Piątka” dla Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

”Piątka” dla Kobiet to najnowsza propozycja Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, a dedykowana jest wyłącznie dla kobiet.

W ramach „Piątki” dla Kobiet uczestniczki będą mogły wybrać sportową rywalizację w biegu na 5 km lub rekreacyjne przejście nordic walking na tym samym dystansie w niezwykle ciekawym krajobrazowo terenie dookoła zbiornika wodnego Sosina. Baza imprezy zlokalizowana będzie na Ośrodku Wypoczynkowo – Rekreacyjnym ”Sosina”, który w ostatnim czasie przeszedł kompleksową rewitalizację.

REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Biegu „Piątka” dla Kobiet lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestniczka.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

tel. 32 745 10 30 (w.80)

fax 32 614 17 67

www.mckis.jaworzno.pl

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:

6 marca 2022 r. – Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „SOSINA”, ul. Bukowska, 43-600 Jaworzno, okolice strefy sportowej przy dużym pomoście.

Harmonogram:

 • 9.00 – otwarcie biura zawodów

 • 10.30 – zamknięcie biura zawodów

 • 10.55 – powitanie zawodniczek na linii startu

 • 11.00 – start biegu

 • ok. 12.00 – wręczenie nagród

TRASA BIEGU

 • Trasa biegu prowadzi drogami asfaltowymi oraz szutrowymi dookoła zalewu Sosina na dystansie ok. 5 km.

 • Na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne, ich ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.

 • Zawodniczki zobowiązane są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.

 • Wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodniczki będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji.

 • Zawodniczki podczas biegu zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się
  do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

 • Zawodniczki podczas biegu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.

 • Trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie biegu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

KLASYFIKACJE

 • Generalna kobiet

 • Kategorie wiekowe:

  • K16 ; 16-35 lat (2006-1987)

  • K36 ; 36-49 lat (1986-1973)

  • K50 ; 50 lat i więcej (1972 i starsze)

POMIAR CZASU

Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu – za pomocą systemu chipowego.

Chip zostanie wydany każdej zawodniczce w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodniczka ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodniczki i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

NAGRODY

 • Generalna kobiet miejsca I – III → Karty podarunkowe

 • W kategoriach wiekowych miejsca I – III → Karty podarunkowe

Zawodniczki nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Wszystkie uczestniczki Biegu otrzymają pamiątkowe medale.

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

 • Piątka” dla kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – Bieg 5 Km Jaworzno – to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.

 • Do startu dopuszczone zostaną wyłącznie kobiety które ukończyły 16-ty rok życia.

 • Zawodniczki niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo
  w biegu.

 • Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
  w imprezie i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 • Pobranie numeru startowego przez zawodniczkę oznacza, że zawodniczka zapoznała się
  z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Wszystkie zawodniczki startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane w biurze zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodniczki muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

 • Każda zawodniczka ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązana jest do jego przestrzegania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@mckis.jaworzno.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.

 • Uczestniczka ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,
  że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.


REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Marszu Nordic Walking lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestniczka.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

tel. 32 745 10 30 (w.80)

fax 32 614 17 67

www.mckis.jaworzno.pl

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:

6 marca 2022 r. – Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „SOSINA” , ul. Bukowska, 43-600 Jaworzno, okolice strefy sportowej przy dużym pomoście.

Harmonogram:

 • 9.00 – otwarcie biura zawodów

 • 11.00 – zamknięcie biura zawodów

 • 11.10 – powitanie zawodniczek na linii startu

 • 11.15 – start marszu nordic walking

TRASA MARSZU NORDIC WALKING

 • Trasa marszu prowadzi drogami asfaltowymi oraz szutrowymi dookoła zalewu Sosina na dystansie ok. 5 km.

 • Zawodniczki zobowiązane są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie marszu.

 • Zawodniczki podczas marszu zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się
  do poleceń organizatorów.

 • Zawodniczki podczas marszu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.

 • Trasa marszu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie marszu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

NAGRODY
Każd
a zawodniczka, która zgłosi się do udziału w imprezie i ukończy Marsz Nordic Walking, otrzyma pamiątkowy medal na mecie.

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

 • Piątka” dla Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet – Marsz Nordic Walking 5 Km Jaworzno – to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna.

 • Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny.

 • Do startu dopuszczone zostaną wyłącznie kobiety.

 • Zawodniczki niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo
  w marszu.

 • Uczestniczka przyjmuje do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
  w imprezie i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 • Pobranie numeru startowego przez zawodniczkę oznacza, że zawodniczka zapoznała się
  z regulaminem marszu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Wszystkie zawodniczki startujące w marszu muszą zostać zweryfikowane w biurze zawodów w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodniczki muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

 • Każda uczestniczka zobowiązana jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) – wygodne obuwie i kijki do Nordic Walking.

 • Każda zawodniczka ma obowiązek zapoznania się z regulaminem marszu i zobowiązana jest do jego przestrzegania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@mckis.jaworzno.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.

 • Uczestniczka ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna,
  że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Zgłoszenia startują w dniu 1 lutego 2022

Panel zgłoszeniowy – Bieg 5 km → TUTAJ

Panel zgłoszeniowy – Marsz Nordic Walking 5 kmTUTAJ

ZGODY

Zgoda rodzica na start nieletniej – Bieg 5 km →TUTAJ

Zgoda rodzica na start nieletniej – Marsz Nordic Walking 5 kmTUTAJ

”Piątka” dla Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Wyniki:

2022

Aktualności z jaworznickich imprez rowerowych

 • uczestnicy-rajdu

3. Rowerowy Rajd Rodzinny

25/06/2018|Rekreacja, Rowery górskie, Sport, Wydarzenia|

Liczni amatorzy rowerowych rajdów mimo niesprzyjającej aury stawili się na jaworznickim Rynku w niedzielę 24 czerwca, aby wziąć udział w trzeciej edycji Rowerowego Rajdu Rodzinnego. Od godziny 9.30 na jaworznicki [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno