Project Description

Lodowisko miejskie – MCKiS Jaworzno

Po kilku latach funkcjonowania lodowiska na Stadionie Azotania, w roku 2019 miejska ślizgawka ponownie pojawiła się w centrum Jaworzna!

Przebudowa przestrzeni śródmiejskiej przy Placu Górników, stworzyła szansę wykorzystania w okresie zimowym “parkingu rowerowego”, właśnie na potrzeby ustawienia lodowiska. Bezpośrednie sąsiedztwo centrum przesiadkowego oraz galerii handlowej daje szansę większej ilości osób na wypróbowanie swoich łyżwiarskich umiejętności.

Z obiektu mogą skorzystać także osoby nie posiadające własnego sprzętu, gdyż przy lodowisku – jak zawsze – działa wypożyczalnia łyżew.

Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli, w miesiącach: grudzień, styczeń, luty, w godzinach:

 • poniedziałek-piątek – 10.00 – 22.00
 • soboty, niedziele i święta – 10.00 – 22.30
  (z przerwami na regenerację lodu)

Szczegółowy harmonogram otwarcia lodowiska wraz z przerwami konserwacyjnymi:lodowisko-godziny-otwarcia⇐ Cennik korzystania z lodowiska oraz wypożyczalni łyżew
oraz regulaminy znaleźć można w odpowiednich zakładkach obok ⇐

Serdecznie zapraszamy!

lodowisko-mckis-jaworzno

Regulaminy

Regulamin Lodowiska w Jaworznie

 1. Lodowisko jest obiektem sportowym Miasta Jaworzna, administrowanym przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli, sezonowo w miesiącach: grudzień, styczeń, luty w godzinach od 10.00 do 22.00 (w soboty, niedziele i święta do 22.30), z przerwami na regenerację lodu.
 3. Szczegółowe informacje o terminach, wszelkich odstępstwach i zmianach w czasie funkcjonowania Lodowiska zamieszczane są na stronie internetowej MCKiS – mckis.jaworzno.pl/lodowisko i na tablicy ogłoszeń.
 4. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 5. Korzystanie z Lodowiska może odbywać się indywidualnie (cały tydzień) lub w grupie zorganizowanej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00). Grupy zorganizowane zobowiązane są do telefonicznego zgłoszenia rezerwacji i uzgodnienia warunków korzystania z Lodowiska dzień przed skorzystaniem z obiektu.
 6. W przypadku organizowania imprez sportowych MCKiS zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z Lodowiska.
 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Lodowiska obowiązuje niniejszy Regulamin.
 8. Na tafli Lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 osób.
 9. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na Lodowisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób stwarzałaby sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników.
 10. Osoby przebywające na Lodowisku zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 11. Korzystanie z Lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby korzystające z Lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 12. Wstęp na Lodowisko jest odpłatny. Podstawą do wejścia na Lodowisko jest jednorazowy bilet wstępu, otrzymany podczas dokonania opłaty za wstęp. Obowiązek odebrania biletu dotyczy również osób posiadających karnet. Obowiązują opłaty zgodnie z wywieszonym cennikiem. Z biletu ulgowego mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym za okazaniem legitymacji szkolnej.
 13. Wstęp na Lodowisko możliwy jest zgodnie z harmonogramem.
 14. Bilet upoważnia do przebywania na tafli Lodowiska w czasie ograniczonym poza kolejnymi pracami konserwacyjnymi lodu.
 15. Dzieci i młodzież szkolna w czasie zorganizowanych zajęć lekcyjnych może przebywać na Lodowisku wyłącznie pod opieką nauczycieli bądź instruktorów. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 16. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z Lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach i muszą być wyposażone w kask.
 17. Osoby przebywające na Lodowisku zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa Lodowiska.
 18. Na tafli Lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym Lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 20. Na terenie obiektu Lodowiska znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring obiektu prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 21. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 22. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Lodowiska.
 23. Za rzeczy pozostawione w przebieralni lub na terenie Lodowiska administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na teren Lodowiska, administrator nie odpowiada.
 25. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 26. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.
 27. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi Lodowiska.
 28. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym kontenerze w kasie Lodowiska.
 29. Na Lodowisku prowadzi się szatnię, nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe obsługa Lodowiska nie ponosi odpowiedzialności. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie Lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 30. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na Lodowisku bezwzględnie zabrania się:
  a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  b) siadania na bandach okalających lodowisko,
  c) rzucania śniegiem,
  d) jazdy z dziećmi na rękach,
  e) wprowadzanie zwierząt,
  f) poruszania się po tafli w obuwiu,
  g) spożywania napojów i jedzenia na tafli Lodowiska,
  h) niszczenia sprzętów lub urządzeń znajdujących się na Lodowisku,
  i) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Lodowiska, jazda pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,
  j) używania telefonów komórkowych w czasie jazdy.
 31. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu wstępu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z Lodowiska.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy
do Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Regulamin Wypożyczalni Łyżew

 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez MCKiS Jaworzno z siedzibą w Jaworznie, ul. Krakowska 8.
 2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 22.00 a w weekendy w godzinach 10.00 – 22.30.
 3. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.
 4. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym łyżew i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 5. Dzieciom do ukończenia 15 lat łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej, bądź za okazaniem upoważnienia od rodziców lub opiekunów (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 6. Łyżwy wypożycza się wyłącznie na podstawie przedstawienia dokumentu tożsamości w celu wykonania odpisu danych (dla osób pełnoletnich) lub dobrowolnego pozostawienia legitymacji szkolnej wraz z upoważnieniem prawnych opiekunów. Dane lub legitymacja zostaną zwrócone niezwłocznie po zwrocie łyżew w niezmienionym stanie technicznym.
 7. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew.
 8. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni.
 9. W wypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 min. po upływie czasu, na jaki zostały wypożyczone, pobierana będzie opłata za czas następnej tercji.
 10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 11. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie 150 zł, za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala osoba upoważniona.
 12. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.
 13. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
 14. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.
 15. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 16. Regulamin stanowi umowę zawieraną pomiędzy wypożyczającym a MCKiS. Akceptacja warunków Regulaminu oznacza zawarcie umowy.
 17. Regulamin oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) są udostępnione w widocznym miejscu na terenie lodowiska.

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. But należy sznurować do końca, wszystkie klamry, paski muszą być zapięte.
 2. Na łyżwach nie wolno skakać. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska.
 3. Używaj zawsze ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz rękawice i kask. Ochraniacze i kaski nie chronią całkowicie przed wypadkami ale mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń.
 4. Właściciel lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i kontuzje spowodowane korzystaniem z łyżew.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 9 (dalej jako: MCKiS/Administrator).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD.

Dane osobowe zbierane poprzez karty wypożyczenia (załącznik nr 1) lub upoważnienia (załącznik nr 2) będą w celu wypożyczenia łyżew, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, czyli do momentu zwrotu łyżew
w stanie niezmienionym lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Wypożyczający łyżwy posiada prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, zgodnie z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679,
 • ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679,
 • usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,
 • Wypożyczającemu nie przysługuje:
  ◦ prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,
  ◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,
  ◦ z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. lit. b Rozporządzenia 2016/679;

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wypożyczenia łyżew. Dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Cennik korzystania z Lodowiska i Wypożyczalni Łyżew

cennik lodowiska

Imprezy i wydarzenia w obiektach MCKiS Jaworzno

”Co nam w duszy gra?” | Klub Pod Skałką

01/07/2022|Klub Pod Skałką, MCKiS|

22 czerwca był dniem pełnym wrażeń dla nas instruktorów i dla naszych podopiecznych. Zaprezentowano rodzicom część dorobku wielomiesięcznej pracy zespołów artystycznych działających w Klubie Pod Skałką. Artystyczna Dziecięca Grupa Wielozadaniowa [...]

Niebieskie Lato – Lato w Teatrze 2022

01/07/2022|MCKiS|

Jak wiele jest odcieni niebieskiego, tak wiele jest odmian zachowań osób ze spektrum autyzmu. Autyzm, to najprościej nieprawidłowości rozwojowe o charakterze neurologicznym. U każdej osoby objawiają się inaczej, dlatego specjaliści [...]

 • dzieci_na_rowerach

Rodzinny Rajd Rowerowy Michała Archanioła

29/06/2022|Z miasta|

Parafia św. Wojciecha i Katarzyny wspierana przez MCKiS Jaworzno mają dla mieszkańców naszego miasta (oraz gości) przepis na aktywną sobotę. Wystarczy zgłosić się do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym św. [...]

Obiekty MCKiS Jaworzno