Klub Biegacza MCKiS

Z roku na rok coraz więcej osób zaczyna interesować się zdrowym stylem życia. Każdy ma na to swój własny pomysł, a jednym z nich na pewno jest regularny jogging. Ten sposób na zdrowie, życie i poprawę kondycji fizycznej jest szczególnie widoczny w krajach Europy Zachodniej, gdzie największe ogólnodostępne, wielotysięczne imprezy biegowe organizowane są w stolicach państw i służą przede wszystkim celom promocyjnym. Fascynacja tą najprostszą dyscypliną sportu jest jednak coraz bardziej zauważalna również w naszym kraju, gdzie co roku wzrasta zarówno liczba osób biegających, jak i ilość organizowanych biegów ulicznych.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tą formą rekreacji i ruchu dla zdrowia w Jaworznie, MCKiS skupia amatorów biegania w sekcji lekkoatletycznej o nazwie “Klub Biegacza”. Sekcja ta nie posiada trenera, zrzesza mieszkańców Jaworzna w różnym wieku, którzy w sposób regularny, samodzielnie trenują biegi długodystansowe, reprezentując następnie klub i miasto na organizowanych w całej Polsce masowych biegach ulicznych.

klub-biegacza-mckis-jaworzno

W każdym sezonie, MCKiS organizuje dla swoich zawodników blisko 20 wyjazdów na ogólnopolskie imprezy biegowe. Wśród nich są maratony, półmaratony oraz biegi na dystansach 10 km i 15 km. Zawodnicy nie ograniczają się jedynie do wyjazdów zorganizowanych przez nasz Klub Biegacza, ale również z własnej inicjatywy i na własny koszt biorą udział w tych imprezach biegowych, które wzbudzą ich zainteresowanie.

W wielu tych imprezach nasi zawodnicy zajmują miejsca na podium w klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych. Dodatkowo, startując liczną grupą, nasi reprezentanci są sekcją zauważalną zarówno na trasie biegów, jak i następnie w wynikach końcowych. Sukcesy zawodników z Jaworzna cieszą tym bardziej, że żaden z nich nie ma przeszłości zawodniczej – są amatorami biegającymi dla zdrowia, a jednocześnie z zamiłowania, bo biegi długodystansowe, podobnie jak każda dyscyplina sportu, mogą też być sposobem na zdrowe spędzanie wolnego czasu.

Sekcja otwarta jest dla każdego niezależnie od wieku i sprawności fizycznej, ponieważ biegać mogą wszyscy, a sportową przygodę z systematycznym jego uprawianiem można rozpocząć w każdej chwili.

Regulamin funkcjonowania sekcji Klub Biegacza MCKiS Jaworzno

I.Cel działania

1.Sekcja lekkoatletyczna MCKiS funkcjonująca pod nazwą Klub Biegacza zrzesza amatorów, sympatyków Biegania, których miejscem zamieszkania jest miasto Jaworzno.

2.Celem sekcji jest:

– popularyzacja biegania długodystansowego jako najprostszej formy ruchu dla zdrowia,
– wspieranie biegaczy w zakresie dostępu do literatury o tematyce biegowej,
– masowy udział zawodników w imprezach biegowych i reprezentowanie klubu oraz miasta Jaworzna jako silnego ośrodka amatorskiego joggingu,
– dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach biegowych organizowanych w Polsce poprzez finansowanie i współfinansowanie przejazdu na zawody wraz z opłata startową.

3.Podstawą finansowania sekcji jest plan finansowy, którego wysokość na każdy rok jest zatwierdzana przez dyrekcję MCKiS.

4.Sekcja nie posiada trenera, opiera się na samodzielnej, systematycznej pracy treningowej swoich członków.

II.Przynależność

1.Sekcja zrzesza osoby systematycznie uprawiające biegi o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez członków sekcji podczas zawodów sportowych. Warunkiem przynależności jest okazanie przy zapisie udokumentowanych amatorskich startów w imprezach biegowych. Czas uzyskany nie ma znaczenia- liczy się ilość startów, z których wynika aktywność biegowa danej osoby.

2.Zawodnik staje się członkiem klubu po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i podpisaniu deklaracji.

3.Od momentu podpisania deklaracji zawodnik ma obowiązek reprezentować KB MCKiS Jaworzno również podczas zawodów, w których bierze udział na własny koszt. Reprezentowanie oznacza określenie przynależności klubowej w formularzu zgłoszeniowym oraz udział w zawodach w stroju klubowym KB MCKiS Jaworzno.

4.We wszystkich biegach członek KB MCKiS Jaworzno bierze udział na własną odpowiedzialność co poświadcza własnoręcznym podpisem na każdym biegu w karcie zgłoszeniowej, w przypadku osób nieletnich za każdorazową zgodę na piśmie i wzięcie odpowiedzialności za dziecko odpowiedzialni są opiekunowie prawni.

III.Finansowanie zawodników

1. Opłacenie w miarę posiadanych środków finansowych opłaty startowej w imprezach biegowych ustalonych podczas zebrania sekcji w grudniu każdego roku. Minimalna ilość zawodników wynosi:

– przy wyjazdach mini busem 10 zawodników,
– przy dojazdach własnych 5 zawodników.

2. Wyposażenie zawodnika w klubowy sprzęt sportowy:

– koszulka letnia po podpisaniu deklaracji, ale nie wcześniej niż po udziale w 5 imprezach.

Po przydzieleniu stroju zawodnik ma obowiązek startowania w koszulce klubowej. W przypadku stwierdzenia startowania bez koszulki klubowej MCKiS, klub przestaje finansować starty zawodnika.

3.Sprzęt klubowy zawodnika jest rejestrowany w imiennej karcie wyposażenia zawodnika za potwierdzeniem odbioru.

4.Ze względów finansowych obszarem zainteresowania klubu imprezami biegowymi jest teren Górnego Śląska oraz imprezy organizowane w odległości do 200km. Wyjątek stanowią półmaratony i maratony, w których udział zawodników jest ustalany w miarę posiadanych środków finansowych.

5.Rodzaj sprzętu klubowego oraz czas jego użytkowania jest zależny od posiadanych środków finansowych i jest przekazywany zawodnikom podczas spotkania na zakończenie sezonu w miesiącu grudniu.

IV.Obowiązki zawodnika

1.Systematyczna, samodzielna praca treningowa i osiąganie wyników w miarę posiadanych predyspozycji i możliwości.

2.Zaangażowanie, ambicja i chęć uzyskania jak najlepszego wyniku podczas udziału w każdych zawodach biegowych.

3.Systematyczna praca nad ponoszeniem swoich umiejętności i ciągłe dążenie do poprawiania swoich rekordów życiowych na wszystkich dystansach.

4.Udział w zaplanowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych.

5.Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym sezon sekcji, które odbywa się raz w roku w miesiącu grudniu.

6.Dbałość o otrzymany sprzęt sportowy, który jest własnością klubu oraz jego zdanie w przypadku rezygnacji z członkostwa.

7.Niezwłoczna deklaracja co do udziału w finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych, o których zawodnicy są powiadamiani poprzez stronę internetową mckis.jaworzno.pl. W przypadku nie przesłania informacji do ustalonego terminu klub jest zwolniony z opłaty startowej za zawodnika.

8.W przypadku nie wystartowania we wcześniej zadeklarowanej imprezie biegowej, na którą klub poniósł koszty w postaci opłaty startowej, koszt opłaty startowej w kolejnej imprezie lub imprezach ponosi sam zawodnik do wysokości kwoty poniesionej przez klub.

9. Punktualne przybycie na umówioną godzinę zbiórki zarówno w przypadku zorganizowanego wyjazdu na zawody jak i w przypadku ustalonego dojazdu własnego. W przypadku spóźnienia ze względu na dobro całej grupy klub nie ma obowiązku oczekiwania.

10.Godne reprezentowanie barw KB MCKiS Jaworzno oraz stosowanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.

11. Reprezentowanie barw KB MCKiS również podczas imprez, w których zawodnik bierze udział na własny koszt.

12. Udział w zawodach w przydzielonym stroju klubowym KB MCKiS Jaworzno – obowiązkowo.

V.Ewidencja startów

1.Klub prowadzi ewidencję startów zawodników oraz osiąganych przez nich wyników z wszystkich finansowanych i współfinansowanych imprezach biegowych.

2.Ewidencja i uzyskane czasy świadczą o pracy treningowej zawodnika.

3.Zbiorcza ewidencja wszystkich członków jest udostępniana wszystkim zawodnikom podczas zebrania na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu grudniu.

4. Zawodnik ma obowiązek udziału w min. 40% imprez klubowych ustalonych na dany rok. W przypadku nie osiągnięcia tej frekwencji klub przestaje finansować starty zawodnika.

VI.Nagrody

1.W celu popularyzacji biegania, wyzwolenia zdrowej rywalizacji wśród członków sekcji oraz w dowód uznania dla pracy treningowej swoich zawodników klub ustala następujące rodzaje nagród:

– najlepszy zawodnik na krótkich i średnich dystansach(decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach 10, 15, i 21 km),
– najlepsza zawodniczka na krótkich i średnich dystansach(decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach 10, 15, i 21 km, kategoria ma zastosowanie w przypadku członkostwa minimum 3 zawodniczek),
– najlepszy maratończyk (decyduje uzyskany czas na atestowanej trasie 42km),
– za ukończenie pierwszego półmaratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno,
– za ukończenie pierwszego maratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno.

Do powyższej klasyfikacji brane są jedynie biegi finansowane przez MCKiS.

2.Nagroda ma formę pamiątki – pucharu lub statuetki, a okresem, za który dokonuje się podsumowania, jest styczeń-grudzień każdego roku.

3.Nagrody są wręczane podczas zebrania sekcji na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu grudniu.

VII.Rezygnacja z członkostwa

1. Zawodnik sekcji może zrezygnować z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno w każdej chwili bez podania przyczyny. Obowiązkiem każdego zawodnika jest wówczas poinformowanie kierownika Działu Sportu MCKiS oraz zdanie przydzielonego klubowego sprzętu sportowego.

2.Klub może zrezygnować z zawodnika w każdej chwili jeśli w sposób uporczywy, mimo upomnienia nie będzie realizował postanowień niniejszego regulaminu. Obowiązkiem zawodnika jest w takim przypadku zdanie przydzielonego sprzętu sportowego.


Deklaracja zawodnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz deklaruję przystąpienie do amatorskiej sekcji lekkoatletycznej Klub Biegacza MCKiS.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb funkcjonowania sekcji oraz zgadzam się na podawanie mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz wyników uzyskanych w biegach w informacjach prasowych.

W biegach biorę udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

                                                                                                                                                                                                    ………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                  Data Imię i nazwisko               
                                                                                                                                                                                                                                                 

Data urodzenia……………………………………………..

Adres………………………………………………………

Telefon komórkowy………………………………………..

Kontakt:

tel.: 668 425 147
adresy e-mail: grzegorz.gebski@mckis.jaworzno.pl, kb.mckis@gmail.com

Bieżące informacje z działalności sekcji można śledzić także na stronie: http://kb.mckis.jaworzno.pl
oraz na facebook’owym fanpage’u: https://www.facebook.com/kbmckis

Zapraszamy!

Ważne informacje

Po pierwsze musicie wpisać swoje imię i nazwisko przy wybranej imprezie ( link “Zapisy na imprezy” na dole tego teksku ) i w ten sposób informujecie mnie, że weźmiecie w niej udział i należy przesłać za was opłatę startową. Nie jest to zgłoszenie do imprezy. Zgłoszenia należy dokonać na oficjalnej stronie danego biegu i najlepiej zrobić to od razu żeby nie zapomnieć (wyjątek maraton w Krakowie- czytaj niżej).
Przy każdej imprezie jest podana data do której trzeba podjąć decyzję o uczestnictwie- po tej dacie przelewam opłatę startową i już nie będzie możliwości dopisania się. Jeśli ktoś zadeklarował udział w imprezie i chce zmienić decyzję to musi przesłać taką informację na mojego maila grzegorz.gebski@mckis.jaworzno.pl ale może to zrobić tylko przed wysłaniem opłaty startowej.
Proszę dokładnie przeczytać przy każdej imprezie co trzeba zrobić by prawidłowo się do niej zgłosić bo nie zawsze procedura jest taka sama.
W rubryce klub wpisujemy: KB MCKiS Jaworzno
Proszę nie modyfikować nazwy klubu, nie zmieniać liter, nie dopisywać żadnych prywatnych dodatków, gdyż nazwa klubu służy też do odnajdywania zawodników na niejednokrotnie wielotysięcznych listach startowych i wynikach.
Na wszystkie imprezy koszt dojazdu jest po stronie zawodnika.

Półmaraton Marzanny Kraków 19.03.2023, deklarowanie udziału w imprezie do 15 stycznia
– zapisujemy się na stronie organizatora do dnia 15.01.23
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące opłaty startowej
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące danych do faktury

Cracovia Maraton 23.04.2023, deklarowanie udziału w imprezie do 15 stycznia
– nie zapisujemy się na stronie organizatora do momentu otrzymania ode mnie specjalnego kodu potwierdzającego przelanie opłaty startowej
– po otrzymaniu kodu zapisujemy się natychmiast i w trakcie zapisu wpisujemy kod w odpowiednie miejsce formularza
– do zapisów zbiorowych, z których chcemy skorzystać musi być min.10 osób, jeśli tyle nie będzie podam inny sposób zapisania się na imprezę.

Beskidzki Topór 13.05.2023, deklarowanie udziału w imprezie do 22 stycznia
– zapisujemy się na stronie organizatora do dnia 22.01.23
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące opłaty startowej
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące danych do faktury

Nocny Wrocław Półmaraton 17.06.2023, deklarowanie udziału w imprezie do 8 stycznia
– zapisujemy się na stronie organizatora do 8.01.23
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące opłaty startowej
– w trakcie zapisu pomijamy punkty dotyczące danych do faktury
– jest pomysł by do Wrocławia złożyć się na busa prywatnie i pojechać całą grupą. Wtedy odpada koszt noclegu czy konieczność prywatnej jazdy w nocy. Do pomysłu wrócimy bliżej terminu.

Poniżej imprezy, które bierzemy pod uwagę, ale z uwagi na odległy termin na razie nie uruchamiamy procedury.
Maraton Trzech Jezior Międzybrodzie Bialskie 15-17.09.2023,
Międzynarodowy Bieg Uliczny Jaworzno TRIADA 23.09.2023,
Memoriał Nabrdalika Sosnowiec TRIADA 7.10.2023,
Memoriał Chromika Mysłowice TRIADA 21.10.2023,

ZAPISY NA IMPREZY

LISTA ZAPISANYCH

Najnowsze informacje Klubu Biegacza MCKiS

  • klub-biegacza-mckis na grodek-trail

Klub Biegacza podczas Gródek Trail

29/10/2018|Klub biegacza, Sport|

Gródek Trail, czyli druga edycja Biegu Drwala, to impreza zaczynająca powoli wpisywać się w kalendarz wydarzeń biegowych w naszym mieście. W tym roku, tak jak i w ubiegłym, pogoda idealnie dopisała, tworząc naturalne przeszkody na [...]

  • klub-biegacza-mckis-na-pzu-cracovia

PZU Cracovia Półmaraton Królewski

15/10/2018|Klub biegacza, Sport|

Zawodnicy Klubu Biegacza MCKiS zawitali w drugi weekend października do Krakowa, by pokonać dystans 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego, w którym wystartowała rekordowa liczba biegaczy. Do zmagań przystąpiło 8773 zawodników i zawodniczek, a do mety [...]

  • klub-biegacza-mckis-silesia-marathon

Jubileuszowy 10. PKO Silesia Marathon

08/10/2018|Klub biegacza, MCKiS, Sport|

W niedzielę - 7 października - już po raz dziesiąty odbył się największy maraton Górnego Śląska. Nie mogło na nim oczywiście zabraknąć reprezentantów Klubu Biegacza MCKiS Jaworzno. Silesia maraton jest jednym z najmłodszych maratonów w [...]

Relacje video z wybranych imprez biegowych MCKiS Jaworzno

Sekcje sportowe MCKiS Jaworzno