Rajd Nordic Walking w Jeleniu Dębie

Spacer z kijami to coraz bardziej popularna i zdrowa dyscyplina sportowa. Ta forma rekreacji,, wymyślona w Finlandii, zyskuje coraz większe grono zwolenników. Ważnym czynnikiem jest fakt, iż uprawiać tę dyscyplinę może w zasadzie każdy bez względu na wiek czy kondycje. Nordic walking można uprawiać zarówno nad morzem, jak i w lesie, parku czy w górach przez cały rok. W naszym mieście organizowanych jest wiele większych bądź mniejszych imprez tego typu.

Dlatego, oprócz największego wydarzenia “z kijkami”, czyli Jaworznickiego Marszu Nordic Walking, który odbywa się w GEOsferze z inicjatywy, w Jaworznie organizowane są także dzielnicowe wersje tego wydarzenia. Jedną z nich jest Rajd Nordic Walking w Jeleniu Dębie, który dzięki organizacji ze strony między innymi radnego Rady Miasta p. Janusza Papugi po raz drugi odbędzie się w tym roku.

Startujący w nim zawodnicy mają do rekreacyjnego przejścia ciekawą i atrakcyjną trasę ze wspaniałymi walorami krajobrazowymi (około 5-kilometrowa trasa rajdu przebiega terenami wokół Stawu Belnik – Jaworzno „Tarka”). Na starcie może stanąć 200 miłośników nordic walking, a liczy się tutaj przede wszystkim: rodzinna rekreacja bez typowej rywalizacji sportowej, promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych i – przede wszystkim – kontynuacja działań sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców.

Tegoroczna edycja rajdu zaplanowana została na 27 maja 2023. Zapraszamy!

ZAPISY STARTUJĄ 28 kwietnia 2023 roku – TUTAJ

Regulaminy imprezy

​ II Rajd Nordic Walking w Jaworznie Jeleniu-Dębie
w ramach Dzielnicowego Dnia Dziecka
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna p. Pawła Silberta

​ edycja 2023

​ REGULAMIN

ORGANIZATOR

p. Janusz Papuga – Radny Miasta Jaworzna
43-600 Jaworzno,
Kontakt:
tel. 508-300-243

WSPÓŁORGANIZATOR

 • Urząd Miasta w Jaworznie
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniu
 • Centrum Kultury Archetti – ATElier Kultury w Jaworznie
 • p. Angelika Woźniak
 • Victoria 1918 Jaworzno

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
27 maja (sobota) 2023 r. – Jaworzno Jeleń-Dąb – mini boisko sportowe przy ulicy Dąb
Harmonogram:
• od godziny 8.30. do godziny 9.45. – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów,
odbiór pakietów startowych przez uczestników
• godzina 9.50. – odprawa techniczna i rozgrzewka
• godzina 10.00. – start rajdu
• ok. godziny 11.30. – 12.30. – zakończenie rajdu (każdy uczestnik podczas wejścia na metę otrzyma pamiątkowy medal)
• bezpośrednio po zakończeniu rajdu – wyróżnienie dla najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy plus konkurs z nagrodami

TRASA RAJDU

 • Start i meta Rajdu zlokalizowane przy mini boisku sportowym przy ulicy Dąb w Jeleniu
 • Około 5 kilometrowa trasa rajdu przebiega terenami wokół Stawu Belnik (Jaworzno „Tarka”).
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie rajdu.
 • Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się o poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 27 maja 2023 roku ukończą 18 rok życia.
 • Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania imprezy.
 • Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej rajdu (www.mckis.jaworzno.pl), możliwe będzie też wypełnienie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialnośći w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne buty oraz kijki do nordic walking.
 • Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu rajd – w biurze zawodów znajdować będzie się punkt medyczny.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Organizator ustala limit uczestników na 200 osób.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 28 kwietnia (piątku) do 25 maja (czwartek) 2023 roku poprzez stronę zgloszenia.jaworzno.pl
 • W przypadku osiągnięcia przed 25 maja wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku
  w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

PATRONAT MEDIALNY

 • Puls Jaworzna
 • Moje Jaworzno

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania, natomiast dane osobowe laureatów przetwarzane są w celu rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
 • Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Zgłoszenia pod adresem.
Zapisy startują od 28 kwietnia 2023!

https://zgloszenia.mckis.jaworzno.pl


Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno