Rajd Nordic Walking na Podłężu

Marsz z kijami to jedna z najchętniej uprawianych form rekreacji przez mieszkańców Jaworzna. Dlatego, oprócz głównej imprezy tego typu – czyli Jaworznickiego Marszu Nordic Walking, który odbywa się w GEOsferze, w naszym mieście organizowane są także dzielnicowe wersje tego wydarzenia. Jedną z nich jest Rajd Nordic Walking na Podłężu, który został objęty została Honorowymi Patronatami Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta oraz Wicemarszałka Województwa Ślaskiego Dariusza Starzyckiego.

Jest to kolejna już impreza promująca zdrowy styl życia a w szczególności zachęcająca mieszkańców naszego miasta do aktywności oraz spędzenia sobotniego czasu na sportowo na świeżym powietrzu. Nie jest ważny tutaj czas czy szybkość marszu – Organizatorzy stawiają bardziej na rekreację i integrację zawodników, dla których przygotowano wiele fajnych atrakcji.

Głównymi celami wydarzenia, podobnie jak w innych imprezach nordic walking, są przede wszystkim: rodzinna rekreacja bez typowej rywalizacji sportowej, promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych i – przede wszystkim – kontynuacja działań sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców.

Na starcie Rajdu stanąć może w tym roku 200 miłośników spacerów z kijkami (taki obowiązujący limit uczestników zaplanowany jest przez Organizatorów), dlatego gorąco prosimy, aby nie zwlekać ze zgłoszeniami. Trasa Rajdu jest ciekawa – prowadzi przez dzielnicę i Park Podłęże oraz jaworznicką „Velostradę” – cały jej dystans wynosi około 6 kilometrów. Biuro zawodów, początek trasy i meta zlokalizowane będą przy Pasażu Handlowym „Manhatan” na Podłężu („Czerwony Manhatan”). Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu Roberta Gortataz p. Teresą Kondoszek na czele, a współorganizatorami Urząd Miasta w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach.

Tegoroczna edycja rajdu zaplanowana została na 26 sierpnia 2023. Zapraszamy!

ZAPISY STARTUJĄ 7 SIERPNIA 2023 roku – TUTAJ

Regulaminy imprezy

Rajd Nordic Walking – Osiedle Podłęże
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna p. Pawła Silberta
oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego p. Dariusza Starzyckiego
edycja 2022

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Akademia Boksu Roberta Gortata
43-600 Jaworzno, ul. Szczakowska 81

Kontakt:
Prezes – Teresa Kondoszek, tel. 506-755-036

WSPÓŁORGANIZATOR
 Urząd Miasta w Jaworznie
 Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach

PROGRAM IMPREZY
Miejsce i termin:
27 sierpnia (sobota) 2022 r. – Jaworzno – Pasaż Handlowy „Manhatan” Podłęże

Harmonogram:
 od godziny 8.30. do godziny 9.45. – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
 godzina 9.50. – odprawa techniczna i rozgrzewka prowadzona przez instruktora
 godzina 10.00. – start rajdu
 ok. godziny 11.30.-12.00. – zakończenie rajdu (każdy uczestnik podczas wejścia na metę otrzyma pamiątkowy medal) bezpośrednio po zakończeniu rajdu – wyróżnienie dla najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy.

TRASA RAJDU
 Około 6 kilometrowa trasa rajdu przebiega Velostradą oraz terenami parku na Podłężu.
 Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie rajdu.
Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA
 W rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 27 sierpnia 2022 roku ukończą 18 rok
życia.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania
imprezy.
 Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej rajdu (www.mckis.jaworzno.pl), możliwe będzie też wypełnienie oświadczenia przez
rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.

Wszyscy zawodnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne buty oraz kijki do nordic walking.
Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu rajd –w biurze zawodów znajdować będzie się punkt medyczny.

ZGŁOSZENIA
Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
Organizator ustala limit uczestników na 200 osób.
Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 8 sierpnia (poniedziałku) do 25 sierpnia (czwartek) 2022 roku poprzez stronę www.mckis.jaworzno.pl
W przypadku osiągnięcia przed 25 sierpnia wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku
w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19.
Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego
funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

PATRONAT MEDIALNY
Puls Jaworzna
Extra Jaworzno
Moje Jaworzno

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego,
w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Zgłoszenia pod adresem.
Zapisy startują od 8 sierpnia 2022!

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

Maszerowali w stylu disco

22/03/2023|Klub Niko, Nordic Walking, Rekreacja|

Na zaproszenie Klubu Niko i grupy Nord Walkers w ramach tegorocznego świętowania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn przenieśliśmy się do lat 80. Uczestnicy tanecznym krokiem wędrowali podczas Disco Marszu Nordic [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno