Project Description

Wakacyjny Rajd Nordic Walking

Wakacyjny Rajd Nordic Walking jest coroczną imprezą rekreacyjną, która gromadzi wielbicieli nordic walkingu, a zwłaszcza tych, którzy lubią pomagać. Wydarzenie zostało zainicjowane przez grupę Nord Walkers, działającą przy klubie MCKiS „Niko”, w 2016 roku.

W czasie tego sportowego eventu, oprócz tradycyjnego przejścia trasy, prowadzona jest również akcja charytatywna, co zdecydowanie odróżnia ten rajd od innych organizowanych na terenie Jaworzna. Jako organizatorzy nawiązaliśmy już współpracę między innymi: z jaworznickim Hospicjum Homo – Homini im. Św. Brata Alberta, Fundacją Śląskie Hospicjum Dla Dzieci Świetlikowo w Tychach oraz Fundacją ISKIERKA. W imię zasady „CHODŹ PO ZDROWIE” uczestnicy jednoczą się we wspólnym celu, jakim jest rzeczywista pomoc i wsparcie w powrocie do zdrowia podopiecznych fundacji. Cztery pierwsze wakacyjne rajdy odbyły się na terenie Byczyny, zaś trasa piąta odsłony powiedzie przez malownicze tereny OWR „Sosina”.

Tegoroczna edycja rajdu zaplanowana została na 1 sierpnia. Zapraszamy!

Regulaminy imprezy

V Wakacyjny Rajd Nordic Walking
edycja 2021

REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Rajdzie Nordic Walking w Byczynie lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, Klub Niko
43-600 Jaworzno, ul. Na Stoku 14
Kontakt:
Kinga Jończyk ( tel.32-616-17-53), Klub NIKO

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin:
1 sierpnia (niedziela) 2021 r., Jaworzno – Zalew Sosina
Biuro rajdu, start i meta – Zalew Sosina, ul. Bukowska , (nad plażą nr 2, okolice pola namiotowego)

Harmonogram:
• od godziny 9.00 do godziny 10.20 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
około godziny 10.30 – START RAJDU / rozpoczęcie, rozgrzewka
• ok. godziny 12.15 – zakończenie części sportowej
• ok. godziny 12.30 – konkurs z nagrodami (po przyjściu uczestników na metę)

* Podczas imprezy odbędzie się zbiórka charytatywna (publiczna), we wsparciu akcji „Składakiem przez Polskę”. (Fundacja ISKIERKA).

* Szczegółowe informacje dostępne będą na wydarzeniu utworzonym na portalu Facebook:
„V Wakacyjny Rajd Nordic Walking” – łączymy sportowe siły.

TRASA RAJDU
• Około 6 kilometrowa trasa Rajdu przebiega pętlą przez malownicze tereny Zalewu Sosina (trasa dostępna jest na mapce na stronie imprezy). Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego, ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Odbywa się w części przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na czele Rajdu grupę prowadzić będzie wyznaczony członek grupy Nord Walkers (MCKiS Jaworzno), na końcu grupy porządku pilnować będą wyznaczone osoby zamykające Rajd. Razem z uczestnikami trasę pokona instruktor nordic walking.
• Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
• Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie Rajdu.
• Zawodnicy podczas Rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA
• W Rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 1 sierpnia 2021 roku ukończą 18. rok życia.
• Osoby poniżej 18. roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w Rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania imprezy.
• Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Rajdu (www.mckis.jaworzno.pl), możliwe będzie wypełnienie takiego oświadczenia
przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
• Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy zawodnicy startujący w Rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy (potwierdzenie udziału i pobranie numeru startowego).
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem Rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Kierowcy parkujący na terenie płatnego parkingu nad Zalewem Sosina, po okazaniu druku z pieczątką organizatora z biura rajdu, będą mieli możliwość skorzystania z parkingu za darmo. (tylko uczestnicy rajdu)
• Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
• Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne buty oraz kijki do nordic walking.
• Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu Rajd.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w biurze zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Rajdu wynikające z winy uczestników, naruszenie zapisów niniejszego regulaminu oraz niestosowne zachowanie może skutkować wykluczeniem danej osoby z Rajdu.
• Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19.

ZGŁOSZENIA
Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
• Organizator ustala limit uczestników na 200 osób.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie od 14 lipca do 28 lipca 2021 r. poprzez stronę www.mckis.jaworzno.pl (zakładka –SPORT – Kalendarz imprez sportowych – „V Wakacyjny Rajd Nordic Walking”).
• W przypadku osiągnięcia przed 28 lipca wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji, kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9.00 w dniu imprezy (zachęcamy jednak do wcześniejszego zgłoszenia internetowego i zagwarantowania sobie miejsca w Rajdzie).
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
• Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie
z obowiązującym prawem.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.
  6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Regulamin w wersji PDF znajduje się TUTAJ

Zgłoszenia pod adresem.
Zapisy wystartowały 15 lipca i potrwają do 28 lipca.

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego znajduje się TUTAJ

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

  • zdjęcie- wydarzenie

Z GRUPĄ NORD WALKERS!

27/10/2021|Klub Niko, Nordic Walking, Wydarzenie|

W ubiegłym roku tego typu spotkanie odbyło się w formie online a uczestnicy marszu przesyłali do nas zdjęcia z patriotycznym przesłaniem. Dziękujemy Wam za ten czas! Tym razem zapraszamy do [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno