W jaworznickim Urzędzie Miejskim przeprowadzone zostały istotne zmiany organizacyjne.

Po decyzji Tadeusza Kaczmarka o objęciu mandatu radnego, oznaczającej rezygnację ze stanowiska zastępcy prezydenta Jaworzna, prezydent Paweł Silbert postanowił tymczasowo nie powoływać drugiego zastępcy. Monika Bryl nadal pełni funkcję zastępcy prezydenta naszego miasta. Spośród naczelników i dyrektorów jednostek miejskich prezydent wybrał pełnomocników, którzy koordynują pracę w pionach UM.

Pełnomocnikiem ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej jest Łukasz Kolarczyk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Do jego zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz współpracy społecznej i aktywności miejskiej, a także koordynacja programów miejskich, takich jak “Jaworzno Wspiera Rodziny”, “Jaworzno Przyjazne Seniorom”, “Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy” oraz “Współpraca na wyższym poziomie”. Podlegają mu: Wydział Promocji, Kultury i Sportu (do tej pory promocja, kultura i sport były oddzielnymi komórkami organizacyjnymi, po reorganizacji Referat Kultury i Sportu został włączony w struktury nowego Wydziału Promocji, Kultury i Sportu) oraz Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej.

Nowo utworzonym Wydziałem Współpracy Społecznej i Gospodarczej kieruje Mariola Dudek. Wydział skupia Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Referat Przedsiębiorczości i Współpracy z Zagranicą. Siedzibą nowego wydziału jest budynek Urzędu Miejskiego przy placu Górników 5.

Pełnomocnikiem ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami jest Tomasz Jewuła, dyrektor
Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Pełnomocnik odpowiada za sprawy związane z koordynowaniem i monitorowaniem działań prowadzonych w ramach zapewnienia właściwej organizacji i funkcjonowania oświaty, jak również zarządzania majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz przedsięwzięć związanych z obrotem nieruchomościami. Podlegają mu Wydział Edukacji, Wydział Obrotu Nieruchomościami oraz Wydział Skarbu.

Za zadania związane ze sprawowaniem kontroli realizacji i skuteczności działań podejmowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Urbanistyki i Architektury, a także za kreowanie i hierarchizowanie potrzeb oraz działań obejmujących opracowywanie i aktualizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami i innymi jednostkami w zakresie podejmowania inicjatyw prorozwojowych oraz koordynowanie i monitorowanie działań prowadzonych w ramach ochrony środowiska odpowiada pełnomocnik ds. rozwoju i polityki planistycznej. Tę funkcję sprawuje Paweł Bednarek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Funkcję pełnomocnika ds. koordynacji inwestycji pełni nadal Grzegorz Cyran, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich. Do jego zadań należy m.in. podejmowanie doraźnych decyzji dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych miasta, koordynacja działań w zakresie zarządzania funduszami oraz rozwoju i strategii miasta oraz zapewnienie prawidłowego i gospodarnego wydatkowania środków na prowadzone w mieście inwestycje. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad Wydziałem Inwestycji Miejskich, Wydziałem Zarządzania Funduszami i Strategii oraz Biurem ds. Geologii.

W związku z nowymi zadaniami dotychczasowy Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska przekształcił się w Wydział Ochrony Środowiska, którego naczelnikiem jest Marzena Adamczyk, a Biuro Gospodarki Komunalnej po reorganizacji zarządzane jest przez Tomasza Bachowskiego.

Tekst: RED

Zobacz także: