Regaty Kajakowe

Regaty Kajakowe organizowane przez MCKiS Jaworzno mają na celu: propagowanie turystyki i sportu kajakowego oraz czynnego wypoczynku weekendowego, promocję Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych, a także rozszerzenie oferty sportowej dla fanów sportów wodnych.

Udział w regatach – oprócz mieszkańców Jaworzna – licznie biorą także zawodnicy przyjezdni. Zadaniem startujących jest jak najszybsze pokonanie 6 kilometrowej trasy, a rywalizacja odbywa się w szeregu kategorii: K1 mężczyzn, K1 kobiet, K2 mężczyzn, K2 kobiet oraz mikst.

Impreza odbędzie się na największym jaworznickim zbiorniku wodnym – Sosina – o powierzchni 50 ha, na który wracamy po dwuletniej przerwie związanej z rewitalizacją całego ośrodka. W tym roku sportowa rywalizacja w ramach regat połączona będzie z rekreacyjną formą regat dla rodzin.

Tegoroczna edycja została zaplanowana 16 września.

Regulaminy imprezy

XI Regaty Kajakowe
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna
+ Rekreacyjne Regaty w kategorii Rodzina –
OWR „SOSINA” – edycja 2023

REGULAMIN

ORGANIZATOR
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

WSPÓŁORGANIZATORZY
• Urząd Miasta w Jaworznie

PATRONAT
• Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

PROGRAM REGAT
Miejsce i termin: 16 września (sobota) 2023 r., na terenie OWR „Sosina” (dzielnica Jaworzno-Szczakowa)
przy ulicy Bukowskiej (teren Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego).

Harmonogram:
• 9.00-10.30 Weryfikacja uczestników zawodów na wysokości punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS
• 10.40 Omówienie trasy przez Sędziego Głównego.
• 11.00 Start wspólny do wyścigu głównego na dystansie 6 km.
• 12.00 Wspólny posiłek regeneracyjny
• ok.12.30 Start Rekreacyjnych Regat w kategorii Rodzina
• ok.12.45 Ogłoszenie wyników regat oraz wręczenie nagród

TRASA RAJDU
• Regaty na trasie o długości 6 km odbędą się na Zalewie Sosina od punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS z okrążeniem wyspy i dwukrotnym pokonaniu trasy. Start i meta znajdują się w miejscu wytyczonym przez organizatora na wysokości punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS
(zgodnie z przedstawionym poniżej schematem trasy).

• Przy nawrotach znajdują się sędziowie pilnujący właściwej trasy. W przypadku pomyłki przy mijaniu boi można zawrócić i wykonać prawidłowy nawrót jeszcze raz. Zawodnicy nie stosujący się do w/w reguł
nie zostaną sklasyfikowani, a sędzia ma prawo nakazać im zejście z trasy. Na załączonej mapie zalewu wrysowano przebieg trasy.

NAGRODY
• Każdy z uczestników regat otrzymuje medal uczestnictwa.
• Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach wyścigu głównego otrzymują statuetki i nagrody.
• Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii Rodzina otrzymają drobne upominki.

Wyniki regat dostępne będą po imprezie na stronie internetowej www.mckis.jaworzno.pl

USTALENIA ORGANIZACYJNE
• Organizator wprowadza limit uczestników związany z ilością udostępnionych przez MCKiS kajaków.
Udział w imprezie tylko na kajakach udostępnionych przez organizatora. Organizator zapewnia nieodpłatne wypożyczenie 25 kajaków dwuosobowych oraz 15 kajaków jednoosobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych.
• Klasyfikacja osad w 5 kategoriach: K1 kobiet, K1 mężczyzn, K2 kobiet, K2 mężczyzn oraz K2 mikst.
• Rozpoczęcie zawodów odbędzie się ze startu wspólnego.
• Rekreacyjne Regaty Kajakowe kategorii Rodzina odbędą się na odcinku ok. 200 m w linii prostej. W tej kategorii wystartować może rodzic wraz z dzieckiem do 15 roku życia włącznie.

UCZESTNICTWO
1. Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników  (min. wiek 16 lat) wymagana jest Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w regatach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
3. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w regatach na własną odpowiedzialność.
4. Wszyscy uczestnicy muszą płynąć w nałożonych kamizelkach ratunkowych.
5. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów zawartych w regulaminie. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie należy do organizatora lub sędziego głównego.
6. Za pozostawiony bez opieki sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i pobierając numer startowy wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
8. Zawody odbędą się według przepisów Polskiego Związku Kajakowego i ustaleń niniejszego regulaminu.
9. Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadkach szczególnych (np. złej pogody).
12. Organizator nie pobiera opłaty startowej.

ZGŁOSZENIA
• Elektroniczne zgłoszenia do regat przyjmowane będą od dnia 16 sierpnia 2023 do 14 września 2023 na stronie zgloszenia.mckis.jaworzno.pl lub do wyczerpania limitu kajaków zabezpieczonych przez organizatora.
• Dodatkowych informacji udziela: przedstawiciel organizatora:
kontakt- grzegorz.gebski@mckis.jaworzno.pl lub pawel.wrobel@mckis.jaworzno.pl
• Zapisy do Rekreacyjnych Regat w kategorii Rodzina odbędą się w dniu imprezy 16 września 2023 w biurze zawodów na wysokości punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaworzno.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
• Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
• Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
• Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
• Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
• Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Wyniki
Regat Kajakowych:

  2023
2022
2021 2020 2019 
2018  2017 2016

Panel zapisów na Spływ – Regaty Kajakowe dostępny jest

TUTAJ

Limit uczestników został ustalony na 65 osób, prosimy więc o przemyślane zgłoszenia, by nie blokować miejsca innym!!
Zapisy potrwają do wyczerpania miejsc!


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

TUTAJ

Zgłoszenia startują 16 sierpnia 2023 r.

Aktualności z kajakowych imprez MCKiS Jaworzno

Relacje video z wybranych imprez kajakowych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno