Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny “Sosina”

ul. Bukowska 8
43-602 Jaworzno
tel. 32 745 10 30 wew. 51 lub 11

Kierownik – Michał Wojtak
e-mail: michal.wojtak@mckis.jaworzno.pl

Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny “Sosina”

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie jest administratorem kąpieliska Sosina przy ulicy Bukowskiej. To nowoczesne i wielofunkcyjne miejsce wypoczynku dla plażowiczów, letników, osób uprawiających żeglarstwo, kajakarstwo czy jazdę na nartach wodnych. Wędkarze mogą tu łowić wiele gatunków ryb korzystając ze specjalnych pomostów. Sosina jest także ulubionym miejscem spacerowiczów.

Po modernizacji rozpoczętej w 2018 r. kąpielisko nabrało nowego oblicza. W ramach projektu rewitalizacji wykonano rekultywację akwenu wraz z przywróceniem właściwych funkcji przyrodniczych i rozwojem terenów zielonych wokół zbiornika. Ośrodek tętni życiem przez cały rok. Służą temu m.in. dobrze oświetlone pieszo-rowerowo-rolkowe ścieżki z asfaltową nawierzchnią, strefa sportu (boiska do siatkówki, koszykówki, siatkówki plażowej i gry w bule), strefa rekreacji oraz plac zabaw dla dzieci, mola, nowoczesne kąpielisko złożone z trzech basenów – dla osób umiejących pływać, nieumiejących pływać i brodzika dla dzieci. W sezonie letnim baseny są strzeżone przez ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sosina jest popularnym miejscem wypoczynku nie tylko dla jaworznian, ale również dla mieszkańców całego regionu.

Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP w roku 2022 po raz 23. przeprowadzili Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego, pokazując i doceniając najlepiej zaprojektowane przestrzenie publiczne, a także najciekawsze obiekty użyteczności publicznej. Przemiana Sosiny zdecydowanie zrobiła dobre wrażenie. Internauci w letnim głosowaniu online oddali na nią łącznie 1030 głosów, co dało jaworznickiemu ośrodkowi 2724 punkty. Był to najwyższy wynik, dzięki czemu zalew przy ul. Bukowskiej zdobył Nagrodę Publiczności.

W minionym roku OWR Sosina został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu, tym razem o zasięgu ogólnopolskim, gdzie został uznany Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzenią w Polsce w roku 2023.

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO 
“SOSINA”

1. Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny “Sosina” zwany dalej Ośrodkiem, jest obiektem ogólnie dostępnym służącym do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów. Istnieje również możliwość korzystania z ośrodków wypoczynkowych, klubów żeglarskich, wypożyczalni sprzętu wodnego, kąpieliska strzeżonego oraz sezonowych punktów gastronomicznych.

2. Mapa sytuacyjna, będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu przedstawia plan Ośrodka, ze wskazaniem między innymi: strefy ciszy, strefy sportów wodnych, wyspy, plaży, kąpieliska, ciągów komunikacyjnych.

3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Na terenie Ośrodka zabrania się:
1) przebywania ze zwierzętami w obrębie kąpieliska strzeżonego i plaż piaszczystych,
2) kąpania zwierząt w zbiorniku wodnym,
3) pozostawiania odchodów zwierzęcych,
4) palenia ognisk i grillowania poza miejscami wyznaczonymi,
5) zanieczyszczania terenu, wycinania drzew, krzewów i gałęzi,
6) używanie w rejonie plaż i zbiornika wodnego środków chemicznych,
7) poruszania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, dotyczy to w szczególności używania motorowerów, motocykli i quadów w rejonie skarp, piaszczystych plaż oraz terenów zielonych,
8) rozstawiania namiotów oraz ustawiania przyczep kempingowych poza obszarem wyznaczonym do biwakowania,
9) wędkowania ze sprzętu pływającego,
10) wstępu na wyspę znajdującą się w strefie ciszy,
11) korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym o mocy powyżej 4 KM, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie spalinowym oraz napędzie elektrycznym o mocy powyżej 4 KM uprawnione są:
1) WOPR,
2) Policja,
3) Straż Pożarna,
4) Straż Rybacka,
5) służby administratora obiektu,
6) inne podmioty na podstawie specjalnego zezwolenia administratora obiektu w obszarze zaznaczonym na mapie sytuacyjnej jako strefa sportów wodnych.

6. Kąpielisko strzeżone organizowane jest w sezonie letnim.

7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka z psem powinna sprawować nad nim pełną kontrolę poprzez użycie smyczy oraz kagańca.

9. Działalność gastronomiczno-handlowa może odbywać się jedynie za zezwoleniem administratora obiektu.

REGULAMIN KĄPIELISKA 
“SOSINA”

1. Z części zalewu “Sosina” oraz pasa przybrzeżnego wyodrębniono kąpielisko “Plaża nad Sosiną nr 2” o długości 100 m oznakowane “plaża strzeżona”.2. Kąpielisko podzielono na trzy strefy:
a) Strefa 1 Kąpielisko nr 1 od strony zachodniej wraz z brodzikiem dla dzieci – głębokość 0-80 cm o linii brzegowej 25 m.
b) Strefa 2 Kąpielisko nr 2 sportowe z 6 torami, tylko dla umiejących pływać gł. 90-160 cm.
c) Strefa 3 Kąpielisko nr 3 od strony wschodniej wraz z brodzikiem dla dzieci i głębokości od 0-160 cm o linii brzegowej 40 m

3. Kąpielisko czynne jest codziennie od 15.06.2023 r. do 31.08.2023 r. w godzinach od 10:00 do 18:00, tj. w godzinach pracy ratowników. W czasie nieobjętym w/w harmonogramem organizator kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za osoby kąpiące się.

4. Ustala się następujące kolory flag:
-flaga biała – kąpiel dozwolona,
-flaga czerwona – zakaz kąpieli,
-brak flagi – brak dyżuru ratowniczego (złe warunki atmosferyczne, niska temperatura, zagrożenie bakteryjne lub inne) – zakaz kąpieli.

5. Dzieci do 10. roku życia mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Ze względu na bezpieczeństwo
osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację oraz udzielenie pomocy potrzebującym – wezwanie ratownika.

6. Ratownicy to osoby w oznakowanych symbolami WOPR strojach w kolorze czerwonym (koszulka, spodenki, czapka), w dni chłodne polary lub plastrony z napisem RATOWNIK WOPR. Ratownik wodny pełniący dyżur oraz prowadzący działania ratownicze korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (dz.u. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska zobowiązane są do przestrzegania regulaminu kąpieliska podporządkowania się nakazowi ratowników pełniących dyżur oraz służb interwencyjnych (pogotowie ratunkowe, straż miejska, policja, straż pożarna).

7. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zakazuje się:
a) przekraczania granicy strefy dla umiejących i nieumiejących pływać poza miejscem oznakowanym bojami,
b) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga lub jej brak,
c) niszczenia urządzeń kąpieliska oraz jego oznakowania,
d) zakłócania wypoczynku i kąpieli innym osobom, zakłócania spokoju, popychania i wrzucania do wody innych osób, zaśmiecania terenu kąpieliska,
e) wprowadzania i kąpieli zwierząt z wyjątkiem psów ratowniczych,
f) używania do mycia w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej, grilowania i rozpalania ognisk,
g) wnoszenia środków mogących wywołać pożar (race, petardy, materiały pirotechniczne) wnoszenia oraz spożywania alkoholu, palenia papierosów w tym papierosów elektronicznych oraz środków odurzających,
h) jazdy na rowerze oraz innymi środkami transportu (hulajnogi, quady, motory),
i) na terenie kąpieliska, w strefach 1 i 2, istnieje całkowity zakaz pływania na materacach, zabawkach wodnych, kółkach itp.

8. Za przedmioty wartościowe oraz rzeczy osobiste zarządzający terenem nie ponosi odpowiedzialności.

9. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnych konsekwencji prawnych.

10. Teren poza wyznaczonym kąpieliskiem jest niestrzeżony. Wejście do wody na własną odpowiedzialność.

11. W sprawach spornych dotyczących kąpieliska i regulaminu decyzję podejmuje ratownik dyżurny.

12. Skargi i wnioski należy składać kierownikowi zespołu ratowniczego lub zarządcy kąpieliska.

Zarządzenie nr 0210/28/2023
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
z dnia 1 czerwca 2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania i korzystania ze sprzętu wodnego MCKiS Jaworzno na OWR “Sosina”

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Statutu MCKiS w Jaworznie, wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie nr XVIII/265/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam Regulamin udostępniania i korzystania ze sprzętu wodnego MCKiS Jaworzno na OWR “Sosina”.

§ 2
Wykonanie i nadzór nad Zarządzeniem w Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie powierzam Kierownikowi Działu Obiektów Rekreacyjnych.

§ 3
Traci moc:
Zarządzenie nr 0112/20/2022 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania i korzystania ze sprzętu wodnego MCKiS Jaworzno na OWR “Sosina”.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 0210/28/2023 Dyrektora MCKiS
z dnia 1.06.2023r.

REGUALAMIN UDOSTĘPNIANIANIA I KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU WODNEGO NA OWR
“SOSINA”

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sprzętu wodnego – rowerów wodnych i kajaków turystycznych (zwanych dalej “sprzętem”) i zasady jego udostępniania przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (zwany dalej “MCKiS”).

2. Udostępnianie sprzętu wodnego odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, w godzinowych cyklach.

3. Sprzęt wodny w postaci rowerków wodnych i kajaków udostępniany jest nieodpłatnie.

4. Warunkiem nieodpłatnego udostępnienia sprzętu wodnego jest posiadanie, przez użytkowników sprzętu pływającego, kapoków z obowiązującym certyfikatem bezpieczeństwa.

5. Cennik zawarty w załączniku nr 11 jest integralną częścią regulaminu wypożyczalni sprzętu pływającego.

6. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kapoka będącego własnością MCKiS Jaworzno osoba wypożyczająca jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 250 zł.

7. W przypadku przekroczenia czasu 1 godziny użytkowania sprzętu wodnego osoba użytkująca będzie zobligowana do uiszczenia opłaty za kolejną (kolejne) godzinę zegarową korzystania z kapoków.

8. Sprzęt będzie udostępniany wyłącznie w godzinach między 11.00 a 19.00. Zwrot sprzętu pływającego musi odbyć się najpóźniej do godz. 19.00.

9. Sprzęt wodny udostępnia się wyłącznie osobom pełnoletnim na podstawie przedstawienia dokumentu tożsamości w celu wykonania odpisu danych. Dane zostaną zwrócone niezwłocznie po oddaniu udostępnianego sprzętu w niezmienionym stanie technicznym.

10. W przypadku gdy okazany dokument tożsamości będzie budził wątpliwości co do jego wiarygodności w opinii wydającego sprzęt, sprzęt nie będzie udostępniany takiej osobie.

11. Osobom, co do których będzie występować podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom niepełnoletnim sprzęt nie będzie udostępniany. Obsługa może również odmówić udostępnienia sprzętu w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

12. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, w tym te powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu będą naprawiane na koszt używającego, lub rekompensowane przez niego w formie odszkodowania do pełnej wysokości szkody poniesionej przez MCKiS Jaworzno.

13. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu udostępnianego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania wszelkich ewentualnych uwag osobie wydającej sprzęt.

14. Na jednostce pływającej musi każdorazowo znajdować się tyle kamizelek ratunkowych, ile przebywa na niej osób.

15. Użytkownik oraz załoga muszą używać kamizelek zgodnie z ich przeznaczeniem.

16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za zdrowie i życie osób znajdujących się na użytkowanym sprzęcie pływającym.

17. Użytkownik oraz wszyscy członkowie załogi znajdujący się na pokładzie zobowiązani są do przebywania na pokładzie wyłącznie w założonych kapokach.

18. Zwracany sprzęt pływający powinien być w stanie nienaruszonym, umożliwiającym jego ponowne udostępnienie.

19. W razie zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu Użytkownik zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w wysokości 100 % jego rynkowej ceny w chwili ujawnienia tego zdarzenia.

20. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu sportowego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie, bezpieczeństwo, zdrowie oraz ewentualne szkody materialne przez nie wyrządzone.

21. MCKiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z udostępnionego sprzętu pływającego.

22. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawienia go poza miejscem do tego przeznaczonym.

23. W trakcie korzystania z udostępnionego sprzętu:
1) można poruszać się wyłącznie na wyznaczonej do tego części akwenu OWR “Sosina”,
2) należy zachowywać się kulturalnie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
3) należy się stosować do poleceń obsługi i innych instytucji lub służb do tego upoważnionych,
4) należy zachować czystość sprzętu,
5) nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów oraz spożywać innych środków odurzających i psychotropowych,
6) zabrania się przybijania do brzegu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
7) zabrania się skakania do wody z pokładu,
8) zakazuje się pozostawiania sprzętu bez nadzoru

24. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizji z inną jednostką, wywróceniu się sprzętu, jego nieszczelności czy uszkodzeniu, należy niezwłocznie powiadomić obsługę.

25. Zakazuje się kąpieli w kapokach.

26. Zakazuje się podnajmowania lub udostępniania sprzętu pływającego innym osobom.

27. Osoby naruszające regulamin będą zobowiązane do niezwłocznego zakończenia korzystania z udostępnionego sprzętu. Opłata za zestaw kapoków – jeśli została pobrana – nie podlega w takim przypadku zwrotowi.

28. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownych ustaleń, a następnie przed sądem rejonowym właściwym dla siedziby MCKiS.

KLAUZULA RODO

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 9 (dalej jako: MCKiS/Administrator). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD.

Dane osobowe będą zbierane poprzez karty udostępniania (załącznik nr 1) w celu udostępniania środków pływających (kajaki, rowerki wodne), czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, czyli do momentu zwrotu środka pływającego (kajak, rowerek wodny) w stanie niezmienionym lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Udostępniający środki pływające MCKiS na OWR Sosina posiada prawo:
– dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, zgodnie z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679,
– ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679,
– usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,

Użytkownikowi nie przysługuje:

– prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679 – prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, – z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. lit. b Rozporządzenia 2016/67

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
“SOSINA”

1. Boisko do Piłki Siatkowej Plażowej stanowi element infrastruktury strefy sportowo- rekreacyjnej OWR “Sosina”.

2. Administratorem jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8, tel. (032) 745 10 30, www.mckis.jaworzno.pl.

3. Korzystanie z boiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z boiska, a także nie ubezpiecza ich.

4. Na terenie boiska zakazuje się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających,
b) palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych,
c) używania wulgarnych słów,
d) niszczenia urządzeń,
e) zaśmiecania,
f) wprowadzania zwierząt,
g) jazdy na rowerze, rolkach, skuterze i innych pojazdach,
h) rozpalania ogniska,
i) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów,
j) postępowania zagrażającego życiu i zdrowiu.

5. Teren boiska przeznaczony jest dla osób, które użytkują boisko zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.

6. Całkowity zakaz wstępu na boisko mają osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających.

7. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania porządku.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przypisy niniejszego regulaminu będą wzywane do opuszczenia terenu boiska.

9. Osoby niszczące i uszkadzające boisko i jego wyposażenie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

10. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i uwag kierownika – gospodarza obiektu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W STREFIE REKREACYJNO- SPORTOWEJ OWR „SOSINA”

1. Boisko jest dostępne dla wszystkich użytkowników OWR “Sosina”.

2. Korzystanie z boiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających, a także nie ubezpiecza ich.

3. Na terenie boiska zakazuje się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających,
b) palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych,
c) używania wulgarnych słów,
d) niszczenia sprzętu i urządzeń,
e) zaśmiecania terenu,
f) wprowadzania zwierząt,
g) jazdy na rowerze, rolkach, skuterze i innych pojazdach,
h) rozpalania ogniska,
i) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
j) postępowania zagrażającego życiu i zdrowiu.

4. Teren boiska przeznaczony jest dla osób, które obiekt użytkują zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.

5. Wejście na boisko możliwe jest tylko w obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie.

6. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o zamontowane urządzenia.

7. Całkowity zakaz wstępu na boisko mają osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających.

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wzywane do opuszczenia terenu boiska.

9. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia boiska ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

10. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

11. O wszelkich przypadkach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na boisku wielofunkcyjnym poinformować należy Zarządcę terenu, lub odpowiednie służby.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W STREFIE REKREACYJNO-SPORTOWEJ
OWR „SOSINA”

1. Plac zabaw jest dostępny dla wszystkich użytkowników OWR “Sosina”.

2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego opiekuna faktycznego.

4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.

5. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci.

6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

7. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu.

8. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.

9. Na terenie placu zabrania się:
a) organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,
b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą- nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,
c) wchodzenia na górne elementy konstrukcji obiektów,
d) niszczenia i uszkadzania roślinności,
e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
f) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych,
g) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności, w złych warunkach atmosferycznych tj. oblodzenia, ulewnego deszczu, porywistego wiatru itp.

10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

11. Osoba odpowiedzialna za uszkodzenie i zniszczenie urządzenia na placu zabaw ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

12. O wszelkich przypadkach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw poinformować należy Zarządcę terenu i odpowiednie służby.

Plik w formacie PDF do pobrania TUTAJ.

Dmuchany Park Rozrywki na Sosinie

W tym roku na Sosinie wyjątkowa atrakcja – zagości u nas Bayer Park.

Bayer Park to zjeżdżalnie, trampoliny, ścianki do wspinaczki oraz większe i mniejsze przeszkody do pokonania. A to wszystko znajduje się na wodzie i stanowi niezwykle ciekawą atrakcję podczas wakacji. Śmiechu jest u nas zawsze co niemiara.

Dodatkowo:

  • każdy uczestnik zabawy zostaje zaopatrzony w specjalną kamizelkę asekuracyjną,
  • opiekę nad dziećmi cały czas sprawują ratownicy i obsługa parku,
  • gwarantujemy wszystkim bezpieczeństwo i opiekę wykwalifikowanych osób,
  • jednorazowo na park może wejść maksymalnie 40 osób,
  • dojazd do naszego parku jest możliwy autobusami oraz prywatnymi autokarami,
  • przy plaży znajduje się duży parking, również dla autokarów,
  • na plaży znajdują się toalety, przebieralnie i bogate zaplecze gastronomiczne.

fot. www.storymakers.pl

Imprezy i wydarzenia w obiektach sportowych MCKiS Jaworzno

Przed nami emocjonujący weekend!

13/06/2024|Armwrestling, Hala Widowiskowo-Sportowa, Klub Niko, Kultura, Nordic Walking, Ogólnopolski Spływ Kajakowy Białą Przemszą, Piknik, Sosina, Sport, W dzielnicach, Wydarzenie sportowe, Zespoły Śpiewacze|

Przeżyj z nami prawdziwe sportowe emocje, a wszystko za sprawą nadchodzących wydarzeń, które swój początek będą miały już w najbliższy piątek 14 czerwca, ponieważ właśnie tego dnia rozpoczną się rozgrywki [...]

Obiekty MCKiS Jaworzno

Zobacz także: