REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZY KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ MCKiS W JAWORZNIE

CENY BILETÓW

 1. Ceny biletów na poszczególne wydarzenia ustala Dyrekcja MCKiS.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące cen zamieszczane są na stronie https://mckis.jaworzno.pl.

SPRZEDAŻ BILETÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne organizowane przez MCKiS prowadzona jest w obiektach MCKiS oraz w wyznaczonych punktach sprzedaży.
 2. Miejsca i godziny sprzedaży biletów podawane są na stronie https://mckis.jaworzno.pl.
 3. Sprzedaż bezpośrednia biletów prowadzona jest w dniu wydarzenia, godzinę przed jego rozpoczęciem.
 4. Płatności za bilety można dokonywać gotówką lub w formie przelewu bankowego na konto MCKiS w Jaworznie Bank PeKaO SA o/ Jaworzno NPB 24 1240 1356 1111 0000 2325 0385, przy czym zapłata w formie przelewu bankowego odbywać się będzie tylko odnośnie niektórych imprez każdorazowo wskazanych przez MCKiS.
 5. Faktury dla osób fizycznych są wystawiane na życzenie klienta w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty sprzedaży biletu, wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.

ZWROTY BILETÓW

 1. Zakupione bilety podlegają zwrotowi tylko w przypadku odwołania biletowanego wydarzenia organizowanego przez MCKiS w Jaworznie.
 2. W przypadku, kiedy biletowane wydarzenie zostaje odwołane przez MCKiS, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://mckis.jaworzno.pl.
 3. MCKiS nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w biletowanym wydarzeniu – poza ceną biletów.
 4. Bilet powinien zostać zwrócony wraz z paragonem bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ukazania się na stronie https://mckis.jaworzno.pl informacji o odwołaniu biletowanego wydarzenia.
 5. Zwrot biletów następuję w kasie MCKiS przy ul. Krakowskiej 8.
 6. W przypadku braku paragonu fiskalnego przy zwrocie biletu konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. POTWIERDZENIE ZWROTU BILETÓW BEZ PARAGONU
 7. W przypadku zakupu biletu w innym miejscu niż obiekty MCKiS, jego zwrot możliwy jest jedynie w punkcie sprzedaży, w którym został nabyty. W takim przypadku zwrot biletu dokonywany jest na zasadach określonych przez podmiot prowadzący punkt sprzedaży, w którym bilet został nabyty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zakup biletu oznacza akceptację powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.Bilety na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu można kupić także za pomocą platformy online – http://bilety.mckis.jaworzno.pl