Project Description

Regaty Kajakowe

Regaty Kajakowe organizowane przez MCKiS Jaworzno mają na celu: propagowanie turystyki i sportu kajakowego oraz czynnego wypoczynku weekendowego, promocję Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych, a także rozszerzenie oferty sportowej dla fanów sportów wodnych.

Udział w regatach – oprócz mieszkańców Jaworzna – licznie biorą także zawodnicy przyjezdni. Zadaniem startujących jest jak najszybsze pokonanie 6 kilometrowej trasy, a rywalizacja odbywa się w szeregu kategorii: K1 mężczyzn, K1 kobiet, K2 mężczyzn, K2 kobiet oraz mikst.

Impreza odbywała się do tej pory na największym jaworznickim zbiorniku wodnym – Sosina – o powierzchni 50 ha, w roku 2020, w związku z rewitalizacją całego ośrodka, regaty zostały przeniesione na rzekę Biała Przemsza. Zmiana ta spowodowała, że sportową rywalizację w ramach regat, połączono z rekreacyjnym spływem.

Impreza zaplanowana do organizacji po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID-19.

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w VIII Spływie-Regatach Kajakowych lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy

TERMIN I MIEJSCE

Spływ odbędzie się w dniu 10 października 2020 r. (sobota) na rzece Biała Przemsza na odcinku od Sosnowca Maczki do Trójkąta Trzech Cesarzy. Biuro zawodów czynne będzie w godz. od 9:00 do 10:00 na terenie Trójkąta Trzech Cesarzy. O godz.10.30 uczestnicy zostaną przewiezieni transportem organizatora na start spływu w Maczkach. Start zaplanowany jest na godzinę 11.00. Sędzia Główny imprezy – Mariusz Sikora.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno tel.: 32 745 10 30 w. 80.
www.mckis.jaw.pl

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Jaworzna

CEL SPŁYWU – REGAT

Propagowanie turystyki i sportu kajakowego.
Czynny wypoczynek weekendowy.
Promocja miasta Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych.
Rozszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców miasta.

PROGRAM SPŁYWU – REGAT

9.00-10.00 Weryfikacja uczestników zawodów
10.15 Omówienie trasy przez Sędziego Głównego
10.30 Transport uczestników na start spływu (obowiązkowa maseczka – COVID19)
11.00 Start spływu na dystansie ok. 10 km.
14.00 Posiłek regeneracyjny
ok.15.00 Ogłoszenie wyników spływu oraz wręczenie nagród

TRASA SPŁYWU – REGAT

Spływ na trasie o długości ok. 10 km odbędzie się na rzece Biała Przemsza na odcinku od Sosnowca Maczki do Trójkąta Trzech Cesarzy w Sosnowcu. Spływ ma charakter rekreacyjny. Rywalizacja sportowa z pomiarem czasu w poszczególnych kategoriach odbędzie się na odcinku o długości ok 2 km w trakcie pokonywania trasy. Tylko na tym odcinku będzie mierzony czas zawodników, który decyduje o zajętych miejscach w poszczególnych kategoriach. Start do odcinka czasowego będzie wyraźnie oznakowany i obsługiwany przez sędziego, któremu należy podać numer startowy uczestnika. Meta odcinka czasowego również będzie wyraźnie oznakowana i obsługiwana przez sędziego. Po pokonaniu odcinka czasowego spływ ponownie przyjmuje formę rekreacyjną bez mierzenia czasu.

USTALENIA ORGANIZACYJNE

Organizator wprowadza limit uczestników związany z ilością udostępnionych przez MCKiS kajaków – 75 uczestników. Udział w imprezie tylko na zabezpieczonych kajakach organizatora. Organizator zapewnia nieodpłatne wypożyczenie 30 kajaków dwuosobowych oraz 15 kajaków jednoosobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych. Klasyfikacja osad w 5 kategoriach: K1 kobiet, K1 mężczyzn, K2 kobiet, K2 mężczyzn oraz K2 mikst.

Do startu nie dopuszcza się prywatnych kajaków. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w razie wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

UWAGA!!! Ze względu na zalecenia sanitarne (COVID19) podczas transportu busami z biura zawodów na miejsce startu Regat zawodnicy zobowiązani są do posiadania maseczek!!!

ZGŁOSZENIA

Elektroniczne zgłoszenia do regat przyjmowane będą od dnia 21 września 2020 do 8 października 2020 na stronie mckis.jaw.pl/portfolio-items/splyw-regaty-kajakowe/ lub do wyczerpania limitu kajaków zabezpieczonych przez organizatora. Dodatkowych informacji udziela: przedstawiciel organizatora, kontakt – pawel.wrobel@mckis.jaw.pl lub radoslaw.lemanski@mckis.jaw.pl

NAGRODY

Każdy z uczestników spływu-regat otrzymuje medal uczestnictwa. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymują statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Po imprezie wyniki dostępne będą na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl

UCZESTNICTWO

 1. Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w zawodach.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w spływie-regatach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 3. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w regatach na własną odpowiedzialność.
 4. Wszyscy uczestnicy muszą płynąć w nałożonych kamizelkach ratunkowych.
 5. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów zawartych w regulaminie. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie należy do organizatora lub sędziego głównego.
 6. Za pozostawiony bez opieki sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i pobierając numer startowy wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 8. Zawody odbędą się według przepisów Polskiego Związku Kajakowego i ustaleń niniejszego regulaminu.
 9. Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadkach szczególnych (np. złej pogody).
 12. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
 13. Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności Organizatora Rajdu. Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

RODO

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane
 • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Wyniki
Regat Kajakowych:

2020 2019  2018 
2017 2016  

Panel zapisów na Spływ – Regaty Kajakowe dostępny jest

TUTAJ

START ZAPISÓW – 21.09.2020 o godzinie 9.00

Limit uczestników został ustalony na 75 osób, prosimy więc o przemyślane zgłoszenia, by nie blokować miejsca innym!!
Zapisy potrwają do wyczerpania miejsc!


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Aktualności z kajakowych imprez MCKiS Jaworzno

 • regaty-kajakowe

8 edycja Regat Kajakowych

18/09/2020|MCKiS, Regaty kajakowe, Sport|

Zapraszamy na 8 edycję Regat Kajakowych w Jaworznie! Zapisy od 21 września! 10 października fani wiosłowania spotkają się na Białej Przemszy, a sportowa rywalizacja zostanie połączona z rekreacyjnym spływem. Spływ [...]

Relacje video z wybranych imprez kajakowych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno