Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację

Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację to impreza zgodna z najnowszymi trendami sportu amatorskiego i pierwsza tego typu w Jaworznie. Rajdy nawigacyjne stają się coraz bardziej popularne, gdyż nie tylko wymagają dobrego przygotowania fizycznego do pokonania wielokilometrowej trasy, ale uczą też strategii oraz dokładności i umiejętności czytania mapy topograficznej.

W ramach jaworznickiego Rajdu, zawodnicy mają do wyboru różne trasy, rowerzyści o długości 25 lub 40 kilometrów, a biegacze 15 lub 25 kilometrów. Punkty kontrolne, które zawodnicy muszą odnaleźć i zaliczyć na podstawie otrzymanej na starcie mapy, umieszczone są w różnych zakątkach miasta, promieniście rozrzuconych wokół miejsca startu imprezy – czyli Ośrodka Wypoczynkowo – Rekreacyjnego „SOSINA”. Wśród nich znajdują się zarówno charakterystyczne dla danego miejsca obiekty, jak i zakamarki skrzętnie ukryte w leśnej gęstwinie.

O kolejności w ostatecznej klasyfikacji imprezy decyduje przede wszystkim liczba prawidłowo zaliczonych punktów kontrolnych, a także czas pokonania całej trasy. Zainteresowanie Rajdem z roku na rok jest coraz większe więc i rywalizacja na poszczególnych trasach jest coraz bardziej zacięta. Dla wielu startujących impreza pozostaje jednak ciągle formą aktywnego wypoczynku i świetnego sposobu na spędzenie popołudnia z topograficzną edukacją w tle.

8. Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację zaplanowany jest na
9 lipca 2022 r.
Zapraszamy do udziału!

Regulaminy imprezy

8. Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację

edycja 2022

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

tel. 32 745 10 30 (w.80)

fax 32 614 17 67

www.mckis.jaworzno.pl

Kontakt:

e-mail: radoslaw.lemanski@mckis.jaworzno.pl

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:

9 lipca 2022 r. – Ośrodek Wypoczynkowo Rekreacyjny SOSINA ul. Bukowska, 43-600 Jaworzno.

Harmonogram:

 • od godziny 8.00 do godziny 10.30 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów

 • godzina 9.45 – odprawa techniczna trasy pieszej 25km i rowerowej 40km

 • godzina 10.00 – start rajdu pieszego 25km i rowerowego 40km

 • godzina 10.45 – odprawa techniczna trasy pieszej 15km i rowerowej 25km

 • godzina 11.00 – start rajdu pieszego 15km i rowerowego 25km

 • godzina 15.00 – koniec limitu czasowego

 • ok. godziny 15.30 – zakończenie rajdu, wręczenie nagród

TRASY RAJDU

Trasy rajdu przebiegają przez tereny miasta Jaworzna:

 • trasa piesza rekreacyjna ok. 15 km, limit czasu 4 godziny,

 • trasa piesza ok. 25 km, limit czasu 5 godzin,

 • trasa rowerowa rekreacyjna ok. 25 km, limit czasu 4 godziny,

 • trasa rowerowa ok. 40 km, limit czasu 5 godzin.

KLASYFIKACJE

Na każdej z czterech tras prowadzona będzie klasyfikacja:

 • Kobiet – (miejsca I-III)

 • Mężczyzn – (miejsca I-III)

Klasyfikacja w kategorii junior ( dzieci i młodzież do 18 lat – rocznik 2004 i młodsi)

 • trasa piesza rekreacyjna 15 km- (miejsca I-III)

 • trasa rowerowa rekreacyjna 25 km- (miejsca I-III)

ZASADY KLASYFIKACJI

 • W celu sklasyfikowania w rajdzie należy na wybranej przez siebie trasie prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden Punkt Kontrolny (PK).

 • O kolejności w klasyfikacji rajdu decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast w przypadku równej liczby PK – czas pokonania trasy.

 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne:

  • za każdą rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK,

  • w przypadku przybycia na metę później niż po upływie 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

 • Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy lub biegu – z jakiegokolwiek powodu – zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora osobiście lub telefonicznie tel. 502-549-040.

 • Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegali zasad sportowego zachowania, nie zaliczą żadnego PK, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę i/lub przekroczą limit czasu o więcej niż 30 minut na danej trasie – nie będą sklasyfikowani!

NAGRODY

 • mężczyźni – miejsca I – III – nagrody rzeczowe

 • kobiety – miejsca I – III – nagrody rzeczowe

 • junior – miejsca I – III – nagrody rzeczowe

Dodatkowo, dla wszystkich uczestników imprezy, przeprowadzony będzie konkurs
z nagrodami rzeczowymi.

Każdy uczestnik rajdu otrzyma także medal za uczestnictwo.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

 • W zawodach wykorzystana zostanie mapa w skali 1:25 000.

 • Zadaniem Uczestników Rajdu będzie zaliczenie punktów kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie (ilość PK zależy od wybranej trasy), w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy PK jest dowolna, a jej wybór należy do uczestników.

 • PK oznaczone są lampionami.

 • Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.

 • Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, poprzez przedziurkowanie odpowiedniego miejsca na karcie startowej.

 • Każdy z zawodników musi odwiedzić PK osobiście.

 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać na karcie startowej “BPK”. Zaleca się także wykonanie zdjęcia miejsca, w którym – w ocenie zawodnika – powinien znajdować się lampion oraz poinformować o tym telefonicznie
  Organizatora tel. 502-549-040.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów.

 • Osoby w wieku 16-18 lat (ur. w 2006 r., 2005 r., 2004 r.) muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.

 • Osoby poniżej 16 roku życia (ur. w 2006 r. i młodsi) mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła 21. roku życia. Fakt ten należy obowiązkowo zgłosić w biurze zawodów.

 • Zawodnicy trasy rowerowej zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym.

 • Zaleca się, aby uczestnicy przystępowali do rajdu wyposażeni w: mapnik, licznik kilometrów, podstawowe narzędzia do naprawy roweru i telefon komórkowy.

 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

 • Przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
  w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie
  na własną odpowiedzialność.

 • Wszyscy zawodnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

 • Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
  i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

 • Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik odpowiada osobiście.

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów.

 • W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od Organizatora.

 • Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
  i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW RAJDU

 • Zaplecze sanitarne

 • Karta startowa + mapa

 • Opieka medyczna w bazie rajdu

 • Posiłek regeneracyjny na mecie

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.

 • Organizator ustala limit zawodników na 150 osób.

 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 czerwca do 1 lipca 2022 r.
  lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.

 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaworzno.pl

 • Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty.

 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko
  w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.

 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie www.mckis.jaworzno.pl .

 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

 • Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii
  COVID-19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności Organizatora zawodów.
  Zobowiązani są także
  do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

 • Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń tzw. wyższych, na które Organizator nie ma wpływu. W takim przypadku opłata startowa zostanie zwrócona na konto, z którego została przelana.

 • Rajd będzie się odbywał w ruchu ulicznym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu.

 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.

 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.

 • Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
  z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.

 • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Panel zapisów do 8. Rowerowego i Pieszego Rajdu na Orientację dostępny jest

TUTAJ

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 czerwca do 1 lipca 2022 r.
lub do wyczerpania limitu zgłoszeń (150 osób).


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Aktualności z jaworznickich rajdów na orientację

 • Rajd na orientacje 2020

6. Rajd na Orientacje już w lipcu!

04/06/2020|MCKiS, Rajd na orientację, Sport, Wydarzenia|

Dla wszystkich osób spragnionych rekreacyjnej rywalizacji sportowej, mamy świetną wiadomość!! Po okresie imprezowego zastoju, wracamy z pierwszym "poepidemicznym" wydarzeniem plenerowym!! Będzie nim 6. Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację!! Sympatycy [...]

 • rajd-na-orientację

Z mapą do celu

25/07/2019|MCKiS, Puls Jaworzna, Rajd na orientację, Sport|

Na rowerze albo pieszo, byle znaleźć wyznaczone punkty kontrolne i jak najszybciej dotrzeć do celu. Ponad 80 osób rywalizowało 13 lipca w Rowerowym i Pieszym Rajdzie na Orientację. Uczestnicy imprezy [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno