Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej

 

Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna

Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej to najnowszy sportowy projekt w naszym mieście, powstały z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Łukasza Kolarczyka. Dziecięca Liga Mistrzów to cykl 10 turniejów piłki nożnej rozgrywanych w dwóch rundach: jesienno/zimowej w halach sportowych MCKiS oraz wiosenno/letniej na obiektach piłkarskich miasta Jaworzna, a głównym celem projektu jest propagowanie idei fair play, popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenie i rozwijanie umiejętności techniczno – taktycznych. Liga zainauguruje 22 października br., a rozgrywana będzie w kategorii wiekowej 2014 i młodsi. Projekt skierowany jest dla drużyn reprezentujących jaworznickie kluby piłkarskie. Każdy turniej zostanie przeprowadzony przez profesjonalną obsadę sędziowską.

Regulaminy imprezy

Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna


Artykuł I – Cel rozgrywek

§ 1

Celem rozgrywek Jaworznickiej Ligi jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, zasad fair play oraz integracja przyszłych pokoleń piłkarskich.

Artykuł II – Organizator rozgrywek

§ 2

1.Organizatorzy:

Urząd Miejski w Jaworznie,

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie.

2. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

3. Inicjatorem rozgrywek Dziecięcej Jaworznickiej Ligi Mistrzów w Piłce Nożnej jest Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Łukasz Kolarczyk.

4. Organem prowadzącym rozgrywki jest MCKiS Jaworzno, który ;
– opracowuje i realizuje terminarz spotkań
– weryfikuje wyniki spotkań
– prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek

Artykuł III – Termin i miejsce rozgrywania spotkań

§ 3

Dziecięca Jaworznicka Liga Mistrzów w Piłce Nożnej zostanie rozegrana w okresie od 22 października 2022 roku do 17 czerwca 2023 roku w dwóch rundach – jesienno/zimowej w halach sportowych MCKiS oraz wiosenno/letniej na obiektach piłkarskich miasta Jaworzna.

I edycja – 22 października 2022 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80 – Uroczysta Inauguracja Ligi

II edycja – 26 listopada 2022 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80

III edycja – 17 grudnia 2022 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80/ Inwalidów Wojennych 18

IV edycja – 7 stycznia 2023 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80

V edycja – 18 lutego 2023 roku – Hala MCKiS ul. Grunwaldzka 80

VI edycja – 25 marca 2023 roku – Sztuczna nawierzchnia – Dąbrowa Narodowa – KS Górnik Jaworzno

VII edycja -– 22 kwietnia 2023 roku – Boisko piłkarskie – Szczakowa – Zespół szkół nr 3 w Szczakowej

VIII edycja – 20 maja 2023 roku – Boisko piłkarskie – Jeleń – Victoria 1918 Jaworzno

IX edycja – 10 czerwca 2023 roku – Boisko piłkarskie – LKS Zgoda Byczyna

X edycja 17 czerwca 2023 roku – Płyta Główna Stadion MCKiS ul. Krakowska 8 – Festiwal Piłkarski – Ceremonia Zakończenia imprezy

System gier poszczególnych edycji/turniejów jest uzależniony od ilości drużyn, które zgłoszą się do udziału w dniu rozgrywania edycji/turnieju.

Artykuł IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 4


Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak:
1. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać:
– dokładną nazwę drużyny
– adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno -organizacyjnych.

Artykuł V – Zgłoszenie zawodników do gry

§ 5

1. W lidze mogą uczestniczyć tylko drużyny reprezentujące jaworznickie kluby piłkarskie. Liga zostanie rozegrana w kategorii – 2014 i młodsi. Każdy klub może zgłosić do ligi 2 drużyny. Każdą drużynę może reprezentować maksymalnie 10 zawodników w tym również dziewczynki urodzone w 2012 roku i młodsze. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników ma prawo dogłosić zawodnika u Organizatora w trakcie rozgrywek. Łącznie Klub ma prawo zgłosić 20 zawodników, którzy mogą reprezentować tylko jeden zespół w jednej edycji.

2. Pisemne zgłoszenie zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

3. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście klubu, potwierdzonej przez Organizatora.


Artykuł VI – Punktacja rozgrywek

§ 6

1. W każdej edycji/turnieju w przypadku rozgrywek grupowych obowiązuje następująca punktacja:

zwycięstwo – 3 pkt,

remis – 1 pkt,

porażka – 0 pkt.

2. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:

– większa ilość zdobytych punktów
– korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. “mała tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami)
– korzystniejsza różnica bramek
– większa ilość zdobytych bramek
– dodatkowy mecz

W każdej edycji poszczególne zespoły zdobywają punkty przydzielone za zajęcie określonego miejsca w każdej edycji.

I miejsce – 12 punktów

II miejsce – 11 punktów,

III miejsce – 10 punktów,

IV miejsce – 9 punktów,

V miejsce – 8 punktów,

VI miejsce – 7 punktów,

VII miejsce – 6 punktów,

VIII miejsce – 5 punktów,

IX miejsce – 4 punkty,

X miejsce – 3 punkty,

XI miejsce – 2 punkty,

XII miejsce – 1 punkt.

W punktacji generalnej całej ligi o zdobytych miejscach Klubów decyduje ilość łącznie zdobytych punktów przez obie drużyny (jeżeli dany klub zgłosił 2 zespoły) we wszystkich edycjach/turniejach. W przypadku jednakowej liczby punktów po rozegraniu ostatniej edycji/turnieju o wyższej pozycji Klubu w klasyfikacji generalnej decyduje większa ilość zdobytych punktów przez obie (jeżeli dany klub zgłosił 2 zespoły) lub jedną drużynę w ostatniej edycji ligi.

Artykuł VII – Ubiór zawodnika

§ 7


1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych strojach, przy czym bramkarze obydwu zespołów również muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu, wskazującą na jego funkcję.

Artykuł VIII – Sędziowie

§ 8

1. Obsady sędziowskiej dokonuje Organizator rozgrywek.
2. Spotkania sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora.

Artykuł X – Sprawozdania z zawodów

§ 9

1. Druk sprawozdania z zawodów dostarcza sędzia główny.

2. Kierownicy drużyny zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wpisania imion i nazwisk swoich zawodników do sprawozdania, zgodnie z numeracją na koszulkach i podpisania sprawozdania.

3. Organizator MCKiS Jaworzno prowadzić będzie dokumentację związaną z rozgrywkami (wyniki, tabele itp.), która dostępna będzie tylko dla przedstawicieli poszczególnych klubów.

Artykuł X – Nagrody

§ 10

1. Kluby, które wezmą udział we wszystkich edycjach/turniejach otrzymają vouchery na zakup sprzętu sportowego.

2. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni na dzień 17 czerwca 2023 roku (maksymalnie 20 zawodników) biorący udział w Dziecięcej Jaworznickiej Lidze Mistrzów w Piłce Nożnej otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Najlepsze kluby w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe puchary (Puchar Przechodni za I miejsce) i dyplomy.

4.Organizator poprowadzi również klasyfikację na najlepszego strzelca oraz bramkarza ligi dla których zostaną przeznaczone nagrody rzeczowe.

Artykuł XII – Wymiary kar

§ 12

We wszystkich edycja/turniejach obowiązują kary czasowe w wymiarze 1 lub 2 minut a w przypadku wykluczenia zawodnika z gry 3 minut (w przypadku wystąpienia zachowań w znaczący sposób odbiegających od przyjętych zasad fair play sędzia zawodów może wykluczyć zawodnika z udziału w spotkaniu, którego to dotyczyło). O wysokości kary decyduje sędzia prowadzący spotkanie. W przypadku utraty gola podczas gry w osłabieniu zespół może uzupełnić swój skład przed upływem zakończenia czasu kary (bez możliwości wejścia zawodnika ukaranego wykluczeniem z gry w tym spotkaniu).

XIII – Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wraz z Przepisami gry FIFA jest jedyną podstawą rozgrywek ligi. Powoływanie się na precedensy z poprzednich rozgrywek jest niedopuszczalne.

2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie
3. Organizatorowi i tylko on może dokonać jego zmian.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.

 • Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
  z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.

 • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Aktualności z imprez sportowych

 • rolkuj-po-nadzieje

Na rolkach po nadzieję

27/03/2023|Sosina, Sport, Wydarzenia Sportowe|

Już 13 maja na terenie OWR "Sosina" odbędzie się kolejna edycja wydarzenia pn. "Rolkuj po nadzieję", która co roku przyciąga wielu pasjonatów jazdy chcących wspomóc jaworznickie Hospicjum. Podczas samej imprezy [...]

 • zdjęcie bloku

Meldujemy się w Turnieju Półfinałowym…..!!!

27/03/2023|Siatkówka|

Na dwie kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej sezonu ligowego 2022/2023 siatkarze Miejskiego Centrum Kultury i Sportu zameldowali się w turnieju półfinałowym o awans do 1 ligi. W ubiegłym sezonie właśnie [...]

Maszerowali w stylu disco

22/03/2023|Klub Niko, Nordic Walking, Rekreacja|

Na zaproszenie Klubu Niko i grupy Nord Walkers w ramach tegorocznego świętowania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn przenieśliśmy się do lat 80. Uczestnicy tanecznym krokiem wędrowali podczas Disco Marszu Nordic [...]

Trzy wygrane i awans do półfinałów

15/03/2023|Koszykówka|

Koszykarze MCKiS Jaworzno wygrali turniej makroregionu śląsko-opolskiego, pokonując rywali we wszystkich rozegranych w miniony weekend przez siebie meczach. Dzięki temu jaworznickie Sokoły awansowały do półfinałów ogólnopolskich, gdzie podejmą kolejne zmagania [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno