Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ulicy Krakowskiej 8 (dalej jako: „MCKiS”) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako: „Rozporządzenie 2016/679″), informujemy, że:

 1.  administratorem danych osobowych, w postaci danych osobowych (wizerunku) pracowników oraz innych osób utrwalonych w formie nagrania obrazu, jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ulicy Krakowskiej 8, dalej jako: Administrator; 
 2. w MCKiS wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia ogólnego 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 222. – [Monitoring w zakładzie pracy] – Kodeks pracy;
 4. nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, zaś okres ich przechowywania nie przekracza 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. w uzasadnionych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom oraz organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sąd). Nagrania mogą być również udostępnione osobom fizycznym, które wykażą istotny interes prawny. W takich przypadkach zarejestrowane dane osób postronnych będą anonimizowane (nie będą ujawniane);
 6. posiadacie Państwo prawo do:
  1. informacji o istnieniu monitoringu, jego zasięgu, celu, nazwie Administratora, jego adresie i danych do kontaktu;
  2. dostępu do danych osobowych (treści zapisów z monitoringu Państwa dotyczących);
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem niewykonania tego prawa o ile Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania lub podstaw związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń;
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (np. poprzez anonimizację, ograniczenie kręgu osób posiadających dostęp do danych), zwłaszcza w sytuacji, gdy skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na czas weryfikacji możliwości zrealizowania tego sprzeciwu;
  5. prawo do usunięcia danych osobowych, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania;
  6. przetwarzania danych przez ograniczony czas, co w szczególności jest realizowane także poprzez określony przez Administratora maksymalny okres przechowywania nagrań z monitoringu wskazany w punkcie 4 niniejszej informacji;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdym momencie, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;
 7. dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679;
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Zobacz także: