Rodzinny Rajd Rowerowy Świętego Floriana

Stowarzyszenie Katolickie Przyjaźń Jaworznicka wspierana przez MCKiS Jaworzno mają dla mieszkańców naszego miasta (oraz gości) przepis na aktywną sobotę. Wystarczy zgłosić się do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym św. Floriana, który odbędzie się w sobotę 2 września b. roku w naszym mieście.

Wydarzenie to ma być nie tylko formą wakacyjnej atrakcji w naszym mieście, ale również poprzez jego organizację i udział będziemy mogli podziękować za poświęcenie służbom mundurowym – Straży Pożarnej, z racji tego iż święty Florian jest ich patronem. Jazda na rowerze to jedna z najpopularniejszych form aktywnego wypoczynku. W Jaworznie każdego roku przybywa miłośników tych jednośladów, a także pięknych tras i dróg rowerowych.

Każdy – tak młodszy jak i starszy może spróbować swoich sił i wystartować w tych zawodach – wystarczy tylko zgłosić się do imprezy i potem w dniu startu na miejscu potwierdzić swój udział. Jest to już piąta edycja rodzinnych rajdów, w 2019 roku po raz pierwszy organizowany był Rajd św. Wojciecha, w kolejnym roku odbył się Papieski Rajd Rowerowy z okazji setnej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II, potem w 2021 roku mogliśmy wziąć udział w Rajdzie Rowerowym świętej Katarzyny z okazji wspomnienia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku 2022 odbył się Rajd Rowerowy świętego Michała Archanioła, a w roku obecnym po raz piąty rodzinnie wyjedziemy na trasę – dlatego już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy 2 września do startu w zawodach.

Harmonogram imprezy:
10.00 – 10.45 – potwierdzenie udziału uczestników w biurze zawodów na Rynku Głównym w Jaworznie,
11.00 – start z płyty Rynku
ok. 12.30 – finał wydarzenia na parkingu rowerowym “Pod Płaszczką” – obok Galerii Galena przy jaworznickich Plantach – posiłek plus konkursy

Uczestnicy mają do pokonania trasę o długości około 11 km, wytyczoną przez tereny miasta Jaworzna. Przebieg i tempo przejazdu są dostosowane do możliwości zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Rajd ma charakter rekreacyjny i pozbawiony jest znamion sportowej rywalizacji, jego celem jest wspólna dobra zabawa – dlatego zachęcamy szczególnie wszystkie rodziny. Uwaga limit uczestników – 150 osób – dlatego nie zwlekajmy ze zgłoszeniem..

Każdy uczestnik otrzyma:
• Numer startowy;
• posiłek na mecie (na podstawie otrzymanego talonu)

Dodatkowo przewidziane są także atrakcyjne konkursy z nagrodami

REGULAMIN
RODZINNY RAJD ROWEROWY ŚWIĘTEGO FLORIANA
organizowany w ramach podziękowań za poświecenie służbom mundurowym
– Straży Pożarnej.

ORGANIZATORZY:
• Stowarzyszenie Katolickie Przyjaźń Jaworznicka;
• Urząd Miejski w Jaworznie;
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

CEL RAJDU:
Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnienie sportu rodzinnego, poznawanie ciekawych miejsc do jazdy na rowerze w Jaworznie i na terenie Gminy Jaworzno, propagowanie zdrowego stylu życia, a także podziękowanie za poświecenie służbom mundurowym – Straży Pożarnej z racji tego, iż Święty Florian jest ich Patronem.

OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE ORGANIZACJI RAJDU:
Dawid Domagalski 504-041-847

PROGRAM IMPREZY:
Impreza odbędzie się w sobotę 2 września 2023 roku.

HARMONOGRAM:
• 10.00-10.45 – bezpośrednie potwierdzenie udziału uczestników w biurze zawodów oraz odbiór numerów startowych (Rynek Główny – Jaworzno);
• 11.00 – start Rajdu z płyty Rynku;
• ok. 12.30 – finał wydarzenia na parkingu rowerowym (Pod Płaszczką – obok Galerii “Galena”)
– posiłek
– dodatkowe konkursy z nagrodami

TRASA PRZEJAZDU:
Trasa Rajdu przebiega terenami Jaworzna i będzie liczyła około 11 km , a jej przebieg oraz tempo będą dostosowane do możliwości dorosłych oraz dzieci. Rajd ma charakter czysto rekreacyjny i pozbawiony jest znamion sportowej rywalizacji.

ZGŁOSZENIA:
• Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy;
• Obowiązuje limit zgłoszonych uczestników – 150 osób (liczy się kolejność zgłoszeń). Oprócz tego dodatkowych 20 miejsc jest zarezerwowanych dla Organizatorów oraz obsługi Rajdu. Maksymalna liczba uczestników – 170 osób.
• Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na stronie zgloszenia.mckis.jaworzno.pl (wybrać z listy imprezę Rodzinny Rajd Rowerowy Świętego Floriana) w terminie od poniedziałku 7 sierpnia do czwartku 31 sierpnia b. roku (lub do wyczerpania zgłoszeń elektronicznych);
• W przypadku osiągnięcia przed czwartkiem 31 sierpnia wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty;
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji, gdy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji kiedy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów;
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu Rajdu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
• W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który ukończył 18 lat;
• Osoba niepełnoletnia może brać udział w Rajdzie tylko pod opieką dorosłych, równocześnie winna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów (druk zgody dostępny na stronie internetowej lub będzie możliwy do pobrania i wypełnienia bezpośrednio na miejscu imprezy w biurze zawodów);
• Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym oraz poleceń policji czy prowadzącego;
• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Zobowiązani są do:
• Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom policji kierującej ruchem;
• Punktualnego przybycia na miejsce startu;
• Nie wyprzedzania prowadzącego Rajd;
• Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• Poinformowania prowadzącego o rezygnacji z Rajdu lub chęci odłączenia się od grupy;
• Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych, przy zachowaniu ostrożności;
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
• Pomocy innym uczestnikom Rajdu w przypadku awarii lub wypadku;
• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność;
• Zabrania się spożywania alkoholu podczas przejazdu;
• Wszystkie inne kwestie sporne będą rozstrzygane przez prowadzącego Rajd.

CO WARTO ZABRAĆ ZE SOBĄ:
• Kask;
• Kamizelkę odblaskową;
• Kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową;
• Rękawiczki rowerowe;
• Zapasową dętkę do roweru lub łatki;
• Małą pompkę;
• Apteczkę z podstawowym wyposażeniem;
• Zimne napoje;
• Oświetlenie.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
• Numer startowy;
• posiłek na mecie (na podstawie otrzymanego talonu).
Przewidziane są także konkursy z nagrodami

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
• W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy:
• Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaworzno.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
• Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
• Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
• Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
• Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
• Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Panel zapisów do Rodzinny Rajd Rowerowy Świętego Floriana

TUTAJ

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do wyczerpania limitu zgłoszeń (150 osób).


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Aktualności z jaworznickich imprez rowerowych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno