Project Description

Jaworznicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Rozgrywki w ramach JALPS zostały zapoczątkowane pod egidą MCKiS Jaworzno w 2014 r. i były odpowiedzią na duże zainteresowanie sformalizowaną forma rozgrywek wśród mieszkańców naszego miasta, kochających sport i wspólną rywalizację. Szybko okazało się jednak, że formuła ta ma także swoich zwolenników wśród siatkarzy-amatorów z miast ościennych i do ligi dołączyły zespoły z Sosnowca, Mysłowic i Katowic.

W składach zespołów, oprócz całkowitych amatorów, którzy w siatkówkę grają czysto rekreacyjnie, dla własnej satysfakcji, można znaleźć sporo byłych zawodowców, którzy przed laty reprezentowali barwy klubów, występujących na siatkarskich parkietach I, II i III ligi, w tym oczywiście w zespole MCKiS Jaworzno.

Wszystkich chętnych do gry w siatkówkę w ramach JALPS zapraszamy do wspólnej rywalizacji!!

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin rozgrywek

§1 Warunki i Zasady Uczestnictwa

 1. Organizatorem rozgrywek jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 2. Rozgrywki organizowane są przy udziale środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta w Jaworznie.
 3. Uczestnikiem Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej zwanej dalej JALPS może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia w terminie podanym przez organizatora.
 4. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić organizatora JALPS na piśmie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach JALPS jest:
  1. pisemne zgłoszenie na specjalnym formularzu (karta zgłoszeniowa dostępna u organizatora) zawodników maksymalnie 15 (piętnastu), minimalnie 6 (sześciu) w terminie podanym przez organizatora;
  2. dodatkowych zawodników można zgłaszać do końca I rundy zasadniczej (formularz dostępny
   u organizatora);
  3. zawodnicy oraz kierownicy biorący udział w JALPS nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku z kontuzjami i nieszczęśliwymi wypadkami podczas rozgrywek.
 6. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami FIVB wraz ze zmianami podanymi przez organizatora.
 7. W rozgrywkach JALPS mogą brać udział wyłącznie zawodnicy nieposiadający ważnej licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej lub Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
 8. Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik zostaje ukarana walkowerem.
 9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach z rożnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.
 10. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
  1. prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek JALPS w formie pisemnej,
  2. dopilnowania wszystkich formalności związanych z udziałem zespołu w rozgrywkach,
  3. odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
  4. zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem JALPS w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości,
  5. podpisała osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając własnoręcznym podpisem wszystkie zawarte w nim treści.
 11. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w JALPS, w przypadku zgłoszenia zawodnika na kilku listach zgłoszeniowych, przynależność gracza do drużyny będzie traktowana za ważną w momencie gdzie zawodnik ten rozegra spotkanie w danej drużynie po raz pierwszy.
 12. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.
 13. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości nie mniejszej niż 6 osób, którzy zadeklarowali grę w określonej drużynie reprezentowanej przez daną osobę. W kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu, tym niemniej zabrania się procederu oddawania swojego miejsca w lidze z powodu nie przystąpienia drużyny do kolejnych edycji. Za drużynę do końca odpowiedzialny jest kierownik drużyny i jeśli nie zrzeknie się on praw do swojej drużyny u organizatora, będzie on traktowany, jako jedyna osoba, odpowiedzialna za dalsze losy drużyny.
 14. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier JALPS dostępny na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl i przekazany kierownikom zespołów.
 15. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.
 16. Przekładanie meczów:
  a. zespół ma prawo do przełożenia spotkań z zastrzeżeniem, że drużyna przeciwna wyrazi na to zgodę;
  b. zespół wnioskujący musi bezwzględnie powiadomić o zamiarze przełożenia meczu Organizatora i zespół przeciwny najpóźniej tydzień przed planowanym meczem. W przypadku braku takiej informacji termin meczu zostaje zachowany zgodnie z kalendarzem rozgrywek;
  c. przełożone spotkania rundy muszą zostać rozegrane przed ostatnią kolejką tej rundy.
 17. W przypadku,gdy w trakcie sezonu dojdzie do pomniejszenia liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach, rozgrywki toczą się się przy udziale mniejszej liczby drużyn do zakończenia sezonu.
 18. Zakończenie udziału drużyny, w trakcie sezonu, w rozgrywkach JALPS jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek Ligi.
 19. Podczas zawodów wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, sędziów) obowiązuje ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych wydanych przez Radę Ministrów. Przy wejściu i wyjściu z obiektu obowiązuje dezynfekcja dłoni. Podczas przebywania na trybunach obowiązuje odstęp dwóch miejsc siedzących oraz maski zakrywające usta i nos.

§ 2 System Rozgrywek

W sezonie 2020/2021 rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch etapach:

 1. Runda zasadnicza: system każdy z każdym- jeden mecz z każdą drużyną.
 2. Play-Off: system pucharowy według klucza 1- 8, 2- 7, 3- 6, 4- 5. Wygrani zagrają o miejsca 1-4, przegrani zajmą miejsca 5-8 uwzględniając pozycję po rundzie zasadniczej. Drużyny z miejsca 9,10 … kończą rozgrywki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek Play-Off w przypadku zmiany ilości drużyn w trakcie ligi.
 3. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB i PZPS do 3 wygranych setów.
 4. Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty) a przegrywający 0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 3:2 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.
 5. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów.
 6. Udział zespołu w rozgrywkach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
 8. W przypadku przerwania rozgrywek z przyczyn niezależnych od organizatora, gdy rozegranych zostanie minimum 60% spotkań, liga zakończy się wyłonieniem mistrza oraz przyznaniem pozostałych miejsc zgodnie z klasyfikacją w tabeli na dzień przerwania rozgrywek. W sytuacji, gdy liczba rozegranych spotkań nie osiągnie 60%, liga zakończy się bez klasyfikacji drużyn.

§ 3 Nagrody

 1. Organizator przewiduje puchary dla drużyn z miejsc I – IV.
  • Nagrody finansowe dla drużyn I – III (1 500 zł | 1 200 zł | 800 zł)
  • Nagrody rzeczowe dla drużyny z miejsca IV.
 2. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Nagrody zostaną wydane kierownikowi zwycięskiego zespołu, który dokonał zgłoszenia swojej drużyny do ligi w imieniu wszystkich indywidualnych uczestników wchodzących w skład zespołu. W przypadku nieobecności kierownika, nagrody zostaną wydane kapitanowi zespołu.

Telefony kontaktowe:
Sędzia i opiekun JALPS – Jacek Sowatel. 32 618 17 55
Opiekun JALPS z ramienia MCKiS – Radosław Lemańskitel. 32 745 10 30 (wew.84),
mail: radoslaw.lemanski@mckis.jaw.pl

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane
 5. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.
 7. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.

Terminarz Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
SEZON 2020/2021

Wszystkie mecze rozgrywane są na Hali Sportowej MCKiS, przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe)

RUNDA ZASADNICZA:

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
18 października 2020, godz. 15.00 PWK : CD Gibraltar 3:1
18 października 2020, 30 min. po pierwszym meczu PWK Junior : Aqua 0:3
25 października 2020, godz. 15.00 BCC : Chill Volley 3:0
25 października 2020, 30 min. po pierwszym meczu Tauron : HFN Volley 3:0
8 listopada 2020, godz. 15.00 CD Gibraltar : HFN Volley 0:3
8 listopada 2020, 30 min. po pierwszym meczu Tauron : Chill Volley 2:3
15 listopada 2020, godz. 15.00  BCC : Aqua 3:0
15 listopada 2020, 30 min. po pierwszym meczu PWK Junior : PWK 0:3
22 listopada 2020, godz. 15.00 PWK Junior : CD Gibraltar 0:3
22 listopada 2020, 30 min. po pierwszym meczu BCC : PWK 3:1
29 listopada 2020, godz. 15.00 Tauron : Aqua 3:2
29 listopada 2020, 30 min. po pierwszym meczu HFN Volley : Chill Volley 0:3
6 grudnia 2020, godz. 15.00 PRZEŁOŻONY Chill Volley : CD Gibraltar  
6 grudnia 2020, 30 min. po pierwszym meczu PRZEŁOŻONY HFN Volley : Aqua  
13 grudnia 2020, godz. 15.00 PWK : Tauron 1:3
13 grudnia 2020, 30 min. po pierwszym meczu PWK Junior : BCC 0:3
20 grudnia 2020, godz. 15.00 CD Gibraltar : BCC 0:3
20 grudnia 2020, 30 min. po pierwszym meczu Tauron : PWK Junior 3:0
10 stycznia 2021, godz. 15.00 PRZEŁOŻONY HFN Volley : PWK  
10 stycznia 2021, 30 min. po pierwszym meczu PRZEŁOŻONY Chill Volley : Aqua  
17 stycznia 2021, godz. 15.00 PRZEŁOŻONY Aqua : CD Gibraltar  
17 stycznia 2021, 30 min. po pierwszym meczu PRZEŁOŻONY PWK : Chill  
24 stycznia 2021, godz. 15.00 BCC : Tauron  
24 stycznia 2021, 30 min. po pierwszym meczu PWK Junior : HFN Volley  
31 stycznia 2021, godz. 15.00 CD Gibraltar : Tauron  
31 stycznia 2021, 30 min. po pierwszym meczu BCC : HFN Volley  
7 lutego 2021, godz. 15.00 PWK Junior : Chill Volley  
7 lutego 2021, 30 min. po pierwszym meczu PWK : Aqua  
14 lutego 2021, godz. 15.00 Chill Volley : CD Gibraltar  
14 lutego 2021, 30 min. po pierwszym meczu HFN Volley : Aqua  
21 lutego 2021, godz. 15.00 HFN Volley : PWK  
21 lutego 2021, 30 min. po pierwszy meczu Chill Volley : Aqua  
28 lutego 2021, godz. 15.00 Aqua : CD Gibraltar  
28 lutego 2021, 30 min. po pierwszym meczu PWK : Chill  
     
     

FAZA PLAY-OFF

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
7 marca 2021 1 : 8  
7 marca 2021 4 : 5  
14 marca 2021 2 : 7  
14 marca 2021 3 : 6  
21 marca 2021 (1 : 8) : (4 : 5)  
21 marca 2021 (2 : 7) : (3 : 6)  
28 marca 2021 mecz o 3 miejsce  
28 marca 2021 FINAŁ LIGI  

TABELA
Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
sezon 2020/2021

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty
1 BCC 5 15 15:1 397:278
2 Tauron 5 12 14:6 445:391
3 PWK Team Sosonowiec 4 6 8:7 339:310
4 Chill Volley 3 5 6:5 241:234
5 Aqua Team 3 4 5:6 232:202
6 HFN Volley Team 3 3 3:6 191:202
7 CD Gibraltar 4 3 4:9 238:303
8 PWK Junior Team Sosnowiec 5 0 0:15 212:375
           

Przedłużająca się przerwa w rozgrywkach Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej oraz ciągle niepewna sytuacja epidemiczna doprowadziły do podjęcia decyzji o  zakończeniu rozgrywek sezonu 2020/2021 bez wyłonienia mistrza JALPS. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszej ligi.

Aktualności z parkietów JALPS

 • jalps-mckis-sport-w-jaworznie

Informacje z parkietów JALPS

21/12/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

W dniu 20 grudnia tradycyjnie rozegrano dwa spotkania w ramach 9 kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. O godzinie 15.00 na parkiecie zobaczyliśmy zespoły CD Gibraltar oraz BCC. Mecz nie [...]

 • jalps-riser-volley

Podsumowanie 6 i 8 kolejki JALPS

16/12/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

29 listopada rozegrano dwa spotkania w ramach 6 kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Pierwszy mecz przyniósł wiele emocji. Jeden z pretendentów do mistrzostwa Tauron Wydobycie musiał wspiąć się na [...]

 • rozgrywki-jalps

Informacje z parkietów JALPS

25/11/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

W dniu 28 listopada w ramach piątej kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej tradycyjnie rozegrane zostały 2 spotkania. O godzinie 15.00 PWK Junior podejmowało CD Gibraltar. To spotkanie bez większych [...]

 • jalps-mckis-sport-w-jaworznie

4 kolejka JALPS – podsumowanie

19/11/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

15 listopada, w ramach 4 kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, rozegrane zostały dwa spotkania. O godzinie 15.00 BCC podejmowało Aqua. To spotkanie bez większych przeszkód wygrali zawodnicy BCC inkasując [...]

 • jalps-amatorzy

Informacje z parkietów JALPS

10/11/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

8 listopada rozegrano dwa spotkania w ramach 3 kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. W pierwszym spotkaniu HFN Volley gładko rozprawił się z zespołem CD Gibraltar 3:0. Choć ambicji nie [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno