There is nothing to show here!
Slider with alias home-slider not found.

ORGANIZATORZY

Organizatorami Rajdu Nordic Walking są:

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Jaworznie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Biuro Promocji i Informacji UM w Jaworznie

TERMIN I MIEJSCE

 1. Rajd Nordic Walking – edycja 2018 odbędzie się 16 czerwca 2018 roku w Centrum Edukacji Geologiczno – Ekologicznej GEOSFERA w Jaworznie.
 2. Dwie przygotowane trasy rajdu – około 9 km dla grupy zaawansowanej i około 6 km dla grupy rekreacyjnej – poprowadzone są okolicami wokół GEOsfery oraz osiedli Dobra i Warpie. Uczestnicy imprezy mają pełna dowolność wyboru dystansu, na którym chcą wystartować.
 3. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9.30 do godziny 10.45. Start samego rajdu zaplanowano na godzinę 11.00.
 4. Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest podczas niego dokonywany pomiar czasu.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.mckis.jaw.pl – od 7 maja do 13 czerwca 2018 roku lub w biurze zawodów w dniu Rajdu. Osoby zgłoszone w dniu imprezy nie otrzymają medalu.
 2. Za zgłoszenie uważa się poprawne wypełnienie formularza oraz pisemne wyrażenie zgody na akceptację regulaminu.

UCZESTNICTWO

 1. W Rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby w każdym wieku, jednak małoletni, którzy w dniu imprezy nie mają ukończonego 18 roku życia, mogą wystartować w rajdzie jedynie pod warunkiem podpisania stosownego oświadczenia (do pobrania TUTAJ) przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wszyscy zapisani zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, bezpośrednio przed startem rajdu. Podczas weryfikacji pełnoletni zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 4. Podpisanie ww. oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 6. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów i pakietów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów zlokalizowanym na terenie Centrum Edukacji Geologiczno – Ekologicznej GEOSFERA w dniu imprezy, tj. 16.06.2018 r. w godzinach od 9.30 do 10.45.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń obsługi rajdu.
 8. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) – wygodne obuwie i kijki do Nordic Walking.

NAGRODY

Każdy zawodnik, który zgłosi się do imprezy w wyznaczonym przez organizatorów czasie przez panel zgłoszeniowy na stronie www.mckis.jaw.pl i ukończy rajd otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów otrzymają dyplom ukończenia Rajdu. Przewidziane są również dodatkowe nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprezy – w tym dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów.
 2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 4. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Biegu dla Dzieci do lat 12 lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

Organizatorzy:

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Centrum Handlowe „Galena” w Jaworznie

Kategorie wiekowe (osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców):

 • I kat. K i M – 2012 i młodsi – 150 m
 • II kat. K i M – 2010-2011 – 350 m
 • III kat. K i M – 2008-2009 – 650 m
 • IV kat. K i M – 2006-2007 – 750 m

Zapisy:

Zapisu do Biegu Dzieci może dokonać osobiście nieletni zawodnik, w obecności prawnego opiekuna, za okazaniem legitymacji szkolnej.

Zapisu można dokonać wyłącznie w dniu imprezy, w biurze zawodów. Wcześniejsze zgłoszenia nie są przyjmowane. Biuro zawodów, zlokalizowane przed wejściem głównym do CH “Galena”, czynne jest w dniu zawodów – 2 września (niedziela) 2018 r. – od godz. 12.45.

Udział w Biegu dla Dzieci jest bezpłatny!! Przy zgłoszeniu nie pobiera się wpisowego.

Dla pierwszych 500 zgłoszonych do biegu osób organizator zapewnia okolicznościowe koszulki.

Nagrody:

Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal i upominek. Dodatkowo, zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez CH Galena.

Program imprezy:

 • 12.45 – otwarcie biura zawodów
 • 14.45 – zamknięcie biura zawodów
 • 15.00 – start biegu od najmłodszej kategorii (w przypadku większej liczby zawodników start kategorii wiekowych podzielony na serie)
 • ok 17.30 – zakończenie imprezy i wręczenie nagród

Postanowienia końcowe:

 • Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Uwaga!!! Organizator nie zezwala na pomoc dzieciom uczestniczącym w biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Biegu dla Dzieci do lat 12 lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

Regulamin Biegu głównego (15 km) oraz Biegu rekreacyjnego (9 km)

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul.Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
e-mail: grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY

31 sierpnia 2019 r.

 • 12.00 – otwarcie biura zawodów biegu 15 km i 9 km (biuro mieścić się będzie na Stadionie Miejskim “Victoria” ul. Krakowska 8)
 • 15.45 – zamknięcie biura zawodów biegu 15 km i 9 km
 • 15.55 – powitanie zawodników na linii startu
 • 16.00 – start
 • ok.18.30 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu głównego 15 km i rekreacyjnego 9 km
 • ok.19.00 – konkurs z nagrodami

TRASA

Dystans 15 km i 9 km, nawierzchnia 100% asfalt, zróżnicowana konfiguracja trasy (start i meta- murawa stadionu miejskiego).

Punkty odżywcze na 3, 5, 9 i 13 km (woda mineralna niegazowana).

Ze względu na układ komunikacyjny miasta każdego zawodnika w biegu 15 km obowiązuje limit pokonania trasy: na 4 km – 30 min., 7 km – 50 min., na 15 km – 2 godz. 

W Biegu Rekreacyjnym limit na 4 km wynosi 30 min, a jego ukończenia 2 godz. W obydwu biegach zabronione jest startowanie z kijkami do nordic walking. Zawodnicy używający kijków zostaną zdyskwalifikowani.

Zawodnik, który nie mieści się w limicie na poszczególnych punktach ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

KLASYFIKACJE

 • Generalna kobiet (K) i mężczyzn (M)oraz w kategoriach wiekowych:
  M16 16-19 lat (2003-00) K16 16-29 lat (2003-00)
  M20 20-29 lat (1999-90) K30 30-39 lat (1989-80)
  M30 30-39 lat (1989-80) K40 40-49 lat (1979-70)
  M40 40-49 lat (1979-70) K50 50-59 lat (1969-60)
  M50 50-59 lat (1969-60) K60 60 lat i więcej (1959 i starsze)
  M60 60-69 lat (1959-50)  
  M70 70 lat i więcej (1949 i starsi)  
 • Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.
  Każdy niepełnosprawny, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy ma obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  Organizator nie dopuszcza do startu wózków.
 • Klasyfikacja mieszkańców Jaworzna – kobiet (K) i mężczyzn (M)- miejsca od I-VI.
  Organizator dopuszcza tylko osoby z udokumentowanym zameldowaniem – dowód osobisty lub prawo jazdy.
 • Klasyfikacja przedsiębiorcy z Jaworzna open miejsca I-VI.

POMIAR CZASU

W Międzynarodowym Biegu Ulicznym 15 km i 9 km pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji chipa. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

NAGRODY

Międzynarodowy Bieg Uliczny 15 km:

 • mężczyźni – klasyfikacja generalna – miejsca I-VI – nagroda pieniężna w kwocie: 1400 PLN, 1200 PLN, 1000 PLN, 800 PLN, 600 PLN, 400 PLN + puchary
 • kobiety – klasyfikacja generalna- miejsca I-VI – nagroda pieniężna w kwocie: 1400 PLN, 1200 PLN, 1000 PLN, 800 PLN, 600 PLN, 400 + puchary
 • w kategoriach wiekowych K i M – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 300 PLN, 250 PLN, 200 PLN
 • w kategorii niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu – miejsca I-IV (250 PLN, 250 PLN, 250 PLN, 200 PLN
 • w kategorii mieszkańcy Jaworzna – miejsca I-VI (250 PLN, 200 PLN, 150 PLN, 100 PLN, 100 PLN, 100 PLN + puchary
 • w kategorii Przedsiębiorca Miasta Jaworzna – miejsca I-III (puchary), miejsca IV-VI (upominki)

Bieg rekreacyjny 9 km:

 • mężczyźni – klasyfikacja generalna – miejsca I-III (puchary)
 • kobiety – klasyfikacja generalna miejsca – I-III (puchary)

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

 • W 24. Międzynarodowym Biegu Ulicznym organizator wprowadza limit startujących – 800 zawodników (dystans 15 km) oraz 200 zawodników (dystans 9 km).
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w biegu.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 31.08.2019 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
 • Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasowym ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa w obydwu biegach, opłacona w terminie do 23 sierpnia 2019 r., wynosi 40 PLN. Po tym terminie opłata wynosi 60 PLN i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów.

Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Opłatę startową należy wnieść drogą elektroniczną on-line jako finalizację zapisu do biegu. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Chęć otrzymania faktury prosimy potwierdzać przy internetowej rejestracji. Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

Chcesz mieć zapewniony start- po zapisie niezwłocznie zapłać opłatę startową.

W ramach opłaty startowej zawodnik biegu 15 km i 9 km otrzymuje:

 • okolicznościowy medal
 • koszulkę techniczną (zgłoszeni do 23 sierpnia)
 • numer startowy
 • obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu
 • wodę mineralną na trasie oraz mecie
 • posiłek
 • logistykę zaplecza przed i po biegu
 • SMS z uzyskanym wynikiem biegu (po podaniu numeru telefonu przy zgłoszeniu)
 • imienny certyfikat ukończenia biegu (do pobrania ze strony organizatora)
 • możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania będą nagrody rzeczowe

ZGŁOSZENIA

 • Elektroniczny panel zgłoszeń jest do dyspozycji zawodników od 1 marca 2019 r.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, poprzez formularz dostępny na stronach www.mckis.jaw.pl, www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl, najpóźniej do 23 sierpnia 2019 r., do godz. 23.59.
 • W przypadku osiągnięcia przed 23 sierpnia 2019 r. limitu 800 uczestników w biegu 15 km i 200 uczestników w biegu 9 km panel zgłoszeń zostanie zamknięty. W ww. sytuacji nie będzie możliwości zgłoszenia swojego uczestnictwa w dniu imprezy.
 • Dla zgłaszających się w dniu imprezy organizator nie zapewnia koszulki technicznej.
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl, www.datasport.pl i www.maratonypolskie.pl.

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

logo-maratony-polskie

Regulamin do pobrania TU

<iframe class=”gpsies” src=”//www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=vjnjgvioanlogsod” width=”100%” height=”400″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″></iframe>

[contact-form-7 id=”4″ title=”Formularz 1″]