Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej “Barka”barka-logo

Festiwal rozpoczął się w 2014 r. i w swoim założeniu, dedykowany jest świętemu Janowi Pawłowi II, który w trakcie trwania swojego pontyfikatu szczególną uwagę poświęcał dzieciom i młodzieży. Ta uprzywilejowana grupa odbiorców zajmowała szczególne miejsce w sercu Ojca Świętego, co wielokrotnie udowadniał zwracając się do niej w trakcie swoich przemówień, a także inicjując Światowe Dni Młodzieży.

“Barka” to wyjątkowy Festiwal o charakterze chrześcijańskim dla wierzących i wątpiących, dla śpiewających zawodowo i amatorsko, dla dzieci i dla dorosłych, po prostu dla WSZYSTKICH, którzy pragną głosić wartości chrześcijańskie zawarte w pieśniach!

Zachęcamy do udziału w IX Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej ”Barka”, który od swojej pierwszej edycji jest dedykowany św. Janowi Pawłowi II.

Hasłem przewodnim festiwalu będą słowa: “Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą

Zapisy przyjmowane są na stronie -> zgloszenia.mckis.jaworzno.pl

Regulamin dostępny TUTAJ

Organizatorem wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej. Współorganizatorami są: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna oraz Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie.

Przesłuchania i Gala wręczenia nagród IX Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka” odbędą się 24 listopada (piątek) 2023 r., w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej przy ul. Jagiellońskiej 3.

Festiwal rozpocznie się o godzinie 9.00, harmonogram przesłuchań zostanie przesłany drogą mailową do uczestników oraz opublikowany na profilach FB, po zamknięciu zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 32 617 75 38 lub osobiście w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej.

Harmonogram IX Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej ”Barka”

VIII Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej jest zaplanowany na 25 listopada.

Szczegóły wkrótce.

Szanowni wychowawcy, drodzy uczniowie!

Zapraszamy serdecznie do udziału w  VII Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej ”Barka”, który od początku jest dedykowany św. Janowi Pawłowi II, jest on dla nas przewodnikiem duchowym i ojcem. To właśnie w jego homiliach i myślach możemy odnaleźć prawdę życiową i otuchę w trudnych chwilach. W tym roku hasłem przewodnim są słowa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski ”Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. Ta pielgrzymka była osobistą wyprawą ojca świętego do rodzinnego kraju.

VII Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej ”Barka” odbędzie się 26 listopada (piątek), w tym dniu, po każdej kategorii wiekowej Jury po obradach ogłosi wyniki i nastąpi wręczenie nagród. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 32 617 75 38 lub osobiście w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej.

Do pobrania:

Barka 2021- regulamin

Barka 2021- karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie

Harmonogram

Gorąco zapraszamy do udziału!

“Barka” 2019 – „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

Tegoroczna, już VI, odsłona Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka”, odbędzie się pod hasłem „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. To piękne pouczenie św. Pawła z listu do Rzymian było orędziem Jana Pawła II podczas Światowego Dnia Pokoju w 2005 r. Ojciec Święty mówił wówczas: „Zła nie zwycięża się złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym”. Myśl ta, niezwykle mądra, powinna przyświecać każdemu z nas, każdego dnia.

„Barka” to wyjątkowy Festiwal i choć jego charakter jest chrześcijański, to kierujemy go do wszystkich. Zarówno wierzących, jak i wątpiących, do muzyków zawodowych i amatorów, do dzieci i do dorosłych. Po prostu do tych, którzy pragną głosić dobre wartości zawarte w muzyce chrześcijańskiej.

Tegoroczne motto Festiwalu może stanowić wspaniałą receptę na zwalczanie zła w świecie, w którym, niestety, wciąż nie brakuje skrzywdzonych.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy uczestników indywidualnych, a także dzieci i młodzież oraz dorosłych z placówek kulturalnych, oświatowych oraz parafii. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: festiwal.barka@o2.pl do 12 listopada 2019 r.

Konkurs odbywać się będzie dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci i młodzież do lat 15
 • młodzież od 16 lat i dorośli
  Obie kategorie zostaną również podzielone na zespoły (w tym duety) i solistów.

Do pobrania: regulamin, karta zgłoszeń, zgoda rodzica/opiekuna/uczestnika.

VI Festiwal piosenki Chrześcijańskiej “Barka” 2019
dedykowany św. Janowi Pawłowi II

Niniejszy regulamin stanowi umowę uczestnictwa, której stronami jest Organizator oraz Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki i zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej
43-600 Jaworzno, ul. Jagiellońska 3
tel. kontaktowy 32 617 75 38

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie

TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU

 • 22 listopada 2019 r.
 • Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej, 43-600 Jaworzno, ul. Jagiellońska 3

CELE FESTIWALU

 1. Prezentowanie i konfrontowanie muzycznego dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów oraz solistów.
 2. Inspirowanie uczestników festiwalu do rozwijania swoich talentów w dziedzinie muzyki.
 3. Popularyzowanie wartościowych treści w piosenkach religijnych.
 4. Stworzenie stałego forum wymiany doświadczeń i współpracy różnych placówek.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia wypełnione za pomocą karty zgłoszeń należy dostarczyć do dnia 12 listopada 2019 r. na adres: Dom Kultury w Szczakowej, 43-600 Jaworzna, ul. Jagiellońska 3 lub wysłać e-mailem na adres: festiwal.barka@o2.pl.
 2. Liczba uczestników jest ograniczona, w przypadku dużej liczby uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Festiwalu mogą uczestniczyć amatorskie dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne oraz soliści.
 2. Nie obowiązuje wpisowe – konkurs jest bezpłatny.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników.
 4. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 15 lat oraz młodzież od 16 lat wzwyż i dorośli, a także z podziałem na grupy: solistów i zespoły (przy czym do zespołów zaliczane są również duety, a o przynależności do kategorii wiekowej zespołu decyduje wiek 80 % całkowitego składu).
 5. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii.
 6. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór muzyczny w języku polskim o tematyce religijnej, którego czas nie przekroczy 5 min.
 7. Organizatorzy mogą udostępnić uczestnikom keyboard, pianino i profesjonalne nagłośnienie muzyczne.
 8. Występy ocenia profesjonalne Jury, powołane przez organizatora, które przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach. Decyzje Jury są ostateczne.
 9. Organizator przewiduje dla laureatów nagrody finansowe lub rzeczowe.
 10. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do zapoznania Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych z Regulaminem.
 11. Osoba niepełnoletnia, która chce wziąć udział w festiwalu, powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 3. Regulamin i karta zgłoszeń dostępna na stronie www.mckis.jaw.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem “IOD”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia laureatów konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, czyli w oparciu o wyrażoną zgodę.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe uczestnika mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane.
 5. Uczestnik posiada prawo do:
  ◦ dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679;
  ◦ sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
  ◦ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z  zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
  ◦ usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679;
  ◦ przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału uczestnika w konkursie;
  ◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe nie będą wykorzystane do decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Harmonogram występów znajduje się tutaj.

“Barka” 2018 – “Aperite Porta! – Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

Za nami piąta edycja Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej Barka. W tym roku na deskach scenicznych jaworznickiego Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego zaprezentowało się 171 młodych artystów. Najwięcej reprezentantów miało oczywiście Jaworzno, ale wśród wykonawców byli też soliści i zespoły z Bielska Białej, Katowic, Dąbrowy Górniczej czy Bytomia. Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej Barka od początku cieszył się zainteresowaniem uczestników.

W kategorii poniżej 15 roku życia piosenki chrześcijańskie zaprezentowało 15 solistów i 11 zespołów. Wszyscy młodzi artyści przygotowali na konkurs po jednym utworze religijnym. Repertuar był bardzo szeroki.

W kategorii młodszej, wśród solistów, jurorzy pierwsze miejsce przyznali Pawłowi Sulewskiemu, który brawurowo wykonał utwór zatytułowany “Niepojęty, niezmierzony”.

Wśród zespołów w kategorii młodszej pierwsza nagroda trafiła do grupy Kontrasty z Bielska Białej.

W kategorii powyżej 15 lat wystąpiło w sumie 9 solistów i 4 zespoły. Wśród solistów pierwszą nagrodę wywalczyła Dominika Hamera z Dąbrowy Górniczej.

Wśród zespołów jurorzy najwyżej ocenili zespół Surprise.

Galeria zdjęć Festiwalu Chrześcijańskiego “Barka”

Barka 2016

Barka 2017

Barka 2018


Zobacz także: