Project Description

Rodzinny Rajd Rowerowy św. Katarzyny z okazji
wspomnienia Prymasa Tysiaclecia – kadr. Stefana Wyszyńskiego

Parafia św. Wojciecha i Katarzyny wspierana przez MCKiS Jaworzno mają dla mieszkańców naszego miasta (oraz gości) przepis na aktywną sobotę. Wystarczy zgłosić się do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym św. Katarzyny, który z okazji aktywnego wspomnienia Prymasa Tysiaclecia Kardynałą Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w sobotę 18 września b. roku w naszym mieście.
Jazda na rowerze to jedna z najpopularniejszych form aktywnego wypoczynku. W Jaworznie każdego roku przybywa miłośników tych jednośladów, a władze miasta inwestując w nowoczesne drogi dla rowerów skutecznie dbają, by nieprędko uległo to zmianie.

Harmonogram imprezy:
10.00 – 10.45 – potwierdzenie udziału uczestników w biurze zawodów na Rynku Głównym w Jaworznie,
11.00 – start z płyty Rynku
ok. 12.30 – finał wydarzenia na parkingu rowerowym “pod płaszczką” – obok Galerii Galena.

Uczestnicy mają do pokonania trasę o długości około 12 km, wytyczoną przez tereny miasta Jaworzna. Przebieg i tempo przejazdu są dostosowane do możliwości zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Rajd ma charakter rekreacyjny i pozbawiony jest znamion sportowej rywalizacji, jego celem jest wspólna dobra zabawa – dlatego zachęcamy szczególnie wszystkie rodziny.

Każdy uczestnik otrzyma:
• Numer startowy;
• posiłek na mecie (na podstawie otrzymanego talonu)
Dodatkowo przewidziane są także atrakcyjne konkursy z nagrodami

Serdecznie zapraszamy, aby swoją obecnością uczcić pamięć Wielkiego Polaka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego

plakat-rodzinny

REGULAMIN
RODZINNY RAJD ROWEROWY ŚW. KATARZYNY
z okazji wspomnienia Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego

ORGANIZATORZY

Organizatorami Rajdu są:

 • Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie;
 • Urząd Miejski w Jaworznie;
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

CEL RAJDU

Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnienie sportu rodzinnego, poznawanie ciekawych miejsc do jazdy na rowerze w Jaworznie i na terenie Gminy Jaworzno, propagowanie zdrowego stylu życia, a także uczczenie pamięci Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego

OSOBY KONTAKTOWE W SPRAWIE ORGANIZACJI RAJDU:

Dawid Domagalski 504-041-847

PROGRAM IMPREZY

Termin:

Impreza odbędzie się w sobotę 18 września 2021 roku.

Harmonogram:

 • 10.00-10.45 – bezpośrednie potwierdzenie udziału uczestników w biurze zawodów oraz odbiór numerów startowych (Rynek Główny – Jaworzno);
 • 11.00 – start Rajdu z płyty Rynku;
 • ok. 12.30 – finał wydarzenia na parkingu rowerowym (“pod płaszczką” – obok Galerii “Galena”)

TRASA PRZEJAZDU

Trasa Rajdu przebiega terenami Jaworzna i będzie liczyła około 12 km , a jej przebieg oraz tempo będą dostosowane do możliwości dorosłych oraz dzieci. Rajd ma charakter czysto rekreacyjny i pozbawiony jest znamion sportowej rywalizacji.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy;
 • Z przyczyn organizacyjnych obowiązuje limit zgłoszonych uczestników – 150 osób (liczy się kolejność zgłoszeń). Oprócz tego dodatkowych 10 miejsc jest zarezerwowanych dla Organizatorów oraz obsługi Rajdu. Maksymalna liczba uczestników – 160 osób.
 • Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na stronie https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl (wybrać imprezę Rodzinny Rajd Rowerowy) w terminie od piątku 3 września do wtorku 14 września b. roku (lub do wyczerpania zgłoszeń elektronicznych);
 • W przypadku osiągnięcia przed wtorkiem 14 września wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty;
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji, gdy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji kiedy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów;
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu Rajdu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
 • W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który ukończył 18 lat;
 • Osoba niepełnoletnia może brać udział w Rajdzie tylko pod opieką dorosłych, równocześnie winna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów (druk zgody dostępny na stronie internetowej lub będzie możliwy do pobrania i wypełnienia bezpośrednio na miejscu imprezy w biurze zawodów);
 • Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym oraz poleceń policji czy prowadzącego;
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;
 • Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, zobowiazani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU

Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
Zobowiazani są do:

 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom policji kierującej ruchem;
 • Punktualnego przybycia na miejsce startu;
 • Nie wyprzedzania prowadzącego Rajd;
 • Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Poinformowania prowadzącego o rezygnacji z Rajdu lub chęci odłączenia się od grupy;
 • Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych, przy zachowaniu ostrożności;
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
 • Pomocy innym uczestnikom Rajdu w przypadku awarii lub wypadku;
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność;
 • Zabrania się spożywania alkoholu podczas przejazdu;
 • Wszystkie inne kwestie sporne będą rozstrzygane przez prowadzącego Rajd.

CO WARTO ZABRAĆ ZE SOBĄ

 • Kask;
 • Kamizelkę odblaskową;
 • Kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową;
 • Rękawiczki rowerowe;
 • Zapasową dętkę do roweru lub łatki;
 • Małą pompkę;
 • Apteczkę z podstawowym wyposażeniem;
 • Zimne napoje;
 • Oświetlenie.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 • Numer startowy;
 • posiłek na mecie (na podstawie otrzymanego talonu).

Przewidziane są także konkursy z nagrodami

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co potwierdzają podpisując na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności Organizatora zawodów. Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu
  sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do Rodzinny Papieski Rajd Rowerowy dostępny jest

TUTAJ

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do wyczerpania limitu zgłoszeń (150 osób).


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Aktualności z jaworznickich imprez rowerowych

 • uczestnicy-rajdu

3. Rowerowy Rajd Rodzinny

25/06/2018|Rekreacja, Rowery górskie, Sport, Wydarzenia|

Liczni amatorzy rowerowych rajdów mimo niesprzyjającej aury stawili się na jaworznickim Rynku w niedzielę 24 czerwca, aby wziąć udział w trzeciej edycji Rowerowego Rajdu Rodzinnego. Od godziny 9.30 na jaworznicki [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno