Project Description

Warsztaty biegowe z Patrycją Włodarczyk

warsztaty-biegowe-2020-plakatWarsztaty biegowe z jaworznicką mistrzynią lekkoatletyki, specjalistką od długich i średnich dystansów – Patrycją Włodarczyk to dla wszystkich amatorów biegania znakomita szansa na poprawę swoich umiejętności i osiągnięć. Podczas wspólnych zajęć Patrycja udziela uczestnikom niezbędnych i kompleksowych porad dotyczących prowadzenia profesjonalnego treningu biegowego. Omawiane i demonstrowane są kwestie związane z odpowiednim ubiorem, technikami oddechowymi i czysto biegowymi, a nawet umiejętnościami regeneracji czy też walki z kryzysami na dłuższych dystansach.

Jednym z głównych celów warsztatów biegowych z Patrycją Włodarczyk, oprócz samego podnoszenia sprawności i formy uczestników, jest odpowiednie przygotowanie się do Międzynarodowego Biegu Ulicznego, który już na stałe wpisał się w kalendarz imprez biegowych nie tylko w Jaworznie, ale w całej Polsce. O szczegółach tej imprezy i możliwościach zapisów do niej można przeczytać TUTAJ. (ze względu na COVID-19 “jaworznicka piętnastka” w roku 2020 została odwołana)


Patrycja Włodarczyk to trzykrotna mistrzyni Polski (2001 – bieg na 3000 metrów z przeszkodami, 2003 – bieg na 3000 metrów z przeszkodami i bieg na 10 000 metrów). Wicemistrzyni na 3000 metrów z przeszkodami w 2002 i brązowa medalistka w półmaratonie z 2010 i w maratonie w 2011. W 2014 roku jaworznianka zwyciężyła Silesia Marathon w kategorii kobiet. W roku 2017 na Mistrzostwach Świata Masters w Deagu zdobyła 5 medali (3 złote, 1 srebrny i 1 brąz).

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator  oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Warsztatach Biegowych z Mistrzynią Patrycją Włodarczyk lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaw.pl

PROGRAM WARSZTATÓW

Czas trwania warsztatów:
10 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Forma warsztatów:
Grupowe zajęcia cykliczne z instruktorem – Patrycją Włodarczyk, co najmniej raz w tygodniu

Miejsce warsztatów:
Stadion sportowy MCKiS, ul. Moniuszki 95 w Jaworznie

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Warsztaty kierowane są jedynie do osób pełnoletnich.
 • Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego.
 • W czasie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
 • Każdego uczestnika obowiązuje punktualność.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w warsztatach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 • Uczestnik na pierwszych zajęciach zobowiązany jest podpisać oświadczenie, potwierdzające, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w warsztatach i dobrowolnie zdecydował się na udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.
 • Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

ZGŁOSZENIA

 •  Organizator nie pobiera żadnych opłat od uczestników warsztatów.
 • Organizator ustala limit uczestników na 20 osób.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 3 czerwca 2020 r. do wyczerpania limitu zgłoszeń, poprzez stronę: zgloszenia.mckis.jaw.pl.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu warsztatów organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.
 • Osoby, które nie dokonają zgłoszenia, nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania warsztatów będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych Uczestników, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na obiekcie poza miejscami wyznaczonymi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed rozpoczęciem warsztatów.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów na Warsztaty biegowe z Patrycją Włodarczyk dostępny jest

TUTAJ

Limit uczestników został ustalony na 20 osób, prosimy więc o przemyślane zgłoszenia, by nie blokować miejsca innym!!
Zapisy potrwają do wyczerpania miejsc!


Aktualności z jaworznickich imprez biegowych

 • międzynarodowy-bieg-uliczny

Bieg Uliczny – odwołany

29/04/2020|Bieg uliczny, MCKiS, Sport|

Informujemy wszystkich sympatyków Biegu Ulicznego w Jaworznie, że zaplanowana na 12 września 2020 roku 25 edycja naszej imprezy nie odbędzie się. Dynamiczna sytuacja epidemiczna panująca w naszym kraju oraz wprowadzone [...]

 • bieg-crossowe

III Patriotyczny Bieg Crossowy – podsumowanie

14/10/2019|Bieg crossowy, MCKiS, Sport|

W sobotę 12 października odbyła się trzecia edycja Patriotycznego Biegu Crossowego w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tegoroczną bazę biegu zlokalizowano na terenie Centrum Edukacji Geologiczno - Ekologicznej "GEOsfera", a [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno