Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej

 

Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna

Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej to najnowszy sportowy projekt w naszym mieście, powstały z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Łukasza Kolarczyka. Dziecięca Liga Mistrzów to cykl 10 turniejów piłki nożnej rozgrywanych w dwóch rundach: jesienno/zimowej w halach sportowych MCKiS oraz wiosenno/letniej na obiektach piłkarskich miasta Jaworzna, a głównym celem projektu jest propagowanie idei fair play, popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenie i rozwijanie umiejętności techniczno – taktycznych. Liga zainauguruje 22 października br., a rozgrywana będzie w kategorii wiekowej 2014 i młodsi. Projekt skierowany jest dla drużyn reprezentujących jaworznickie kluby piłkarskie. Każdy turniej zostanie przeprowadzony przez profesjonalną obsadę sędziowską.

Regulaminy imprezy

Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna


Artykuł I – Cel rozgrywek

§ 1

Celem rozgrywek Jaworznickiej Ligi jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, zasad fair play oraz integracja przyszłych pokoleń piłkarskich.

Artykuł II – Organizator rozgrywek

§ 2

1.Organizatorzy:

Urząd Miejski w Jaworznie,

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie.

2. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

3. Inicjatorem rozgrywek Dziecięcej Jaworznickiej Ligi Mistrzów w Piłce Nożnej jest Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Łukasz Kolarczyk.

4. Organem prowadzącym rozgrywki jest MCKiS Jaworzno, który ;
– opracowuje i realizuje terminarz spotkań
– weryfikuje wyniki spotkań
– prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek

Artykuł III – Termin i miejsce rozgrywania spotkań

§ 3

Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej zostanie rozegrana w okresie od 22 października 2022 roku do 17 czerwca 2023 roku w dwóch rundach – jesienno/zimowej w halach sportowych MCKiS oraz wiosenno/letniej na obiektach piłkarskich miasta Jaworzna.

I edycja – 22 października 2022 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – Uroczysta Inauguracja Ligi

II edycja – 26 listopada 2022 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80

III edycja – 17 grudnia 2022 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80/ Inwalidów Wojennych 18

IV edycja – 7 stycznia 2023 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80

V edycja – 18 lutego 2023 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80

VI edycja – 25 marca 2023 roku – Sztuczna nawierzchnia – Dąbrowa Narodowa – KS Górnik Jaworzno

VII edycja -– 22 kwietnia 2023 roku – Boisko piłkarskie – Szczakowa – Zespół szkół nr 3 w Szczakowej

VIII edycja – 20 maja 2023 roku – Boisko piłkarskie – Jeleń – Victoria 1918 Jaworzno

IX edycja – 10 czerwca 2023 roku – Boisko piłkarskie – LKS Zgoda Byczyna

X edycja 17 czerwca 2023 roku – Płyta Główna Stadion MCKiS ul. Krakowska 8 – Festiwal Piłkarski – Ceremonia Zakończenia imprezy

System gier poszczególnych edycji/turniejów jest uzależniony od ilości drużyn, które zgłoszą się do udziału w dniu rozgrywania edycji/turnieju.

Artykuł IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 4


Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak:
1. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać:
– dokładną nazwę drużyny
– adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno -organizacyjnych.

Artykuł V – Zgłoszenie zawodników do gry

§ 5

1. W lidze mogą uczestniczyć tylko drużyny reprezentujące jaworznickie kluby piłkarskie. Liga zostanie rozegrana w kategorii – 2014 i młodsi. Każdy klub może zgłosić do ligi 2 drużyny. Każdą drużynę może reprezentować maksymalnie 10 zawodników w tym również dziewczynki urodzone w 2012 roku i młodsze. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników ma prawo dogłosić zawodnika u Organizatora w trakcie rozgrywek. Łącznie Klub ma prawo zgłosić 20 zawodników, którzy mogą reprezentować tylko jeden zespół w jednej edycji.

2. Pisemne zgłoszenie zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

3. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście klubu, potwierdzonej przez Organizatora.


Artykuł VI – Punktacja rozgrywek

§ 6

1. W każdej edycji/turnieju w przypadku rozgrywek grupowych obowiązuje następująca punktacja:

zwycięstwo – 3 pkt,

remis – 1 pkt,

porażka – 0 pkt.

2. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:

– większa ilość zdobytych punktów
– korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. “mała tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami)
– korzystniejsza różnica bramek
– większa ilość zdobytych bramek
– dodatkowy mecz

W każdej edycji poszczególne zespoły zdobywają punkty przydzielone za zajęcie określonego miejsca w każdej edycji.

I miejsce – 12 punktów

II miejsce – 11 punktów,

III miejsce – 10 punktów,

IV miejsce – 9 punktów,

V miejsce – 8 punktów,

VI miejsce – 7 punktów,

VII miejsce – 6 punktów,

VIII miejsce – 5 punktów,

IX miejsce – 4 punkty,

X miejsce – 3 punkty,

XI miejsce – 2 punkty,

XII miejsce – 1 punkt.

W punktacji generalnej całej ligi o zdobytych miejscach Klubów decyduje ilość łącznie zdobytych punktów przez obie drużyny (jeżeli dany klub zgłosił 2 zespoły) we wszystkich edycjach/turniejach. W przypadku jednakowej liczby punktów po rozegraniu ostatniej edycji/turnieju o wyższej pozycji Klubu w klasyfikacji generalnej decyduje większa ilość zdobytych punktów przez obie (jeżeli dany klub zgłosił 2 zespoły) lub jedną drużynę w ostatniej edycji ligi.

Artykuł VII – Ubiór zawodnika

§ 7


1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych strojach, przy czym bramkarze obydwu zespołów również muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu, wskazującą na jego funkcję.

Artykuł VIII – Sędziowie

§ 8

1. Obsady sędziowskiej dokonuje Organizator rozgrywek.
2. Spotkania sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora.

Artykuł X – Sprawozdania z zawodów

§ 9

1. Druk sprawozdania z zawodów dostarcza sędzia główny.

2. Kierownicy drużyny zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wpisania imion i nazwisk swoich zawodników do sprawozdania, zgodnie z numeracją na koszulkach i podpisania sprawozdania.

3. Organizator MCKiS Jaworzno prowadzić będzie dokumentację związaną z rozgrywkami (wyniki, tabele itp.), która dostępna będzie tylko dla przedstawicieli poszczególnych klubów.

Artykuł X – Nagrody

§ 10

1. Kluby, które wezmą udział w Jaworznickiej Dziecięcej Lidze Mistrzów otrzymają nagrody finansowe na zakup sprzętu sportowego. MCKiS Jaworzno jako organizator imprezy zastrzega sobie prawo do wglądu faktur na zakupiony sprzęt sportowy przez poszczególne kluby.

2. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni na dzień 17 czerwca 2023 roku (maksymalnie 20 zawodników) biorący udział w Dziecięcej Jaworznickiej Lidze Mistrzów w Piłce Nożnej otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Najlepsze kluby w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe puchary (Puchar Przechodni za I miejsce) i dyplomy.

4.Organizator poprowadzi również klasyfikację na najlepszego strzelca oraz bramkarza ligi dla których zostaną przeznaczone nagrody rzeczowe.

Artykuł XII – Wymiary kar

§ 12

We wszystkich edycja/turniejach obowiązują kary czasowe w wymiarze 1 lub 2 minut a w przypadku wykluczenia zawodnika z gry 3 minut (w przypadku wystąpienia zachowań w znaczący sposób odbiegających od przyjętych zasad fair play sędzia zawodów może wykluczyć zawodnika z udziału w spotkaniu, którego to dotyczyło). O wysokości kary decyduje sędzia prowadzący spotkanie. W przypadku utraty gola podczas gry w osłabieniu zespół może uzupełnić swój skład przed upływem zakończenia czasu kary (bez możliwości wejścia zawodnika ukaranego wykluczeniem z gry w tym spotkaniu).

XIII – Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wraz z Przepisami gry FIFA jest jedyną podstawą rozgrywek ligi. Powoływanie się na precedensy z poprzednich rozgrywek jest niedopuszczalne.

2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie
3. Organizatorowi i tylko on może dokonać jego zmian.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.

 • Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
  z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.

 • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Aktualności z imprez sportowych

 • siatkówka-mckis-jaworzno

Czarna seria siatkarzy

19/02/2024|Siatkówka|

Po zwycięstwie nad wrocławską Gwardią w 20 kolejce ligowych zmagań Tauron 1 ligi, w trzech kolejnych pojedynkach podopieczni Tomasza Wątorka nie zdobyli punktu. Nasz zespół przegrał kolejno z KKS Mickiewicz [...]

“Piątka” dla kobiet – dodatkowe zapisy!

07/02/2024|Biegi|

Nie zdążyłaś z zapisem na marcową „Piątkę” dla kobiet? Nic straconego! Z uwagi na duże zainteresowanie imprezą oraz wyczerpaną już pulą zgłoszeń, postanowiliśmy zwiększyć limity, a tym samym dać szansę [...]

“Piątka” dla Kobiet – startują zapisy

31/01/2024|Biegi, Sosina|

9 marca odbędzie się trzecia edycja „Piątki” dla Kobiet. Biegowa i chodziarska impreza sportowa tylko dla pań. Jest to propozycja Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, organizowana z okazji [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: