Project Description

Rajd Nordic Walking w Ciężkowicach

Marsz z kijami to jedna z najchętniej uprawianych form rekreacji przez mieszkańców Jaworzna. Dlatego, oprócz głównej imprezy tego typu – czyli Jaworznickiego Marszu Nordic Walking, który odbywa się w GEOsferze, w naszym mieście organizowane są także dzielnicowe wersje tego wydarzenia. Jedną z nich jest Rajd Nordic Walking w Ciężkowicach, który może pochwalić się wspaniałymi walorami krajobrazowymi trasy (rejon rezerwatu Żabnika) oraz prawie 300-osobową rzeszą wiernych uczestników.

Głównymi celami wydarzenia, podobnie jak w innych imprezach nordic walking, są przede wszystkim: rodzinna rekreacja bez typowej rywalizacji sportowej, promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych i – przede wszystkim – kontynuacja działań sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców.

Zawody rozgrywane są na dystansie 8 kilometrów, a trasa obejmuje pętlę wytyczoną na malowniczych i zróżnicowanych przyrodniczo terenach leśnych w rejonie Doliny Żabnika. Start i meta imprezy zlokalizowane są na ulicy Zdrojowej, tam też znajduje się biuro zawodów oraz baza wydarzenia.

Tegoroczna edycja rajdu zaplanowana została na 12 czerwca. Zapraszamy!

Regulaminy imprezy

6. Rajd Nordic Walking w Ciężkowicach
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna p. Pawła Silberta
oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego p. Dariusza Starzyckiego
edycja 2021

REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w 6 . Rajdzie Nordic Walking w Ciężkowicach
lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 11 a
Kontakt:
Prezes – Mirosław Pieczara tel. 512-201-501

WSPÓŁORGANIZATOR

 •  Urząd Miasta w Jaworznie
 •  Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach
 • NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie ZG Sobieski

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
12 czerwca (sobota) 2021 r. – Jaworzno – Ciężkowice, ul. Zdrojowa
Harmonogram:

 • od godziny 8.30 do godziny 9.45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów,
 • godzina 9.50 – odprawa techniczna i rozgrzewka prowadzona przez instruktora,
 • godzina 10.00 – start rajdu,
 • ok. godziny 12.30-13.00 – zakończenie rajdu (każdy uczestnik podczas wejścia na metę
  otrzyma pamiątkowy medal),
 • bezpośrednio po zakończeniu rajdu – wyróżnienie dla najstarszych i najmłodszych,
  uczestników, konkurs wiedzy z zakresu nordic walking dla uczestników zawodów.

TRASA RAJDU

 • Około 9 kilometrowa trasa rajdu przebiega przez malownicze tereny Doliny rzeki Żabnik.
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie rajdu.
 • Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 12 czerwca 2021 roku ukończą 18 rok
  życia.
 • Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie za okazaniem
  podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział
  nieletniego w rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania
  imprezy.
 • Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej rajdu
  (www.mckis.jaw.pl), możliwe będzie też wypełnienie oświadczenia przez rodzica/opiekuna
  prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym
  i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
  ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter,
  zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie
  zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów
  w dniu imprezy.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się
  z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
  i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany
  do warunków pogodowych), wygodne buty oraz kijki do nordic walking.
 • Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu rajd –
  w biurze zawodów znajdować będzie się punkt medyczny.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Organizator ustala limit uczestników na 230 osób.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 31 maja (poniedziałek)
  do 10 czerwca (czwartek) 2021 roku poprzez stronę www.mckis.jaw.pl lub bezpośrednio
  u p. Mirosława Pieczary (tel. 512-201-501).
 • W przypadku osiągnięcia przed 10 czerwca wyznaczonego limitu uczestników panel
  zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko
  w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji
  gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało
  ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji
  z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących
  w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności Organizatora zawodów. Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

PATRONAT MEDIALNY

 • Puls Jaworzna
 • Extra Jaworzno
 • Moje Jaworzno

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Regulamin w wersji PDF znajduje się TUTAJ.

Zgłoszenia pod adresem.
Zapisy startują od 1 czerwca!

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego znajduje się TUTAJ.

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

 • zdjęcie- wydarzenie

Z GRUPĄ NORD WALKERS!

27/10/2021|Klub Niko, Nordic Walking, Wydarzenie|

W ubiegłym roku tego typu spotkanie odbyło się w formie online a uczestnicy marszu przesyłali do nas zdjęcia z patriotycznym przesłaniem. Dziękujemy Wam za ten czas! Tym razem zapraszamy do [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno