Klub Biegacza MCKiS

Z roku na rok coraz więcej osób zaczyna interesować się zdrowym stylem życia. Każdy ma na to swój własny pomysł, a jednym z nich na pewno jest regularny jogging. Ten sposób na zdrowie, życie i poprawę kondycji fizycznej jest szczególnie widoczny w krajach Europy Zachodniej, gdzie największe ogólnodostępne, wielotysięczne imprezy biegowe organizowane są w stolicach państw i służą przede wszystkim celom promocyjnym. Fascynacja tą najprostszą dyscypliną sportu jest jednak coraz bardziej zauważalna również w naszym kraju, gdzie co roku wzrasta zarówno liczba osób biegających, jak i ilość organizowanych biegów ulicznych.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tą formą rekreacji i ruchu dla zdrowia w Jaworznie, MCKiS skupia amatorów biegania w sekcji lekkoatletycznej o nazwie “Klub Biegacza”. Sekcja ta nie posiada trenera, zrzesza mieszkańców Jaworzna w różnym wieku, którzy w sposób regularny, samodzielnie trenują biegi długodystansowe, reprezentując następnie klub i miasto na organizowanych w całej Polsce masowych biegach ulicznych.

klub-biegacza-mckis-jaworzno

W każdym sezonie, MCKiS organizuje dla swoich zawodników blisko 20 wyjazdów na ogólnopolskie imprezy biegowe. Wśród nich są maratony, półmaratony oraz biegi na dystansach 10 km i 15 km. Zawodnicy nie ograniczają się jedynie do wyjazdów zorganizowanych przez nasz Klub Biegacza, ale również z własnej inicjatywy i na własny koszt biorą udział w tych imprezach biegowych, które wzbudzą ich zainteresowanie.

W wielu tych imprezach nasi zawodnicy zajmują miejsca na podium w klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych. Dodatkowo, startując liczną grupą, nasi reprezentanci są sekcją zauważalną zarówno na trasie biegów, jak i następnie w wynikach końcowych. Sukcesy zawodników z Jaworzna cieszą tym bardziej, że żaden z nich nie ma przeszłości zawodniczej – są amatorami biegającymi dla zdrowia, a jednocześnie z zamiłowania, bo biegi długodystansowe, podobnie jak każda dyscyplina sportu, mogą też być sposobem na zdrowe spędzanie wolnego czasu.

Sekcja otwarta jest dla każdego niezależnie od wieku i sprawności fizycznej, ponieważ biegać mogą wszyscy, a sportową przygodę z systematycznym jego uprawianiem można rozpocząć w każdej chwili.

Regulamin funkcjonowania sekcji Klub Biegacza MCKiS Jaworzno

 1. Cel działania
  1. Sekcja lekkoatletyczna MCKiS funkcjonująca pod nazwą Klub Biegacza zrzesza amatorów, sympatyków biegania, których miejscem zamieszkania jest miasto Jaworzno.
  2. Celem sekcji jest:
   • popularyzacja biegania długodystansowego jako najprostszej formy ruchu dla zdrowia,
   • wspieranie biegaczy w zakresie dostępu do literatury o tematyce biegowej,
   • masowy udział zawodników w imprezach biegowych i reprezentowanie klubu oraz miasta Jaworzna jako silnego ośrodka amatorskiego joggingu,
   • dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach biegowych organizowanych w Polsce poprzez finansowanie i współfinansowanie przejazdu na zawody wraz z opłata startową.
  3. Podstawą finansowania sekcji jest plan finansowy, którego wysokość na każdy rok jest zatwierdzana przez dyrekcję MCKiS.
  4. Sekcja nie posiada trenera, opiera się na samodzielnej, systematycznej pracy treningowej swoich członków.
 2. Przynależność
  1. Sekcja zrzesza osoby systematycznie uprawiające biegi o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez członków sekcji podczas zawodów sportowych. Warunkiem przynależności jest okazanie przy zapisie udokumentowanych amatorskich startów w imprezach biegowych. Czas uzyskany nie ma znaczenia- liczy się ilość startów, z których wynika aktywność biegowa danej osoby.
  2. Zawodnik staje się członkiem klubu po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i podpisaniu deklaracji.
  3. Od momentu podpisania deklaracji zawodnik ma obowiązek reprezentować KB MCKiS Jaworzno również podczas zawodów, w których bierze udział na własny koszt. Reprezentowanie w tym przypadku oznacza określenie przynależności klubowej w formularzu zgłoszeniowym.
  4. We wszystkich biegach członek KB MCKiS Jaworzno bierze udział na własną odpowiedzialność com poświadcza własnoręcznym podpisem na każdym biegu w karcie zgłoszeniowej, w przypadku osób nieletnich za każdorazową zgodę na piśmie i wzięcie odpowiedzialności za dziecko odpowiedzialni są opiekunowie prawni.
 3. Finansowanie zawodników
  1. Opłacenie w miarę posiadanych środków finansowych opłaty startowej w imprezach biegowych ustalonych podczas zebrania sekcji w grudniu każdego roku. Minimalna ilość zawodników wynosi:
   • przy wyjazdach mini busem 10 zawodników,
   • przy dojazdach własnych 5 zawodników.
  2. W przypadku nie wystartowania we wcześniej zadeklarowanej imprezie biegowej, na którą klub poniósł koszty w postaci opłaty startowej, zawodnik ma obowiązek kolejne starty klubowe opłacić we własnym zakresie do wysokości straconej kwoty. Nie ma obowiązku własnej opłaty jeśli zawodnik znajdzie na swoje miejsce innego zawodnika KB MCKiS Jaworzno i załatwi z organizatorem biegu przepisanie opłaty startowej. W innym przypadku wkład własny jest obowiązkowy. Jeśli zawodnik nie ureguluje zaległości klub zaprzestaje finansowania jego startów do momentu uregulowania należności. Powyższe ustalenia wynikają z konieczności przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
  3. Wyposażenie zawodnika w klubowy sprzęt sportowy:
    • koszulka letnia po podpisaniu deklaracji, ale nie wcześniej niż po udziale w 5 imprezach

   Po przydzieleniu stroju zawodnik ma obowiązek startowania w koszulce klubowej we wszystkich imprezach finansowanych lub współfinansowanych przez MCKiS. Start w innej koszulce niż klubowa będzie interpretowany jako rezygnacja z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno i będzie skutkować natychmiastowym zaprzestaniem finansowania startów zawodnika.

  4. Sprzęt klubowy zawodnika jest rejestrowany w imiennej karcie wyposażenia zawodnika za potwierdzeniem odbioru.
  5. Ze względów finansowych obszarem zainteresowania klubu imprezami biegowymi jest teren Górnego Śląska oraz imprezy organizowane w odległości do 200km.
   Wyjątek stanowią półmaratony i maratony, w których udział zawodników jest ustalany w miarę posiadanych środków finansowych.
  6. Rodzaj sprzętu klubowego oraz czas jego użytkowania jest zależny od posiadanych środków finansowych i jest przekazywany zawodnikom podczas spotkania na zakończenie sezonu w miesiącu grudzień.
 4. Obowiązki zawodnika
  1. Systematyczna, samodzielna praca treningowa i osiąganie wyników w miarę posiadanych predyspozycji i możliwości.
  2. Zaangażowanie, ambicja i chęć uzyskania jak najlepszego wyniku podczas udziału w każdych zawodach biegowych.
  3. Systematyczna praca nad ponoszeniem swoich umiejętności i ciągłe dążenie do poprawiania swoich rekordów życiowych na wszystkich dystansach.
  4. Udział w zaplanowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych.
  5. Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym sezon sekcji, które odbywa się raz w roku w miesiącu grudzień.
  6. Dbałość o otrzymany sprzęt sportowy, który jest własnością klubu oraz jego zdanie w przypadku rezygnacji z członkostwa.
  7. Niezwłoczna deklaracja co do udziału w finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych, o których zawodnicy są powiadamiani poprzez stronę internetową www.mckis.jaworzno.pl W przypadku nie przesłania informacji do ustalonego terminu klub jest zwolniony z opłaty startowej za zawodnika.
  8. Punktualne przybycie na umówioną godzinę zbiórki zarówno w przypadku zorganizowanego wyjazdu na zawody jak i w przypadku ustalonego dojazdu własnego.
   W przypadku spóźnienia ze względu na dobro całej grupy klub nie ma obowiązku oczekiwania.
  9. Godne reprezentowanie barw KB MCKiS Jaworzno oraz stosowanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
  10. Reprezentowanie barw KB MCKiS również podczas imprez, w których zawodnik bierze udział na własny koszt.
  11. Po przydzieleniu stroju zawodnik ma obowiązek startowania w koszulce klubowej we wszystkich imprezach finansowanych lub współfinansowanych przez MCKiS. Start w innej koszulce niż klubowa będzie interpretowany jako rezygnacja z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno i będzie skutkować natychmiastowym zaprzestaniem finansowania startów zawodnika.
  12. Zawodnik ma obowiązek udziału w min. 40% imprez klubowych ustalonych na dany rok. W przypadku nie osiągnięcia tej frekwencji klub przestaje finansować starty zawodnika przez cały kolejny rok. Po rocznym okresie karencji zawodnik może wrócić do aktywności klubowej i finansowania ustalonego w regulaminie.
 5. Ewidencja startów
  1. Klub prowadzi ewidencję startów zawodników oraz osiąganych przez nich wyników z wszystkich finansowanych i współfinansowanych imprezach biegowych.
  2. Ewidencja i uzyskane czasy świadczą o pracy treningowej zawodnika.
  3. Zbiorcza ewidencja wszystkich członków jest udostępniana wszystkim zawodnikom podczas zebrania na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu grudzień.
  4. Zawodnik ma obowiązek udziału w min. 40% imprez klubowych ustalonych na dany rok. W przypadku nie osiągnięcia tej frekwencji klub przestaje finansować starty zawodnika przez cały kolejny rok. Po rocznym okresie karencji zawodnik może wrócić do aktywności klubowej i finansowania ustalonego w regulaminie.
 6. Nagrody
  1. W celu popularyzacji biegania, wyzwolenia zdrowej rywalizacji wśród członków sekcji oraz w dowód uznania dla pracy treningowej swoich zawodników klub ustala następujące rodzaje nagród:
    • najlepszy zawodnik na krótkich i średnich dystansach (decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach 10, 15, i 21 km),
    • najlepsza zawodniczka na krótkich i średnich dystansach (decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach 10, 15, i 21 km, kategoria ma zastosowanie w przypadku członkostwa minimum 3 zawodniczek),
    • za ukończenie pierwszego półmaratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno,
    • za ukończenie pierwszego maratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno.

   Do powyższej klasyfikacji brane są jedynie biegi finansowane przez MCKiS. Jeśli w danym roku nie było finansowania udziału w biegach wymaganych do rywalizacji nagrody nie przyznaje się.

  2. Nagroda ma formę pamiątki pucharu lub statuetki, a okresem za który dokonuje się podsumowania jest styczeń-grudzień każdego roku.
  3. Nagrody są wręczane podczas zebrania sekcji na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu grudzień.
 7. Rezygnacja z członkostwa
  1. Zawodnik sekcji może zrezygnować z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno w każdej chwili bez podania przyczyny. Obowiązkiem każdego zawodnika jest wówczas poinformowanie kierownika Działu Sportu MCKiS oraz zdanie przydzielonego klubowego sprzętu sportowego.
  2. Klub może zrezygnować z zawodnika w każdej chwili jeśli w sposób uporczywy, mimo upomnienia nie będzie realizował postanowień niniejszego regulaminu. Obowiązkiem zawodnika jest w takim przypadku zdanie przydzielonego sprzętu sportowego.
  3. Udział zawodnika w zawodach finansowanych lub współfinansowanych przez MCKiS w innej koszulce niż klubowa jest interpretowany jako rezygnacja z członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

Deklaracja zawodnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz deklaruję przystąpienie do amatorskiej sekcji lekkoatletycznej Klub Biegacza MCKiS.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb funkcjonowania sekcji oraz zgadzam się na podawanie mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz wyników uzyskanych w biegach w informacjach prasowych.
W biegach biorę udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

……………………………………………………………….
​ Data                                   Imię i nazwisko

Data urodzenia……………………………………….…….

Adres…………………………………………………………

Telefon komórkowy………………………………………..

Kontakt:

tel.: 668 425 147
adresy e-mail: grzegorz.gebski@mckis.jaworzno.pl, kb.mckis@gmail.com

Bieżące informacje z działalności sekcji można śledzić także na stronie: http://kb.mckis.jaworzno.pl
oraz na facebook’owym fanpage’u: https://www.facebook.com/kbmckis

Zapraszamy!

Ważne informacje

Po pierwsze musicie wpisać swoje imię i nazwisko przy wybranej imprezie ( link “Zapisy na imprezy” na dole tego tekstu ) i w ten sposób informujecie mnie, że weźmiecie w niej udział i należy przesłać za was opłatę startową. Nie jest to zgłoszenie do imprezy. Zgłoszenia należy dokonać na oficjalnej stronie danego biegu i najlepiej zrobić to od razu żeby nie zapomnieć.
Przy każdej imprezie jest podana data do której trzeba podjąć decyzję o uczestnictwie- po tej dacie przelewam opłatę startową i już nie będzie możliwości dopisania się. Jeśli ktoś zadeklarował udział w imprezie i chce zmienić decyzję to musi przesłać taką informację na mojego maila grzegorz.gebski@mckis.jaworzno.pl ale może to zrobić tylko przed wysłaniem opłaty startowej.
W rubryce klub wpisujemy: KB MCKiS Jaworzno
Proszę nie modyfikować nazwy klubu, nie zmieniać liter, nie dopisywać żadnych prywatnych dodatków, gdyż nazwa klubu służy też do odnajdywania zawodników na niejednokrotnie wielotysięcznych listach startowych i wynikach.
Na wszystkie imprezy koszt dojazdu jest po stronie zawodnika.

W przypadku Triady możliwe są dwie opcje:
– udział tylko w biegu w Jaworznie
– udział w pełnej Triadzie ( Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice )

Przypominam że zawodnik ma obowiązek startu w koszulce klubowej o czym mówi regulamin przynależności.

Maraton Trzech Jezior Międzybrodzie Bialskie 15-17.09.2023 17 km lub 25 km lub 46 km
– deklaracja udziału tutaj i zapisy się na stronie organizatora do dnia 30 maja
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące opłaty startowej
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące danych do faktury

Międzynarodowy Bieg Uliczny Jaworzno TRIADA 23.09.2023 10 km lub 15 km
– deklaracja udziału tutaj i zapisy się na stronie organizatora do dnia 10 września
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące opłaty startowej
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące danych do faktury

Memoriał Nabrdalika Sosnowiec TRIADA 7.10.2023 10 km lub 21 km
– deklaracja udziału tutaj i zapisy się na stronie organizatora do dnia 10 września
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące opłaty startowej
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące danych do faktury

Memoriał Chromika Mysłowice TRIADA 21.10.2023 5 km lub 15 km
– deklaracja udziału tutaj i zapisy się na stronie organizatora do dnia 10 września
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące opłaty startowej
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące danych do faktury

ZAPISY NA IMPREZY

LISTA ZAPISANYCH

Ankieta dot. Memoriału Jerzego Chromika w Mysłowicach dla zawodników Klubu Biegacza MCKiS Jaworzno, którzy w nim startowali

Link do ankiety: https://forms.gle/RV5cfoHnhPPjgMTM8

Najnowsze informacje o biegach

5. Bieg Patriotyczny

24/10/2023|Biegi, Rekreacja, Sosina, Sport, W dzielnicach, Wydarzenia Sportowe|

Przed nami 5. edycja Biegu Patriotycznego organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Dokładnie 11 listopada sportowcy spotkają się na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Sosina znajdującego się przy ulicy Bukowskiej 10. Trasa biegu poprowadzi [...]

 • bieg-uliczny

Komunikat | Bieg Uliczny 15 km i 10 km utrudnienia w ruchu ulicznym w sobotę 23 września

18/09/2023|Biegi, Sport, Stadion "Victoria", W dzielnicach, Wydarzenia Sportowe, Wydarzenie sportowe|

Informujemy wszystkich uczestników ruchu drogowego, że w dniu 23 września (sobota) w godzinach 16.00-18.00 nastąpią utrudnienia na drogach związane z organizacją 27. Międzynarodowego Biegu Ulicznego 15 km i Biegu Rekreacyjnego 10 km. Utrudnienie dotyczą ulic: [...]

 • bieg-uliczny

Nadchodzące wydarzenia sportowe

21/08/2023|Biegi, Nordic Walking, Park Podłęże, Płaszczka, Regaty kajakowe, Rekreacja, Sosina, Sport, Stadion "Victoria", Triathlon, W dzielnicach, Wydarzenie sportowe|

Już w najbliższą sobotę, 26 sierpnia odbędzie się II Rajd Nordic Walking, którego start został zaplanowany przy centrum handlowym Manhattan na Podłężu. Limit uczestników na udział został przewidziany na 200 osób. Jednak w nadchodzącym czasie [...]

Relacje video z wybranych imprez biegowych MCKiS Jaworzno

Sekcje sportowe MCKiS Jaworzno

Zobacz także: