Project Description

Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację

Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację to impreza zgodna z najnowszymi trendami sportu amatorskiego i pierwsza tego typu w Jaworznie. Rajdy nawigacyjne stają się coraz bardziej popularne, gdyż nie tylko wymagają dobrego przygotowania fizycznego do pokonania wielokilometrowej trasy, ale uczą też strategii oraz dokładności i umiejętności czytania mapy topograficznej.

W ramach jaworznickiego Rajdu, w roku 2021, zawodnicy mają do wyboru różne trasy, rowerzyści o długości 25 lub 40 kilometrów, a biegacze 15 lub 25 kilometrów. Punkty kontrolne, które zawodnicy muszą odnaleźć i zaliczyć na podstawie otrzymanej na starcie mapy, umieszczone są w różnych zakątkach miasta, promieniście rozrzuconych wokół miejsca startu imprezy. Wśród nich znajdują się zarówno charakterystyczne dla danego miejsca obiekty, jak i zakamarki skrzętnie ukryte w leśnej gęstwinie.

O kolejności w ostatecznej klasyfikacji imprezy decyduje przede wszystkim liczba prawidłowo zaliczonych punktów kontrolnych, a także czas pokonania całej trasy. Zainteresowanie Rajdem z roku na rok jest coraz większe więc i rywalizacja na poszczególnych trasach jest coraz bardziej zacięta. Dla wielu startujących impreza pozostaje jednak ciągle formą aktywnego wypoczynku i świetnego sposobu na spędzenie popołudnia z topograficzną edukacją w tle.

7. Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację zaplanowany jest na
10 lipca 2021 r.
Zapraszamy do udziału!

Regulaminy imprezy

7. Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację
edycja 2021

REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator  oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w 7. Rowerowym i Pieszym Rajdzie na Orientację lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaworzno.pl
Kontakt:
e-mail: radoslaw.lemanski@mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin:
10 lipca 2021 r. – Stadion Miejski VICTORIA ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno.
Harmonogram:
• od godziny 8.00 do godziny 10.30 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
• godzina 9.45 – odprawa techniczna trasy pieszej 25km i rowerowej 40km
godzina 10.00 – start rajdu pieszego 25km i rowerowego 40km
• godzina 10.45 – odprawa techniczna trasy pieszej 15km i rowerowej 25km
godzina 11.00 – start rajdu pieszego 15km i rowerowego 25km
• godzina 15.00 – koniec limitu czasowego
• ok. godziny 15.30 – zakończenie rajdu, wręczenie nagród

TRASY RAJDU
Trasy rajdu przebiegają przez tereny miasta Jaworzna:
• trasa piesza rekreacyjna ok. 15 km, limit czasu 4 godziny,
• trasa piesza ok. 25 km, limit czasu 5 godzin,
• trasa rowerowa rekreacyjna ok. 25 km, limit czasu 4 godziny,
• trasa rowerowa ok. 40 km, limit czasu 5 godzin.

KLASYFIKACJE
Na każdej z czterech tras prowadzona będzie klasyfikacja:
• Kobiet – (miejsca I-III)
• Mężczyzn – (miejsca I-III)
Klasyfikacja w kategorii junior ( dzieci i młodzież do 18 lat – rocznik 2003 i młodsi)
• trasa piesza rekreacyjna 15 km- (miejsca I-III)
• trasa rowerowa rekreacyjna 25 km- (miejsca I-III)

ZASADY KLASYFIKACJI
• W celu sklasyfikowania w rajdzie należy na wybranej przez siebie trasie prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden Punkt Kontrolny (PK).
• O kolejności w klasyfikacji rajdu decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast w przypadku równej liczby PK – czas pokonania trasy.
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne:
◦ za każdą rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK,
◦ w przypadku przybycia na metę później niż po upływie 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy lub biegu – z jakiegokolwiek powodu – zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora osobiście lub telefonicznie tel. 502-549-040.
Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegali zasad sportowego zachowania, nie zaliczą żadnego PK, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę i/lub przekroczą limit czasu o więcej niż 30 minut na danej trasie – nie będą sklasyfikowani!

NAGRODY
• mężczyźni – miejsca I – III – nagrody rzeczowe
• kobiety – miejsca I – III – nagrody rzeczowe
• junior – miejsca I – III – nagrody rzeczowe
Dodatkowo, dla wszystkich uczestników imprezy, przeprowadzony będzie konkurs
z nagrodami rzeczowymi.

Każdy uczestnik rajdu otrzyma także medal za uczestnictwo.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
• W zawodach wykorzystana zostanie mapa w skali 1:25 000.
• Zadaniem Uczestników Rajdu będzie zaliczenie punktów kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie (ilość PK zależy od wybranej trasy), w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy PK jest dowolna, a jej wybór należy do uczestników.
• PK oznaczone są lampionami.
• Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.
• Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, poprzez przedziurkowanie odpowiedniego miejsca na karcie startowej.
• Każdy z zawodników musi odwiedzić PK osobiście.
• W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać na karcie startowej „BPK”. Zaleca się także wykonanie zdjęcia miejsca, w którym – w ocenie zawodnika – powinien znajdować się lampion oraz poinformować o tym telefonicznie
Organizatora tel. 502-549-040.

ZASADY UCZESTNICTWA
• Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów.
• Osoby w wieku 16-18 lat (ur. w 2005 r., 2004 r., 2003 r.) muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.
• Osoby poniżej 16 roku życia (ur. w 2005 r. i młodsi) mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła 21. roku życia. Fakt ten należy obowiązkowo zgłosić w biurze zawodów.
• Zawodnicy trasy rowerowej zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym.
• Zaleca się, aby uczestnicy przystępowali do rajdu wyposażeni w: mapnik, licznik kilometrów, podstawowe narzędzia do naprawy roweru i telefon komórkowy.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
• Przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
• Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
• Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik odpowiada osobiście.
• Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów.
• W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od Organizatora.
• Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW RAJDU
• Zaplecze sanitarne
• Karta startowa + mapa
• Opieka medyczna w bazie rajdu
• Posiłek regeneracyjny na mecie

ZGŁOSZENIA
Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
Organizator ustala limit zawodników na 150 osób.
• Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 14 czerwca do 6 lipca 2021 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
• Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaworzno.pl
• Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
• Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie www.mckis.jaworzno.pl .
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii
COVID-19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności Organizatora zawodów. Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.
• Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń tzw. wyższych, na które Organizator nie ma wpływu. W takim przypadku opłata startowa zostanie zwrócona na konto, z którego została przelana.
• Rajd będzie się odbywał w ruchu ulicznym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Regulamin w formacie PDF można pobrać TUTAJ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
• Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do 7. Rowerowego i Pieszego Rajdu na Orientację dostępny jest

TUTAJ

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 14 czerwca do 6 lipca 2021 r.
lub do wyczerpania limitu zgłoszeń (150 osób).


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Aktualności z jaworznickich rajdów na orientację

  • Rajd na orientacje 2020

6. Rajd na Orientacje już w lipcu!

04/06/2020|MCKiS, Rajd na orientację, Sport, Wydarzenia|

Dla wszystkich osób spragnionych rekreacyjnej rywalizacji sportowej, mamy świetną wiadomość!! Po okresie imprezowego zastoju, wracamy z pierwszym "poepidemicznym" wydarzeniem plenerowym!! Będzie nim 6. Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację!! Sympatycy [...]

  • rajd-na-orientację

Z mapą do celu

25/07/2019|MCKiS, Puls Jaworzna, Rajd na orientację, Sport|

Na rowerze albo pieszo, byle znaleźć wyznaczone punkty kontrolne i jak najszybciej dotrzeć do celu. Ponad 80 osób rywalizowało 13 lipca w Rowerowym i Pieszym Rajdzie na Orientację. Uczestnicy imprezy [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno