Project Description

Regaty Kajakowe

Regaty Kajakowe organizowane przez MCKiS Jaworzno mają na celu: propagowanie turystyki i sportu kajakowego oraz czynnego wypoczynku weekendowego, promocję Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych, a także rozszerzenie oferty sportowej dla fanów sportów wodnych.

Udział w regatach – oprócz mieszkańców Jaworzna – licznie biorą także zawodnicy przyjezdni. Zadaniem startujących jest jak najszybsze pokonanie 6 kilometrowej trasy, a rywalizacja odbywa się w szeregu kategorii: K1 mężczyzn, K1 kobiet, K2 mężczyzn, K2 kobiet oraz mikst.

Impreza odbędzie się na największym jaworznickim zbiorniku wodnym – Sosina – o powierzchni 50 ha, na który wracamy po dwuletniej przerwie związanej z rewitalizacją całego ośrodka. W tym roku sportowa rywalizacja w ramach regat połączona będzie z rekreacyjną formą regat dla rodzin.

Impreza zaplanowana na dzień 18 września 2021 roku

Regulaminy imprezy

IX Regaty Kajakowe
pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Jaworzna

– Rekreacyjne Regaty w kategorii Rodzina –

REGULAMIN

Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w IX Regatach Kajakowych lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 18 września 2021 r. (sobota) na terenie OWR „Sosina” w Jaworznie (dzielnica Jaworzno-Szczakowa) przy ul. Bukowskiej (teren Ośrodka Wypoczynkowo – Rekreacyjnego).
Biuro zawodów czynne będzie w godz. od 9:00 do 10:30 na wysokości punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS.

ORGANIZATOR

Urząd Miejski w Jaworznie – Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Miejskie Centrum Kultury i Sportu ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno tel.: 32 745 10 30 w. 80.
www.mckis.jaworzno.pl

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Jaworzna

CEL REGAT

Propagowanie turystyki i sportu kajakowego.
Czynny wypoczynek weekendowy.
Promocja miasta Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych.
Rozszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców miasta.

PROGRAM REGAT

9.00-10.30 Weryfikacja uczestników zawodów na wysokości punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS
10.40 Omówienie trasy przez Sędziego Głównego.
11.00 Start wspólny do wyścigu głównego na dystansie 6 km.
12.00 Wspólny posiłek regeneracyjny
ok.12.30 Start Rekreacyjnych Regat w kategorii Rodzina
ok.12.45 Ogłoszenie wyników regat oraz wręczenie nagród

TRASA WYŚCIGU

Regaty na trasie o długości 6 km odbędą się na Zalewie Sosina od punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS z okrążeniem wyspy i dwukrotnym pokonaniu trasy. Start i meta znajdują się w miejscu wytyczonym przez organizatora na wysokości punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS (zgodnie z przedstawionym poniżej schematem trasy). Przy nawrotach znajdują się sędziowie pilnujący właściwej trasy. W przypadku pomyłki przy mijaniu boi można zawrócić i wykonać prawidłowy nawrót jeszcze raz. Zawodnicy nie stosujący się do w/w reguł nie zostaną sklasyfikowani, a sędzia ma prawo nakazać im zejście z trasy. Na załączonej mapie zalewu wrysowano przebieg trasy.

regaty2021-trasa

USTALENIA ORGANIZACYJNE

Organizator wprowadza limit uczestników związany z ilością udostępnionych przez MCKiS kajaków. Udział w imprezie tylko na kajakach udostępnionych przez organizatora. Organizator zapewnia nieodpłatne wypożyczenie 25 kajaków dwuosobowych oraz 15 kajaków jednoosobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych.
Klasyfikacja osad w 5 kategoriach: K1 kobiet, K1 mężczyzn, K2 kobiet, K2 mężczyzn oraz K2 mikst.
Rozpoczęcie zawodów odbędzie się ze startu wspólnego.

Rekreacyjne Regaty Kajakowe w kategorii Rodzina odbędą się na odcinku ok. 200 m w linii prostej. W tej kategorii wystartować może rodzic wraz z dzieckiem do 15 roku życia.

NAGRODY

Każdy z uczestników regat otrzymuje medal uczestnictwa.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach wyścigu głównego otrzymują statuetki, nagrody oraz dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii Rodzina otrzymają drobne upominki.
Wyniki regat dostępne będą po imprezie na stronie internetowej www.mckis.jaworzno.pl

UCZESTNICTWO

 1. Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników  (min. wiek 16 lat) wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w zawodach.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w regatach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 3. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w regatach na własną odpowiedzialność.
 4. Wszyscy uczestnicy musza płynąć w nałożonych kamizelkach ratunkowych.
 5. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów zawartych w regulaminie.
  W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie należy do organizatora lub sędziego głównego.
 6. Za pozostawiony bez opieki sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i pobierając numer startowy wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 8. Zawody odbędą się według przepisów Polskiego Związku Kajakowego i ustaleń niniejszego regulaminu.
 9. Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadkach szczególnych (np. złej pogody).
 12. Organizator nie pobiera opłaty startowej.

ZGŁOSZENIA

Elektroniczne zgłoszenia do regat przyjmowane będą od dnia 2 września 2021 do 16 września 2021
na stronie https://mckis.jaworzno.pl/portfolio-items/regaty-kajakowe/ lub do wyczerpania limitu kajaków zabezpieczonych przez organizatora. Dodatkowych informacji udziela:
przedstawiciel organizatora, kontakt- grzegorz.gebski@mckis.jaworzno.pl lub pawel.wrobel@mckis.jaworzno.pl

Zapisy do Rekreacyjnych Regat w kategorii Rodzina odbędą się w dniu imprezy 18 września 2021 w biurze zawodów na wysokości punktu udostępniania sprzętu pływającego MCKiS.

RODO

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane
 • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie
 • Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Wyniki
Regat Kajakowych:

2020 2019  2018 
2017 2016  

Panel zapisów na Spływ – Regaty Kajakowe dostępny jest

TUTAJ

Limit uczestników został ustalony na 65 osób, prosimy więc o przemyślane zgłoszenia, by nie blokować miejsca innym!!
Zapisy potrwają do wyczerpania miejsc!


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Aktualności z kajakowych imprez MCKiS Jaworzno

 • regaty-kajakowe

8 edycja Regat Kajakowych

18/09/2020|MCKiS, Regaty kajakowe, Sport|

Zapraszamy na 8 edycję Regat Kajakowych w Jaworznie! Zapisy od 21 września! 10 października fani wiosłowania spotkają się na Białej Przemszy, a sportowa rywalizacja zostanie połączona z rekreacyjnym spływem. Spływ [...]

Relacje video z wybranych imprez kajakowych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno