Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą

Spływy kajakowe organizowane od kilku lat przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu już na stałe wpisały się w kalendarz imprez rekreacyjno–sportowych w naszym mieście. Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą, tworzony we współpracy z jaworznickim Urzędem Miejskim oraz Fundacją TOŁHAJ – GDK (która od wielu lat zajmuję się organizacją uznanych spływów na rzekach całej Polski) znalazł już swoje wierne grono fanów nie tylko z Jaworzna, ale także innych zakątków naszego kraju. Swoją popularność impreza zawdzięcza nie tylko atrakcyjnemu programowi lecz także wyjątkowym walorom przyrodniczym i krajobrazowym Białej Przemszy.

Baza spływu zlokalizowana jest w Jaworznie, jednak uczestnicy imprezy maja szansę zapoznać się z rzeką na dystansie aż 22 km – od Dąbrowy Górniczej przez Sławków do Sosnowca.


Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 3 do 5 czerwca 2022.
Zapraszamy do udziału!

kajaki 1

OSK BIAŁA PRZEMSZA 2022r.

I. Organizatorzy:
FUNDACJA KAJAKOWA TOŁHAJ – GDK
URZĄD MIASTA JAWORZNO
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU W JAWORZNIE

Patronat Honorowy:
PREZYDENT MIASTA JAWORZNO
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

II. Partnerzy:
➢ Polski Związek Kajakowy – Kajakarstwo dla Wszystkich
➢ Miasto SOSNOWIEC
➢ Miasto DĄBROWA GÓRNICZA
➢ Miasto SŁAWKÓW
➢ MOSIR SOSNOWIEC
➢ PULS JAWORZNA
➢ RIVIGO EVENTS
➢ CAR1.PL
➢ WODOCIĄGI SOSNOWIEC

III. Komitet Organizacyjny Spływu:
Komandor: SIKORA MARIUSZ
V-CE Komandor : Bartek Łozin ski
V-CE Komandor: Renata Głuc
Kwatermistrz: Grzegorz Guzik
Sędzia Gło wny: Dawid Marek
Sędzia Pomocniczy : Andrzej Walon
Pilot początkowy : Ewa Os ciłowicz
Pilot Kon cowy: Bartek Łozin ski
OSK BIAŁA PRZEMSZA 2022r.

Sekretariat: Renata Głuc
Mariola Jaguszewska
Mariola Wołoszyn-Gwiazdon
Marzena Pochec
Paulina Bloch
Katarzyna Jagła
Obsługa Techniczna: Sebastian Ockos
Maciej Zajączkowski
Instruktorzy: Marcin Glegoła
Rafał Małek
Ewa Głowa
Dominika Guzy
Sebastian Pytko
Dominik Gwiazdon
Andrzej Wis niewski
Czesław Skoczykłoda-Czorny
Iga Os ciłowicz
Przemysław Mazurek
Tomasz Czarnecki
RATOWNIK WOPR Wojciech Os ciłowicz

IV. Cel imprezy kajakowej
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze rekreacyjno – krajoznawczym.

V. Termin Spływu
Spływ odbędzie się w dniach 03.06 – 05.06. 2022 r.

VI. Trasa Spływu
W ramach OSK Biała Przemsza 2022r.
DĄBROWA GÓRNICZA OKRADZIONÓW – SŁAWKÓW PIERNIKARKA
SOSNOWIEC MACZKI 22KM
OSK BIAŁA PRZEMSZA 2022r.

VII. Warunki uczestnictwa:
1. Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)
2. Dokonanie opłaty wpisowego (do dwóch dni od daty wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego)
3. W imprezie mogą uczestniczyć osoby nie biorące udziału w spływie, kto re dokonały opłaty wpisowego.
(w zgłoszeniu należy zaznaczyć , które osoby nie będą pływały kajakiem)

VIII. Sprzęt:
Organizatorzy zapewniają kajaki jedno osobowe i dwu osobowe, wiosła oraz kamizelki asekuracyjne tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), którzy spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

IX. Wysokość wpisowego:
OSK BIAŁA PRZEMSZA 2022r.
PIĄTEK – SOBOTA – NIEDZIELA OSK BIAŁA PRZEMSZA
PIĄTEK – NIEDZIELA 150 ZŁ WPISOWE ORAZ MIEJSCE W KAJAKU
PIĄTEK – NIEDZIELA 100 ZŁ OSOBY TOWARZYSZĄCE NIE PŁYNĄCE
PIĄTEK – NIEDZIELA 100 ZŁ OSOBY Z WŁASNY SPRZĘTEM
PIĄTEK – NIEDZIELA 70 ZŁ DZIECI DO LAT 12 WPISOWE ORAZ MIEJSCE W KAJAKU/
SOBOTA LUB NIEDZIELA 80 ZŁ ZA DZIEŃ /WPISOWE + MIEJSCE W KAJAKU/
SOBOTA LUB NIEDZIELA 50 ZŁ Z WŁASNYM SPRZĘTEM
X. Wpłata wpisowego na rzecz Organizatora do dnia 29.05.2022 r na konto:
BNP PARIBAS 25 1600 1462 1838 6907 3000 0003
z dopiskiem OSK BIAŁA PRZEMSZA i za kogo jest przelew IMIĘ i NAZWISKO
OPŁATA WPISOWEGO JEST OBOWIĄZKOWA I GWARANTUJE UCZESTNICTWO W SPŁYWIE!!!
!!!!!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!!!!!
OSK BIAŁA PRZEMSZA 2022r.

XI. Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonujemy poprzez formularz dostępny na stronie www.tolhaj-gdk.pl Kopię
dokonania wpłaty należy przesłać na adres: renata_gluc@interia.pl
O przyjęciu na spływ decyduje kolejność zgłoszeń spowodowana limitem miejsc.
Uczestnicy mogą przybywać na miejsce biwakowe dnia 03.06.2022r. od godziny 16.00 – O.W.R
SOSINA ul. BUKOWSKA 10 JAWORZNO.
UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 27.05.2022r. pozbawia rezygnującego prawa do
zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

XII. Informacje:
Informacje na temat spływu oraz współpracy można uzyskać u Organizatora:
508 178 306 – MARIUSZ SIKORA Komandor Spływu
536 824 103 – RENATA GŁUC Sekretariat Spływu
lub na stronie www.tolhaj-gdk.pl

XIII. Weryfikacja:
1. Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji
w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
a) dowo d wpłaty wpisowego,
b) pisemna zgoda prawnych opiekuna w na udział w spływie osoby niepełnoletniej.

XIV. Przyjmowanie uczestników:
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
1.Noclegi:
− nocleg na polu namiotowym z dostępem do WC , natryski , prąd , woda
− moz liwos c postawienia przyczepy kempingowej lub kampera
2. Transport sprzętu wypożyczonego od organizatora, oraz własnego.
3. Gorący posiłek po każdym etapie spływu piątek, sobota, niedziela.
4. Słodki poczęstunek na mecie I ETAPU (sobota) kawa, herbata, ciasto
wieczorem szwedzki stół + ognisko.
5. Ubezpieczenie NW, doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu.
6. Puchary i medale dla zwycięskich drużyn.
7. Punkty do TOK PZK aj / PTTK.

XV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
1. Podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania
się i przestrzegania Regulaminu Spływu.
2. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spoz ywania alkoholu w trakcie trwania etapo w spływu
płynięcia w kamizelce asekuracyjnej.
3. Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, kto rzy tej pomocy potrzebują.
4. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika
na rzecz organizatora lub oso b trzecich (ZNISZCZENIE LUB ZGUBIENIE WIOSEŁ,KAPOKO W I KAJAKO W).
5. Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu.
6. Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym, przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność . Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
2. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania spływu.
3. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie oso b, kto re nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
4. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.

5. Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników w nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy.
6. Podczas imprezy zostaną rozegrane konkurencje indywidualne i drużynowe, których wykaz zamieszczony jest, wraz ze szczegółami rozgrywania poszczególnych konkurencji, w Załączniku nr 1, który dostarczany jest przy weryfikacji.
7. W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o Szczegółowy Regulamin (Załącznik nr 1), przeprowadzi klasyfikację drużynową.
8. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu (Załącznik nr 2), w zależności od zaistniałej sytuacji.

Wykaz załączników do Regulaminu Ogólnego:
Załącznik Nr 1: Szczego łowy Regulamin Spływu i Zawodów Kajakowych,
Załącznik Nr 2: Program OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY BIAŁA PRZEMSZA 2022r.

Szczegółowy Regulamin spływu i punktacji w zawodach kajakarskich
I. Cel regulaminu:
Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeńtwa na trasie spływu
oraz obiektywne ustalenie kolejności zajętych miejsc przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.
II. Zasada pokonywania trasy spływu:
1. W spływie biorą udział uczestnicy zweryfikowani w sekretariacie spływu przed rozpoczęciem spływu.
2. Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
3. Każdy z etapów rozpoczyna się i kończy w ustalonym programowo czasie (załącznik nr 2).
4. Trasa spływu pokonywana jest przez uczestników zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Kierownictwo Spływu:
a) spływ otwierają i zamykają piloci spływu,
b) każda osada w sposób widoczny oznaczona jest numerem startowym, który ustnie zgłasza sędziemu na starcie i mecie danego etapu.
c) zgłoszenie numeru uznaje się za dokonane, gdy sędzia powtórzy usłyszany numer.

III. Punktacja spływu:
1. W punktacji spływu biorą udział wszyscy uczestnicy z wyjątkiem Kierownictwa Spływu.
2. Podczas spływu prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa według następujących zasad:
a) o kolejności drużyn decyduje suma punktów dodatnich i ujemnych zdobytych przez poszczególnych członków ekipy oraz punktów zdobytych przez ekipę w konkurencjach drużynowych.
b) Punktację drużynową wygrywa ekipa, kto raz zdobędzie największą ilość punktów:
I miejsce – 100 pkt.
II miejsce – 90 pkt.
III miejsce – 80 pkt
IV miejsce – 70 pkt.
V miejsce – 60 pkt
VI miejsce – 50 pkt.
c) Punkty ujemne mogą być przyznane ekipie za:
– wykluczenie ze spływu członka ekipy (- 100 pkt.)
– za nieprzestrzeganie przez członków ekipy postanowień Regulaminu Spływu (- 80 pkt.)
– za opóźnienie startu i przypłynięcie po zamknięciu mety przez członków danej ekipy (- 100 pkt.) lub wykluczenie
d) W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności drużyn zdecyduje wyższa średnia wieku danej ekipy tj. wygrywa starsza ekipa.
e) Uczestnikom spływu przysługuje prawo do składania protestów według poniższych zasad:
– protest należy zgłosić nie po z niej niż 30 min. po ogłoszeniu wyników na tablicy ogłoszeń,
– wnoszący protest zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wys. 50 zł (w przypadku uznania protestu
przysługuje zwrot wniesionego wadium),
– podczas rozgrywania konkurencji, prowadzona jest klasyfikacja startujących.
– pierwszych trzech zwycięzco w w konkurencjach indywidualnych i drużynowych zostanie nagrodzonych
upominkami.
d) ewentualni sponsorzy mają prawo do ustanowienia, w porozumieniu z Kierownictwem Spływu, własnych
kryteriów przyznawania fundowanych nagród.

IV. Postanowienia Końcowe:
1. Aby zamieścić informacje oraz zdjęcia związane z „OSK BIAŁA PRZEMSZA 2022” na portalach internetowych,
gazetach, ulotkach itp. należy uzyskać zgodę Organizatorów (zgodę mają wszyscy partnerzy medialni).
2. Za sprawy finansowe i rozliczenie spływu odpowiada Fundacja Kajakowa TOŁHAJ – GDK.
3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Spływu.

Uczestnik ma obowiązek do złożenia pisemnego oświadczenia podczas weryfikacji w „OSK Biała Przemsza 2022”, z e według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakaz oną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym jeżeli u osoby już zapisanej przez formularz zgłoszeniowy wystąpią objawy choroby zakaźnej SARS-COV-2 niezwłocznie poinformuje Organizatora spływu, że nie weźmie udziału w tym wydarzeniu

PROGRAM „OSK BIAŁA PRZEMSZA 2022”
PIĄTEK 3.06.2022
Godz. 16.00 – 20.00 weryfikacja / O W R SOSINA UL. BUKOWSKA 10 JAWORZNO
godz. 18.00 – 20.30 gorący posiłek w formie kateringu
godz. 20:30 – integracja kajakowa przy muzyce,
godz. 24:00 – cisza nocna,

SOBOTA 4.06.2022
godz. 7.30 – 9.00 ciąg dalszy weryfikacji sekretariat spływu OWR SOSINA ul. BUKOWSKA 10 JAWORZNO – TYLKO DLA OSÓB  PRZYJEŻDŻAJĄCYCH W SOBOTĘ
godz. 09.20 – uroczyste otwarcie spływu
godz. 9.45 wyjazd autokaru na miejsce startu Dąbrowa Górnicza Okradziono w
godz. 10.45 – start do I etapu: DĄBROWA GÓRNICZA –SŁAWKÓW PIERNIKARKA 14 km,

UWAGA !!! Godz. 17.00 ZAMKNIĘCIE METY SPŁYWU
– w trakcie spływu wyścig kajakowy na dł. ok 2 km,
-słodki poczęstunek na mecie I ETAPU kawa ,herbata ,ciasto
-17.00 – 19.00 gorący posiłek w formie cateringu
-17.30 – 20.00 moc atrakcji – dzień dziecka
– 20.30 szwedzki stół, ognisko
– 21.00 biesiada kajakowa
– 24.00 cisza nocna

NIEDZIELA 5.06.2022
− 10.00 – start do II etapu SŁAWKÓW PIERNIKARKA – SOSNOWIEC MACZKI 8 km
− UWAGA !!! Godz. 13.30 ZAMKNIĘCIE METY SPŁYWU
– 12.45 – 14.00 gorący posiłek w formie cateringu – BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE W MACZKACH
– 14.00 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE SPŁYWU
– rozdanie medali,
– rozdanie dyplomów
– rozdanie nagród,
– rozdanie pucharów,

Z turystycznym pozdrowieniem:
Organizatorzy
MARIUSZ SIKORA
BARTEK ŁOZIN SKI
RENATA GŁUC

Zgłoszenia zamknięte

Aktualności z jaworznickich imprez kajakowych

  • uczestnicy-spływu

Spływ pełen wrażeń i emocji

08/07/2018|Puls Jaworzna, Spływ kajakowy, Sport, Wydarzenia|

225 zawodników wystartowało w drugiej edycji Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Białą Przemszą. Ta trzydniowa impreza (start w piątek, 1 czerwca, zakończenie w niedzielę, 3 czerwca) ściąga do naszego miasta pasjonatów kajakarstwa z całej Polski. [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno