Piątka” dla Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

”Piątka” dla Kobiet to propozycja Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, a dedykowana jest wyłącznie dla kobiet.

W ramach „Piątki” dla Kobiet uczestniczki będą mogły wybrać sportową rywalizację w biegu na 5 km lub rekreacyjne przejście nordic walking na tym samym dystansie w niezwykle ciekawym krajobrazowo terenie dookoła zbiornika wodnego Sosina. Baza imprezy zlokalizowana będzie na Ośrodku Wypoczynkowo – Rekreacyjnym ”Sosina”, który w ostatnim czasie przeszedł kompleksową rewitalizację.

REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Biegu „Piątka” dla Kobiet lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestniczka.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaworzno.pl

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin:
9 marca 2024 r. – Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „SOSINA”, ul. Bukowska, 43-600 Jaworzno, teren pola namiotowego.
Harmonogram:
• 9.00 – otwarcie biura zawodów
• 10.35 – zamknięcie biura zawodów
• 10.55 – powitanie zawodniczek na linii startu
• 11.00 – start biegu
• ok. 12.00 – wręczenie nagród

TRASA BIEGU
• Trasa biegu prowadzi drogami asfaltowymi dookoła zalewu Sosina na dystansie ok. 5 km.
• Na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne, ich ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
• Zawodniczki zobowiązane są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.
• Wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodniczki będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji.
• Zawodniczki podczas biegu zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
• Zawodniczki podczas biegu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
• Trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie biegu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

KLASYFIKACJE
• Generalna kobiet
• Kategorie wiekowe:
◦ K16 ; 16-35 lat (2008-1989)
◦ K36 ; 36-49 lat (1988-1975)
◦ K50 ; 50 lat i więcej (1974 i starsze)

POMIAR CZASU
Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu – za pomocą systemu chipowego.

Chip zostanie wydany każdej zawodniczce w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodniczka ma obowiązek zwrócić chip do wyznaczonego punktu. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodniczki i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

NAGRODY
• Generalna kobiet miejsca I – III → Karty podarunkowe
• W kategoriach wiekowych miejsca I – III → Karty podarunkowe

Zawodniczki nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.
Wszystkie uczestniczki Biegu otrzymają pamiątkowe medale.

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU
• „Piątka” dla kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – Bieg 5 Km Jaworzno – to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.
• Do startu dopuszczone zostaną wyłącznie kobiety które ukończyły 16-ty rok życia.
• Zawodniczki niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
• Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Pobranie numeru startowego przez zawodniczkę oznacza, że zawodniczka zapoznała się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Wszystkie zawodniczki startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane w biurze zawodów w dniu imprezy.

ZGŁOSZENIA
• Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestniczek imprezy.
• Organizator ustala limit startujących na – 200 uczestniczek.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 1 lutego 2024 do 3 marca 2024 poprzez strony: www.mckis.jaworzno.pl oraz www.timing4u.pl
• Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaworzno.pl oraz www.timing4u.pl
• Każda zawodniczka ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jej zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
• Uczestniczka ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,
że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.


REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Marszu Nordic Walking lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestniczka.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaworzno.pl

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin:
9 marca 2024 r. – Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „SOSINA”, ul. Bukowska, 43-600 Jaworzno, teren pola namiotowego.
Harmonogram:
• 9.00 – otwarcie biura zawodów
• 10.50 – zamknięcie biura zawodów
• 11.00 – powitanie zawodniczek na linii startu
• 11.05 – start marszu nordic walking

TRASA MARSZU NORDIC WALKING
• Trasa marszu prowadzi drogami asfaltowymi dookoła zalewu Sosina na dystansie ok. 5 km.
• Zawodniczki zobowiązane są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie marszu.
• Zawodniczki podczas marszu zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów.
• Zawodniczki podczas marszu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
• Trasa marszu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie marszu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

NAGRODY
Każda zawodniczka, która zgłosi się do udziału w imprezie i ukończy Marsz Nordic Walking, otrzyma pamiątkowy medal na mecie.

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU
• „Piątka” dla Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – Marsz Nordic Walking 5 Km Jaworzno – to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.
• Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny.
• Do startu dopuszczone zostaną wyłącznie kobiety.
• Zawodniczki niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w marszu.
• Uczestniczka przyjmuje do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w imprezie i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Wszystkie zawodniczki startujące w marszu muszą zostać zweryfikowane w biurze zawodów w dniu imprezy. Pobranie numeru startowego przez zawodniczkę oznacza, że zawodniczka zapoznała się z regulaminem marszu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Każda uczestniczka zobowiązana jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) – wygodne obuwie i kijki do Nordic Walking.

ZGŁOSZENIA
• Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestniczek imprezy.
• Organizator ustala limit startujących na – 150 uczestniczek.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 1 lutego 2024 do 3 marca 2024 poprzez stronę www.mckis.jaworzno.pl
• Każda zawodniczka ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jej zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestniczką przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestniczką przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestniczki zostaną poinformowane najpóźniej przed startem.
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
• Uczestniczka ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Zgłoszenia startują w dniu 1 lutego 2024

Panel zgłoszeniowy – Bieg 5 km → TUTAJ

Panel zgłoszeniowy – Marsz Nordic Walking 5 kmTUTAJ

Zgoda rodzica na start nieletniej – Bieg 5 km → TUTAJ

Zgoda rodzica na start nieletniej – Marsz Nordic Walking 5 km TUTAJ

”Piątka” dla Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Wyniki:

2024

2023

2022

Aktualności z jaworznickich imprez rowerowych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno

Zobacz także: