Lodowisko miejskie – MCKiS Jaworzno

Po kilku latach funkcjonowania lodowiska na Stadionie Azotania, w roku 2019 miejska ślizgawka ponownie pojawiła się w centrum Jaworzna!

Przebudowa przestrzeni śródmiejskiej przy Placu Górników, stworzyła szansę wykorzystania w okresie zimowym “parkingu rowerowego”, właśnie na potrzeby ustawienia lodowiska. Bezpośrednie sąsiedztwo centrum przesiadkowego oraz galerii handlowej daje szansę większej ilości osób na wypróbowanie swoich łyżwiarskich umiejętności.

Z obiektu mogą skorzystać także osoby nie posiadające własnego sprzętu, gdyż przy lodowisku – jak zawsze – działa wypożyczalnia.

Szczegółowy harmonogram otwarcia lodowiska wraz z przerwami konserwacyjnymi:⇐ Cennik korzystania z lodowiska oraz wypożyczalni łyżew
oraz regulaminy znaleźć można w odpowiednich zakładkach obok ⇐

Serdecznie zapraszamy!

lodowisko-mckis-jaworzno

Regulaminy

Regulamin Lodowiska w Jaworznie

 1. Lodowisko jest obiektem sportowym Miasta Jaworzno, administrowanym przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

 2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli sezonowo w miesiącach: grudzień, styczeń, luty w godzinach od 10.00 do 21.00 z przerwami na regenerację lodu.

  Szczegółowe informacje o terminach, wszelkich odstępstwach i zmianach w czasie funkcjonowania Lodowiska zamieszczane są na stronie internetowej MCKiS – www.mckis.jaworzno.pl/lodowisko i na tablicy ogłoszeń.

 1. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 2 Regulaminu) ustalonym przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

 2. Korzystanie z lodowiska może odbywać się indywidualnie (cały tydzień) lub w grupie zorganizowanej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00). Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane do telefonicznego zgłoszenia rezerwacji grupy przynajmniej w dniu poprzedzającym w recepcji lodowiska i uzgodnić warunki korzystania z lodowiska.

 3. W przypadku organizowania imprez sportowych MCKiS zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z Lodowiska.

 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Lodowiska obowiązuje niniejszy Regulamin.

 5. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 60 osób.

 6. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na Lodowisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób stwarzałaby sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników.

 7. Osoby przebywające na Lodowisku zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

 8. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby korzystające z

  lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 9. Wstęp na Lodowisko jest odpłatny. Podstawą do wejścia na Lodowisko jest bilet, otrzymany podczas dokonania opłaty za wstęp. Obowiązek odebrania biletu dotyczy również osób posiadających karnet. Obowiązują opłaty zgodnie z wywieszonym cennikiem (załącznik nr 1 Regulaminu). Z biletu ulgowego mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym za okazaniem legitymacji szkolnej.

 10. Wstęp na Lodowisko możliwy jest zgodnie z harmonogramem.

 11. Bilet upoważnia do przebywania na tafli Lodowiska w czasie ograniczonym poza kolejnymi pracami konserwacyjnymi lodu.

 12. Dzieci i młodzież szkolna w czasie zorganizowanych zajęć lekcyjnych może przebywać na Lodowisku wyłącznie pod opieką nauczycieli bądź instruktorów. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

 13. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z Lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach i muszą być wyposażone w własny kask.

 14. Osoby przebywające na Lodowisku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa Lodowiska.

 15. Na tafli Lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach.

 16. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym Lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.

 17. Na terenie obiektu Lodowiska znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.

 18. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring obiektu prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 19. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.

 20. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Lodowiska.

 21. Za rzeczy pozostawione w przebieralni lub na terenie Lodowiska MCKiS nie ponosi odpowiedzialności.

 22. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na teren Lodowiska, administrator nie odpowiada.

 23. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.

 24. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.

 25. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu wstępu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

 26. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w kasie lodowiska.

 27. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi Lodowiska.

 28. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.

 29. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na Lodowisku bezwzględnie zabrania się:

 1. używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,

 2. siadania na bandach okalających lodowisko,

 3. rzucania śniegiem,

 4. jazdy z dziećmi na rękach,

 5. wprowadzanie zwierząt

 6. poruszania się po tafli w obuwiu,

 7. spożywania napojów i jedzenia na tafli Lodowiska,

 8. niszczenia sprzętów lub urządzeń znajdujących się na Lodowisku,

 9. stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Lodowiska, jazda pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,

 10. używania telefonów komórkowych w czasie jazdy.

  Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z Lodowiska.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy

do Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Regulamin Wypożyczalni Łyżew

 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez MCKiS Jaworzno z siedzibą w Jaworznie, ul. Krakowska 8.
 2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 22.00 a w weekendy w godzinach 10.00 – 22.30.
 3. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.
 4. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym łyżew i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 5. Dzieciom do ukończenia 15 lat łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej, bądź za okazaniem upoważnienia od rodziców lub opiekunów (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 6. Łyżwy wypożycza się wyłącznie na podstawie przedstawienia dokumentu tożsamości w celu wykonania odpisu danych (dla osób pełnoletnich) lub dobrowolnego pozostawienia legitymacji szkolnej wraz z upoważnieniem prawnych opiekunów. Dane lub legitymacja zostaną zwrócone niezwłocznie po zwrocie łyżew w niezmienionym stanie technicznym.
 7. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew.
 8. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni.
 9. W wypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 min. po upływie czasu, na jaki zostały wypożyczone, pobierana będzie opłata za czas następnej tercji.
 10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 11. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie 150 zł, za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala osoba upoważniona.
 12. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.
 13. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
 14. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.
 15. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 16. Regulamin stanowi umowę zawieraną pomiędzy wypożyczającym a MCKiS. Akceptacja warunków Regulaminu oznacza zawarcie umowy.
 17. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. But należy sznurować do końca, wszystkie klamry, paski muszą być zapięte.
 2. Na łyżwach nie wolno skakać. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska.
 3. Używaj zawsze ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz rękawice i kask. Ochraniacze i kaski nie chronią całkowicie przed wypadkami ale mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń.
 4. Właściciel lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i kontuzje spowodowane korzystaniem z łyżew.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 9 (dalej jako: MCKiS/Administrator).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD.

Dane osobowe zbierane poprzez karty wypożyczenia (załącznik nr 1) lub upoważnienia (załącznik nr 2) będą w celu wypożyczenia łyżew, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, czyli do momentu zwrotu łyżew
w stanie niezmienionym lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Wypożyczający łyżwy posiada prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, zgodnie z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679,
 • ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679,
 • usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,
 • Wypożyczającemu nie przysługuje:
  ◦ prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,
  ◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,
  ◦ z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. lit. b Rozporządzenia 2016/679;

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wypożyczenia łyżew. Dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

AKTUALNY CENNIK KORZYSTANIA Z LODOWISKA

znajduje się w dziale OFERTY I CENNIKI

Harmonogram lodowiska

W okresie od 15 grudnia do 29 lutego
lodowisko MCKiS będzie czynne
w godzinach: od 10.00 do 21.00

Wejścia

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

1

10.00 

10.50

2

11.00

11.50

3

12.00

12.50

4

13.00

13.50

Przerwa konserwacyjna

14.00

14.30

5

14.30

15.20

6

15.30

16.20

7

16.30

17.20

Przerwa konserwacyjna

17.30

18.00

8

18.00

18.50

9

19.00

19.50

10

20.00

20.50

* W okresie świątecznym lodowisko czynne będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

– 24 grudnia – 10.00 – 14.00

– 25 grudnia – nieczynne

– 26 grudnia – 14.30 – 21.00

– 31 grudnia – 10.00 – 14.00

– 1 stycznia – 14.30 – 21.00

Imprezy i wydarzenia w obiektach MCKiS Jaworzno

Zawsze na straży bezpieczeństwa

24/05/2024|Puls - Z miasta|

Na placu manewrowym Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie odbyła się we wtorek, 21 maja, uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Z okazji 150. rocznicy wielkiego pożaru [...]

Zmiany w urzędzie

24/05/2024|Puls - Z miasta|

Artur Dzikowski, dotychczasowy pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego i wieloletni pracownik jaworznickiego Urzędu Miejskiego, będzie pełnił funkcję drugiego zastępcy prezydenta Jaworzna. O ważnych zmianach personalnych poinformował we wtorek, 21 maja, Paweł Silbert, prezydent [...]

Wspólne świętowanie

24/05/2024|Puls - Z miasta|

Wiele atrakcji, dobra zabawa, radość na twarzach uczestników. W środę, 22 maja, obchodzony był w Jaworznie kolejny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Impreza miała miejsce w Hali Widowiskowo-Sportowej, do której uczestnicy wydarzenia dotarli w barwnym [...]

Rodzinnie i bajkowo

24/05/2024|Puls - Z miasta|

W niedzielne popołudnie, 19 maja, park na Podłężu stał się miejscem wspaniałej zabawy. Wszystko w ramach kolejnej już edycji jaworznickiego Święta Rodziny. Na wydarzenie zaprosili prezydent Jaworzna Paweł Silbert i Miejskie Centrum Kultury [...]

Święto pacjentów

24/05/2024|Puls - Z miasta|

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ciężkowicach odbyło się Święto Rodziny. W imprezie wzięli udział pensjonariusze, ich bliscy, personel ośrodka i zaproszeni goście, w tym radni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworznie i rozmaitych instytucji. Było muzycznie, tanecznie i smacznie. Na [...]

Obiekty MCKiS Jaworzno

Zobacz także: