Regulaminy

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZY KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ MCKiS W JAWORZNIE

CENY BILETÓW

 1. Ceny biletów na poszczególne wydarzenia ustala Dyrekcja MCKiS.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące cen zamieszczane są na stronie https://mckis.jaworzno.pl.

SPRZEDAŻ BILETÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne organizowane przez MCKiS prowadzona jest w obiektach MCKiS oraz w wyznaczonych punktach sprzedaży.
 2. Miejsca i godziny sprzedaży biletów podawane są na stronie https://mckis.jaworzno.pl.
 3. Sprzedaż bezpośrednia biletów prowadzona jest w dniu wydarzenia, godzinę przed jego rozpoczęciem.
 4. Płatności za bilety można dokonywać gotówką lub w formie przelewu bankowego na konto MCKiS w Jaworznie Bank PeKaO SA o/ Jaworzno NPB 24 1240 1356 1111 0000 2325 0385, przy czym zapłata w formie przelewu bankowego odbywać się będzie tylko odnośnie niektórych imprez każdorazowo wskazanych przez MCKiS.
 5. Faktury dla osób fizycznych są wystawiane na życzenie klienta w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty sprzedaży biletu, wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.

ZWROTY BILETÓW

 1. Zakupione bilety podlegają zwrotowi tylko w przypadku odwołania biletowanego wydarzenia organizowanego przez MCKiS w Jaworznie.
 2. W przypadku, kiedy biletowane wydarzenie zostaje odwołane przez MCKiS, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://mckis.jaworzno.pl.
 3. MCKiS nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w biletowanym wydarzeniu – poza ceną biletów.
 4. Bilet powinien zostać zwrócony wraz z paragonem bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ukazania się na stronie https://mckis.jaworzno.pl informacji o odwołaniu biletowanego wydarzenia.
 5. Zwrot biletów następuję w kasie MCKiS przy ul. Krakowskiej 8.
 6. W przypadku braku paragonu fiskalnego przy zwrocie biletu konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. POTWIERDZENIE ZWROTU BILETÓW BEZ PARAGONU
 7. W przypadku zakupu biletu w innym miejscu niż obiekty MCKiS, jego zwrot możliwy jest jedynie w punkcie sprzedaży, w którym został nabyty. W takim przypadku zwrot biletu dokonywany jest na zasadach określonych przez podmiot prowadzący punkt sprzedaży, w którym bilet został nabyty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zakup biletu oznacza akceptację powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

REGULAMIN
SPRZEDAŻY BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ

I
Słowniczek pojęć

 1. Regulamin − regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Witryny internetowej wraz z  wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny
 2. Witryna − strona internetowa http://bilety.mckis.jaworzno.pl
 3. Operator Witryny − Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno, tel. 32 745 10 30 wew. 90 oraz wew. 70
 4. Użytkownik − osoba dokonująca zakupu biletów na imprezy/wydarzenia za pośrednictwem Witryny
 5. MCKiS − Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

II
Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Witryny prowadzona jest sprzedaż biletów wstępu wyłącznie dla osób fizycznych. Firmy, które chcą dokonać zakupu biletów, poproszone są o kontakt telefoniczny w dni robocze w godz. 7:00-14:00 pod nr. tel. 32 745 10 30 wew. 70.
 2. Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez MCKiS za pośrednictwem Witryny, obsługiwanej i zarządzanej przez Operatora Witryny.
 3. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w niej zmienionego Regulaminu.
 4. Przed dokonaniem zakupu biletów, Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez kliknięcie opcji „akceptuję”, w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

III
Zakup biletów

 1. Za pośrednictwem witryny Użytkownik może dokonać zakupu biletów na konkretne wydarzenia, zgodnie ze wskazanym w niej datami, godzinami oraz ceną.
 2. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien dysponować przeglądarką: EDGE, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Za pośrednictwem Witryny, Użytkownik może zakupić bilety, które są dostępne w bieżącym repertuarze MCKiS, a także w organizowanej przedsprzedaży – informacja o dostępnych biletach znajdować się będzie każdorazowo w Witrynie.
 4. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu biletów, Użytkownik otrzyma z systemu tpay potwierdzenie płatności (ze wskazaniem nr zakupu, daty oraz godziny).
 5. Nie prowadzi się sprzedaży za pomocą Witryny biletów ze zniżką. Bilety takie można nabyć tylko w kasach sprzedaży na wybrane wydarzenia organizowane przez MCKiS. Obsługa wpuszczająca widzów na salę może zażądać okazania dokumentu uprawiającego do zniżki. W przypadku braku takiego dokumentu uprawniającego do zniżki osoba taka nie zostanie wpuszczona na salę.
 6. Użytkownik, przy dokonywaniu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, jak również nie przesyłać żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 7. Dokonywanie zakupu biletów za pośrednictwem Witryny wiąże się z poniesieniem kosztu zakupu biletów zgodnie z podanym cennikiem.
 8. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Witryny zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:
  1. złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
  2. uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za pośrednictwem bankowości internetowej,
  3. otrzymania przez Użytkownika od Operatora Witryny potwierdzenia dokonania zakupu biletów.
 9. Aby dokonać zakupu biletu za pomocą Witryn, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.
 10. Płatności za bilety obsługuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.tpay.com. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 11. Bilety pozostają własnością Operatora Witryny do czasu odnotowania przez niego potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
 12. Za zakupiony bilet za pośrednictwem Witryny, na prośbę Użytkownika, może zostać wystawiona faktura imienna. Aby otrzymać fakturę należy skontaktować się z MCKIS w następnym dniu roboczym od dokonania zakupu, w godz. 7:00-14:00 pod nr. tel. 32 745 10 30 wew. 70.

IV
Dostawa i realizacja biletu

 1. Po dokonaniu płatności w Witrynie Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu z linkiem umożliwiającym pobranie biletu w formie pliku PDF do wydruku. Mail przyjdzie około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia.
 2. W przypadku pojawienia się problemów z otrzymaniem e-mail, o którym mowa w pkt. 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. sprawdzenia połączenia internetowego,
  2. włączenia linku za pomocą innej przeglądarki internetowej oraz innego urządzenia,
  3. sprawdzenia poczty elektronicznej, szczególnie folderu SPAM oraz pozostałych folderów,
  4. skontaktowania się z Operatorem Witryny (w dniu roboczym w godz. 7:00-14:00 pod nr. tel. 32 745 10 30 wew. 70). W przypadku zakupu biletu w dniu wydarzenia, sytuacja ta będzie rozpatrywana indywidualnie przez MCKiS na miejscu wydarzenia (nie później jednak niż 30 min. przed jego rozpoczęciem).
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu Biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w  wydarzeniu będzie wyłączenie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie ma możliwości wydruku biletów, może:
  1. wyświetlić bileterowi bilety (pliki PDF) zakupione on-line na urządzeniu mobilnym przed wejściem na widownię tak, aby możliwe było odczytanie kodu QR znajdującego się na bilecie. Operator Witryny nie odpowiada za skutki udostępniania plików PDF z biletami osobom trzecim,
  2. odebrać bilety, zakupione on-line, w kasach MCKiS w godzinach pracy Operatora Witryny, jednak nie później niż w ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem wydarzenia,
  3. w przypadku zakupu w dniu wydarzenia, odbiór biletów w kasie jest niemożliwy. Przy odbiorze biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny, Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer potwierdzający zakup widoczny na potwierdzeniu dokonania zakupu biletów.

V
Zwrot biletów

 1. Operator Witryny będzie przyjmować zwroty Biletów przy jednoczesnym zwrocie należności tylko w przypadku odwołania wydarzenia.
 2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony Bilet jest przedstawienie oryginalnego Biletu lub Biletów wstępu, wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty.

VII
Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą procesu zakupu Biletów za pośrednictwem Witryny w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dokonania zakupu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@mckis.jaworzno.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz numer potwierdzający zakup, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie rezerwacji przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres
  e-mail.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

VII
Postanowienia końcowe

 1. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za której pośrednictwem Użytkownicy kupują bilety. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawcy internetu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Operatora Witryny oraz na stronie internetowej: https://mckis.jaworzno.pl/regulamin-sprzedazy-biletow-mckis/

Najczęstsze pytania i odpowiedzi przy kupowaniu biletów przez intrenet

Jeśli chcesz otrzymać fakturę imienną, skontaktuj się z MCKiS w następnym dniu roboczym od dokonania zakupu, w godz. 7:00- 14:00 pod nr. Tel. 32 745 10 30 wew. 70.

Firmy, które chcą dokonać zakupu biletów, proszone są o kontakt telefoniczny PRZED ZAKUPEM BILETU w dniach od poniedziałku do piątku godz. 7:00- 14:00 pod nr. Tel. 32 745 10 30 wew.70.

W takiej sytuacji możesz:

 • wyświetlić bileterowi bilety (pliki PDF) zakupione on-line na urządzeniu mobilnym przed wejściem na widownię tak, aby możliwe było odczytanie kodu QR znajdującego się na bilecie. Operator Witryny nie odpowiada za skutki udostępniania plików PDF z biletami osobom trzecim.
 • odebrać bilety zakupione on-line w kasach MCKiS w godzinach pracy Operatora Witryny, nie później niż dzień roboczy przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku zakupu biletu w dniu wydarzenia odbiór biletów będzie rozpatrywany indywidualnie, przez organizatorów, nie później jednak niż 30 min. od rozpoczęcia wydarzenia
 • przy odbiorze biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny, Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer otrzymany przy zakupie.

W przypadku pojawienia się problemów z otrzymaniem Biletu

 1. odczekaj 20 min,
 2. sprawdź połączenie internetowe,
 3. włącz link za pomocą innej przeglądarki internetowej oraz innego urządzenia,
 4. sprawdź pocztę elektroniczną (szczególnie folder SPAM),
 5. skontaktuj się z Operatorem Witryny (w dniu roboczym w godz. 7:00-14:00 pod nr. tel. 32 745 10 30 wew. 70). W przypadku zakupu biletu w dniu wydarzenia, sytuacja ta będzie rozpatrywana indywidualnie przez MCKiS na miejscu wydarzenia (nie później jednak niż 30 min. przed jego rozpoczęciem).

Operator Witryny będzie przyjmować zwroty Biletów przy jednoczesnym zwrocie należności tylko w przypadku odwołania wydarzenia. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony Bilet jest przedstawienie oryginalnego Biletu lub Biletów wstępu, wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty.

Po dokonaniu płatności w Witrynie Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu z linkiem umożliwiającym pobranie biletu w  formie pliku PDF do wydruku. Mail przyjdzie około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż 20 minut od złożenia zamówienia.

Zobacz także: