Project Description

Rodzinny Papieski Rajd Rowerowy
z okazji setnej rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II

Jazda na rowerze to jedna z najpopularniejszych form aktywnego wypoczynku. W Jaworznie każdego roku przybywa miłośników tych jednośladów, a władze miasta inwestując w nowoczesne drogi dla rowerów skutecznie dbają, by nieprędko uległo to zmianie.

Organizatorzy, czyli Parafia św. Wojciecha i Katarzyny wspierana MCKiS Jaworzno, mają dla mieszkańców naszego miasta (oraz gości) przepis na aktywną sobotę. Wystarczy zgłosić się do udziału w Rodzinnym Papieskim Rajdzie Rowerowym, który z okazji setnej rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II odbędzie się w sobotę 5 września w naszym mieście.

Harmonogram imprezy:
10.00 – 10.45 – potwierdzenie udziału uczestników w biurzez zawodów na Rynku Głównym w Jaworznie,
11.00 – start z płyty Rynku
ok. 12.30 – finał wydarzenia na parkingu rowerowym “pod płaszczką” – obok Galerii Galena.

Uczestnicy mają do pokonania trasę o długości około 11 km, wytyczoną przez tereny miasta Jaworzna. Przebieg i tempo przejazdu są dostosowane do możliwości zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Rajd ma charakter rekreacyjny i pozbawiony jest znamion sportowej rywalizacji, jego celem jest wspólna dobra zabawa. Uwaga z racji sanitarnych (COVID19) limit uczestników – 120 osób. Wszelkie informacje szczegółowe zawarte są w regulaminie Rajdu lub u osób kontaktowych imprezy (Ksiądz Zbigniew Słowikowski lub Dawid Domagalski)

Serdecznie zapraszamy, aby swoją obecnością uczcić pamieć Wielkiego Polaka, Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna – Papieża św. Jana Pawła II.

REGULAMIN – RODZINNY PAPIESKI RAJD ROWEROWY z okazji setnej rocznicy urodzin Papieża Świętego Jana Pawla II

ORGANIZATORZY

Organizatorami Rajdu są:
• Parafia św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie;
• Urząd Miejski w Jaworznie;
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

CEL RAJDU

Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnienie sportu rodzinnego, poznawanie ciekawych miejsc do jazdy na rowerze w Jaworznie i na terenie Gminy Jaworzno, propagowanie zdrowego stylu życia, a także uczczenie setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka, Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna -Papieża Świętego Jana Pawła II

OSOBY KONTAKTOWE W SPRAWIE ORGANIZACJI RAJDU:

Ksiądz Zbigniew Słowikowski
Dawid Domagalski

PROGRAM IMPREZY

Termin:
Impreza odbędzie się w sobotę 5 września 2020 roku.

Harmonogram:
10.00-10.45 – bezpośrednie potwierdzenie udziału uczestników w biurze zawodów oraz odbiór numerów startowych (Rynek Główny – Jaworzno);
11.00 – start Rajdu z płyty Rynku;
ok. 12.30 – finał wydarzenia na parkingu rowerowym (“pod płaszczką” – obok Galerii “Galena”)

TRASA PRZEJAZDU

Trasa Rajdu przebiega terenami Jaworzna i będzie liczyła około 11 km, a jej przebieg oraz tempo będą dostosowane do możliwości dorosłych oraz dzieci. Rajd ma charakter czysto rekreacyjny i pozbawiony jest znamion sportowej rywalizacji.

ZGŁOSZENIA

• Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
• Z racji sanitarnych (COVID19) obowiazuje limit uczestników – 120 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).
• Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na stronie www.mckis.jaw.pl link: https://zgloszenia.mckis.jaw.pl/rodzinnny-papieski-rajd-rowerowy/ w terminie od poniedziałku 24 sierpnia do czwartku 3 września b. roku (lub do wyczerpania zgłoszeń elektronicznych).
• W przypadku osiągnięcia przed czwartkiem 3 września wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji, gdy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji kiedy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu Rajdu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
• W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który ukończył 18 lat.
• Osoba niepełnoletnia może brać udział w Rajdzie tylko pod opieką dorosłych, równocześnie winna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów (druk zgody dostępny na stronie internetowej lub będzie możliwy do pobrania i wypełnienia bezpośrednio na miejscu imprezy w biurze zawodów).
• Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym oraz poleceń policji czy prowadzącego.
• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
• Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniajace w przypadku zakażenia od odpwiedzialności Organizatora Rajdu. Zobowiazani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU

Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
Zobowiązani są do:
• Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom policji kierującej ruchem.
• Punktualnego przybycia na miejsce startu.
• Nie wyprzedzania prowadzącego Rajd.
• Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Poinformowania prowadzącego o rezygnacji z Rajdu lub chęci odłączenia się od grupy.
• Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych, przy zachowaniu ostrożności.
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
• Pomocy innym uczestnikom Rajdu w przypadku awarii lub wypadku.
• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Zabrania się spożywania alkoholu podczas przejazdu.
• Wszystkie inne kwestie sporne będą rozstrzygane przez prowadzącego Rajd.

CO WARTO ZABRAĆ ZE SOBĄ

• Kask;
• Kamizelkę odblaskową;
• Kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową;
• Rękawiczki rowerowe;
• Zapasową dętkę do roweru lub łatki;
• Małą pompkę;
• Apteczkę z podstawowym wyposażeniem;
• Zimne napoje;
• Oświetlenie.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

• Numer startowy;
• pamiątkowa koszulka Rajdu;
• posiłek na mecie (na podstawie otrzymanego talonu).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku
w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
• Z miejsca zakończenia imprezy każdy uczestnik wraca na własną odpowiedzialność.
• Prowadzący Rajd nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
• Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
• W przypadku drobnych awarii z rowerem organizator nie zapewnia pomocy przy ich usunięciu.
• Organizator ma prawo do przełożenia lub odwołania imprezy z powodu przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.
6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do Rodzinny Papieski Rajd Rowerowy dostępny jest

TUTAJ

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 24 sierpnia do 3 września 2020 r.
lub do wyczerpania limitu zgłoszeń (120 osób).


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Aktualności z jaworznickich imprez rowerowych

  • uczestnicy-rajdu

3. Rowerowy Rajd Rodzinny

25/06/2018|Rekreacja, Rowery górskie, Sport, Wydarzenia|

Liczni amatorzy rowerowych rajdów mimo niesprzyjającej aury stawili się na jaworznickim Rynku w niedzielę 24 czerwca, aby wziąć udział w trzeciej edycji Rowerowego Rajdu Rodzinnego. Od godziny 9.30 na jaworznicki [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno