Rajd Nordic Walking na Podłężu

Marsz z kijami to jedna z najchętniej uprawianych form rekreacji przez mieszkańców Jaworzna. Dlatego, oprócz głównej imprezy tego typu – czyli Jaworznickiego Marszu Nordic Walking, który odbywa się w GEOsferze, w naszym mieście organizowane są także dzielnicowe wersje tego wydarzenia. Jedną z nich jest Rajd Nordic Walking na Podłężu, który został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta. 

Jest to kolejna już impreza promująca zdrowy styl życia a w szczególności zachęcająca mieszkańców naszego miasta do aktywności oraz spędzenia sobotniego czasu na sportowo na świeżym powietrzu. Nie jest ważny tutaj czas czy szybkość marszu – Organizatorzy stawiają bardziej na rekreację i integrację zawodników, dla których przygotowano wiele fajnych atrakcji.

Głównymi celami wydarzenia, podobnie jak w innych imprezach nordic walking, są przede wszystkim: rodzinna rekreacja bez typowej rywalizacji sportowej, promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych i – przede wszystkim – kontynuacja działań sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców.

Na starcie Rajdu stanąć może w tym roku 200 miłośników spacerów z kijkami (taki obowiązujący limit uczestników zaplanowany jest przez Organizatorów), dlatego gorąco prosimy, aby nie zwlekać ze zgłoszeniami. Trasa Rajdu jest ciekawa – prowadzi przez dzielnicę i Park Podłęże oraz jaworznicką „Velostradę” – cały jej dystans wynosi około 6 kilometrów. Biuro zawodów, początek trasy i meta zlokalizowane będą przy Pasażu Handlowym „Manhatan” na Podłężu („Czerwony Manhatan”). Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu Roberta Gortata – Teresą Kondoszek na czele, a współorganizatorami Urząd Miasta w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Osiedla Stałego.

Tegoroczna edycja rajdu zaplanowana została na 26 sierpnia 2023. Zapraszamy!

ZAPISY STARTUJĄ 1 SIERPNIA 2023 roku – TUTAJ

Regulaminy imprezy

2. Rajd Nordic Walking – Osiedle Podłeże
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna p. Pawła Silberta

edycja 2023

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Akademia Boksu Roberta Gortata
43-600 Jaworzno, ul. Szczakowska 81
Kontakt:
Prezes – Teresa Kondoszek, tel. 506-755-036

WSPÓŁORGANIZATOR
• Urząd Miasta w Jaworznie
• Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
• Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle Stałe

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin:
26 sierpnia (sobota) 2023 r. – Jaworzno – Pasaż Handlowy „Manhatan” Podłęże
Harmonogram:
• od godziny 8.30. do godziny 9.45. – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
• godzina 9.50. – odprawa techniczna i rozgrzewka prowadzona przez instruktora
godzina 10.00. – start rajdu
• ok. godziny 11.30.-12.00. – zakończenie rajdu (każdy uczestnik podczas wejścia na metę otrzyma pamiątkowy medal)
• bezpośrednio po zakończeniu rajdu – wyróżnienie dla najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy.

TRASA RAJDU
• Około 6 kilometrowa trasa rajdu przebiega Velostradą oraz terenami parku na Podłężu.
• Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie rajdu.
• Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się
do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA
• W rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 26 sierpnia 2023 roku ukończą 18 rok życia.
• Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania imprezy.
• Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej rajdu (www.mckis.jaworzno.pl), możliwe będzie też wypełnienie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
• Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy zawodnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
• Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne buty oraz kijki do nordic walking.
• Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu rajd – w biurze zawodów znajdować będzie się punkt medyczny.

ZGŁOSZENIA
Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
• Organizator ustala limit uczestników na 200 osób.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 1 sierpnia (wtorek) do 24 sierpnia (czwartek) 2023 roku poprzez stronę www.mckis.jaworzno.pl
• W przypadku osiągnięcia przed 24 sierpnia wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

PATRONAT MEDIALNY
• Puls Jaworzna
• Extra Jaworzno
• Moje Jaworzno

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaworzno.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
• Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
• Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
• Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
• Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
• Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Zapisy startują od 1 sierpnia 2023!

Zgłoszenia pod adresem:

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno