwa

 1. Organizatorem rozgrywek jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 2. Rozgrywki organizowane są przy udziale środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta w Jaworznie.
 3. Uczestnikiem Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej zwanej dalej JALPS może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia w terminie podanym przez organizatora.
 4. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić organizatora JALPS na piśmie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach JALPS jest:
  1. pisemne zgłoszenie na specjalnym formularzu (karta zgłoszeniowa dostępna u organizatora) zawodników maksymalnie 15 (piętnastu), minimalnie 6 (sześciu) w terminie podanym przez organizatora;
  2. dodatkowych zawodników można zgłaszać do końca I rundy zasadniczej (formularz dostępny
   u organizatora);
  3. zawodnicy oraz kierownicy biorący udział w JALPS nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku z kontuzjami i nieszczęśliwymi wypadkami podczas rozgrywek.
 6. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami FIVB wraz ze zmianami podanymi przez organizatora.
 7. W rozgrywkach JALPS mogą brać udział wyłącznie zawodnicy nieposiadający ważnej licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej lub Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
 8. Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik zostaje ukarana walkowerem.
 9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach z rożnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.
 10. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
  1. prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek JALPS w formie pisemnej,
  2. dopilnowania wszystkich formalności związanych z udziałem zespołu w rozgrywkach,
  3. odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
  4. zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem JALPS w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości,
  5. podpisała osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając własnoręcznym podpisem wszystkie zawarte w nim treści.
 11. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w JALPS, w przypadku zgłoszenia zawodnika na kilku listach zgłoszeniowych, przynależność gracza do drużyny będzie traktowana za ważną w momencie gdzie zawodnik ten rozegra spotkanie w danej drużynie po raz pierwszy.
 12. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.
 1. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości nie mniejszej niż 6 osób, którzy zadeklarowali grę w określonej drużynie reprezentowanej przez daną osobę. W kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu, tym niemniej zabrania się procederu oddawania swojego miejsca w lidze z powodu nie przystąpienia drużyny do kolejnych edycji. Za drużynę do końca odpowiedzialny jest kierownik drużyny i jeśli nie zrzeknie się on praw do swojej drużyny u organizatora, będzie on traktowany, jako jedyna osoba, odpowiedzialna za dalsze losy drużyny.
 2. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier JALPS dostępny na stronie internetowej www.mckis.jaworzno.pl i przekazany kierownikom zespołów.
 3. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.
 4. Przekładanie meczów:

  a. Zespół ma prawo do przełożenia spotkań z zastrzeżeniem, że drużyna przeciwna wyrazi na to zgodę.

  b. Zespół wnioskujący musi bezwzględnie powiadomić o zamiarze przełożenia meczu Organizatora i zespół przeciwny najpóźniej tydzień przed planowanym meczem. W przypadku braku takiej informacji termin meczu zostaje zachowany zgodnie z kalendarzem rozgrywek.

  c. Przełożone spotkania danej rundy muszą zostać rozegrane przed ostatnią kolejką tej rundy.

 5. W przypadku, gdy w trakcie sezonu dojdzie do pomniejszenia liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach, rozgrywki toczą się przy udziale mniejszej liczby drużyn do zakończenia sezonu.
 6. Zakończenie udziału drużyny, w trakcie sezonu, w rozgrywkach JALPS jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek Ligi.
 7. Podczas zawodów wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, sędziów) obowiązuje ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych.

 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
 9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

§ 2 System Rozgrywek

     W sezonie 2021/2022 rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch etapach:

 1. Runda zasadnicza: system każdy z każdym- jeden mecz z każdą drużyną.
 2. Play-Off: system pucharowy według klucza 1- 8, 2- 7, 3- 6, 4- 5. Wygrani zagrają o miejsca 1-4, przegrani zajmą miejsca 5-8 uwzględniając pozycję po rundzie zasadniczej. Drużyny z miejsc 9,10 … kończą rozgrywki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek Play-Off w przypadku zmiany ilości drużyn w trakcie ligi.
 3. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB i PZPS do 3 wygranych setów.
 4. Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty) a przegrywający 0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 3:2 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.
 5. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów.
 6. Udział zespołu w rozgrywkach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
 8. W przypadku przerwania rozgrywek z przyczyn niezależnych od organizatora, gdy rozegranych zostanie minimum 50 % spotkań, liga zakończy się wyłonieniem mistrza oraz przyznaniem pozostałych miejsc zgodnie z klasyfikacją w tabeli na dzień przerwania rozgrywek. W sytuacji gdy liczba rozegranych spotkań nie osiągnie 50 %, liga zakończy się bez klasyfikacji drużyn.

§ 3 Nagrody

 1. Organizator przewiduje puchary dla drużyn z miejsc I – IV.
  • Nagrody finansowe dla drużyn I – III (1 500 zł | 1 200 zł | 800 zł)
  • Nagrody rzeczowe dla drużyny z miejsca IV.
 2. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Nagrody zostaną wydane kierownikowi zwycięskiego zespołu, który dokonał zgłoszenia swojej drużyny do ligi w imieniu wszystkich indywidualnych uczestników wchodzących w skład zespołu. W przypadku nieobecności kierownika, nagrody zostaną wydane kapitanowi zespołu.

Telefony kontaktowe:
Sędzia i opiekun JALPS – Jacek Sowatel. 32 618 17 55
Opiekun JALPS z ramienia MCKiS – Radosław Lemańskitel. 32 745 10 30 (wew.84),
mail: radoslaw.lemanski@mckis.jaw.pl

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Terminarz Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
SEZON 2021/2022

Wszystkie mecze rozgrywane są na Hali Sportowej MCKiS, przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe)

RUNDA ZASADNICZA:

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
12 GRUDZIEŃ 2021 – godz. 15.00 BCC : Volley Błyskawica 1:3
12 GRUDZIEŃ 2021 – 30 min po meczu nr 1 Chill Volley : Aqua Team
19 GRUDZIEŃ 2021 – godz. 15.00 PWK MKS : HFN Volley 2:3
19 GRUDZIEŃ 2021 – 30 min po meczu nr 1 CD Gibraltar : Flying Hamsters 3:0
9 STYCZEŃ 2022 – godz. 15.00 Volley Błyskawica : Flying Hamsters 3:0
9 STYCZEŃ 2022 – 30 min po meczu nr 1 HFN Volley : CD Gibraltar 3:0
16 STYCZEŃ 2022 – godz. 15.00 Aqua Team : PWK MKS 1:3
16 STYCZEŃ 2022 – 30 min po meczu nr 1 Volley Błyskawica : Chill Volley
23 STYCZEŃ 2022 – godz. 15.00 Chill Volley : CD Gibraltar
23 STYCZEŃ 2022 – 30 min po meczu nr 1 BCC : PWK MKS przełożony
30 STYCZEŃ 2022 – godz. 15.00 CD Gibraltar : Aqua Team 0:3
30 STYCZEŃ 2022 – 30 min po meczu nr 1 Flying Hamsters : HFN Volley 0:3
6 LUTY 2022 – godz. 15.00 Volley Błyskawica : HFN Volley 3:1
6 LUTY 2022 – 30 min po meczu nr 1 Aqua Team : Flying Hamsters 3:0
13 LUTY 2022 – godz. 15.00 BCC : CD Gibraltar 3:0
13 LUTY 2022 – 30 min po meczu nr 1 Chill Volley : PWK MKS
20 LUTY 2022 – godz. 15.00 PWK MKS : Volley Błyskawica 1:3
20 LUTY 2022 – 30 min po meczu nr 1 Chill Volley : BCC
27 LUTY 2022 – godz. 14.00
BCC – PWK MKS 3:1
27 LUTY 2022 – godz. 15.00 BCC- Flying Hamsters 3:0
6 MARZEC 2022 – godz. 16.00 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
Volley Błyskawica : Aqua Team 3:1
6 MARZEC 2022 – 30 min po meczu nr 1 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
BCC : HFN Volley 3:2
13 MARZEC 2022 Chill Volley : Flying Hamsters
13 MARZEC 2022 – godz. 16.00 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 ) HFN Volley : Aqua Team
3:1
13 MARZEC 2022 – 30 min po meczu nr 1 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 ) PWK MKS : CD Gibraltar 3:0
20 MARZEC 2022 – godz. 15.00 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
Flying Hamsters : PWK MKS
1:3
27 MARZEC 2022
HFN Volley : Chill Volley
27 MARZEC 2022 – godz. 15.00 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
Aqua Team : BCC
3:2
27 MARZEC 2022 –  30 min po meczu nr 1 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
CD Gibraltar : Volley Błyskawica 0:3

FAZA PLAY-OFF

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
1 – 8
 15 maj 2022 – godz. 14.00 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
HFN Volley – Flying Hamsters ( 2-7) 3:0
 15 maj 2022 – godz. 30 min po meczu 1 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
BCC – CD Gibraltar ( 3-6) 3:0
 15 maj 2022 – godz. 30 min po meczu 2 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
PWK MKS – Aqua Team (4-5 ) 2:3
 22 maj 2022 – godz. 14.00 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
Volley Błyskawica – Aqua Team  1  : (4–5) 3:0
 22 maj 2022 – godz. 30 min po meczu 1 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
BCC – HFN Volley (3–6) : (2–7) 3:0
 29 maj 2022 – godz. 16.00 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
Mecz o 3 miejsce: Aqua Team- HFN Volley 2:3
 29 maj 2022 – godz. 30 min po meczu 1 ( hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 )
Mecz o 1 miejsce: BCC – Volley Błyskawica
2:3

TABELA
Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
sezon 2021/2022

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty
1 Volley Team Błyskawica Sosnowiec 6 18 18:4 530:412
2 HFN Volley Team 6 12 15:9 557:490
3 BCC 6 12 15:9 534:472
4 PWK MKS Koliber Team Sosnowiec 6 10 13:11 562:526
5 AQUA Team 6 8 12:11 494:487
6 CD Gibraltar 6 3 3:15 320:421
7 Flying Hamsters 6 0 1:18 284:473
8 Chill Volley 0 0 0:0 0:0

 

Aktualności z parkietów JALPS

Wraca amatorska siatkówka

18/11/2021|JALPS, MCKiS, Puls Jaworzna|

Trwają zapisy do udziału w zbliżającym się sezonie Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, w której mogą wziąć udział drużyny, złożone z dorosłych i nastoletnich zawodników. Rozgrywki rozpoczną się 5 grudnia, a ich organizatorem jest [...]

 • jalps-mckis-sport-w-jaworznie

Informacje z parkietów JALPS

21/12/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

W dniu 20 grudnia tradycyjnie rozegrano dwa spotkania w ramach 9 kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. O godzinie 15.00 na parkiecie zobaczyliśmy zespoły CD Gibraltar oraz BCC. Mecz nie [...]

 • jalps-riser-volley

Podsumowanie 6 i 8 kolejki JALPS

16/12/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

29 listopada rozegrano dwa spotkania w ramach 6 kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Pierwszy mecz przyniósł wiele emocji. Jeden z pretendentów do mistrzostwa Tauron Wydobycie musiał wspiąć się na [...]

 • rozgrywki-jalps

Informacje z parkietów JALPS

25/11/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

W dniu 28 listopada w ramach piątej kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej tradycyjnie rozegrane zostały 2 spotkania. O godzinie 15.00 PWK Junior podejmowało CD Gibraltar. To spotkanie bez większych [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno