Program działania MCKiS

MCKiS prowadzi działalność oraz wykonuje zadania na podstawie:

 1.  statutu nadanego uchwałą Nr XVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 2532),
 2. wewnętrznych zarządzeń i regulaminów, w szczególności regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania MCKiS,
 3. powszechnie obowiązujących przepisów ustaw i aktów wykonawczych.

Strony ustalają poniższy program działania MCKiS:

 1. MCKiS jest:
  1. samorządową instytucją kultury,
  2. instytucją, której zakresem działalności jest upowszechnianie i ochrona kultury, kultury fizycznej i rekreacji, a także działalność, do której stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 2. MCKiS w ramach działalności statutowej:
  1. rozpoznaje, rozbudza i zaspokaja potrzeby społeczeństwa w zakresie kultury,
  2. prowadzi edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
  3. inspiruje mieszkańców do odkrywania własnych możliwości twórczych,
  4. gromadzi, dokumentuje, tworzy i udostępnia dobra kultury,
  5. kultywuje i promuje rodzimy folklor,
  6. tworzy warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  7. otacza opieką i stwarza warunki działania twórcom lokalnym i animatorom kultury,
  8. współpracuje z innymi podmiotami w zakresie kultury kultury,
  9. prowadzi kółka zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  10. organizuje imprezy kulturalne,
  11. prowadzi wypożyczalnię rekwizytów i sprzętu,
  12. prowadzi działalność fonograficzną i wydawniczą,
  13. podejmuje wszelkie inne działania o charakterze kulturalnym, w tym współpracę z innymi podmiotami,
  14. organizuje imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne,
  15. prowadzi sekcje sportowe oraz zajęcia rekreacyjne,
  16. utrzymuje nieruchomości, urządzenia sportowe i tereny rekreacyjne w tym pola namiotowe,
  17. współpracuje z innymi podmiotami w zakresie kultury fizycznej i rekreacji,
  18. prowadzi działalność edukacyjną, w tym naukę języków obcych, sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną,
  19. realizuje imprezy zlecone,
  20. prowadzi działalność gastronomiczną i handlową w zakresie nie podlegającym koncesjonowaniu,
  21. obsługuje parkingi,
  22. wynajmuje pomieszczenia, dzierżawi nieruchomości,
  23. prowadzi usługi zakwaterowania, kopiowania, filmowania, poligraficzne, fonograficzne, reklamowe, fotograficzne i plastyczne.

Zobacz także: