Project Description

Byczyński Byk

Wydarzenie to jest adresowane w głównej mierze do lokalnej społeczności, ale – mając na uwadze rodzinną rozrywkę – program został tak ułożony, by każdy znalazł coś dla siebie, bez względu na miejsce zamieszkania i wiek.

Dla miłośników sportowych zmagań przewidziano następujące atrakcje:

 • Byk Nordic Walking,
 • Byk Bieg Rekreacyjny (tegoroczna nowość), 
 • Byk Rowerowy,
 • Byk Szachowy (rozgrywki odbywają się w Klubie “Niko”).

Popołudniowa odsłona piknikowa to występy dzieci i młodzieży z byczyńskich instytucji, koncerty i występy zaproszonych artystów oraz wydarzenia towarzyszące, w tym warsztaty.

Na przybyłych czeka zawsze nie tylko dobra zabawa, ale również smaczny poczęstunek! A Byczyńskiego Byka zamyka tradycyjnie zabawa taneczna. 

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Rajdzie Nordic Walking lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

Kontakt: Kinga Jończyk ( tel.32-616-17-53, Klub “Niko”) Paweł Wróbel ( tel. 502-549-040 )

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
2 czerwca (niedziela) 2019 r., Jaworzno – Byczyna
Biuro zawodów, start i meta – Stadion LKS Zgoda Byczyna, ul. Makowa
Harmonogram:
• od godziny 7.45 do godziny 8.45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
• godzina 8.50 – odprawa techniczna i krótka rozgrzewka prowadzona przez instruktora
godzina 9.00 – start rajdu
• ok. godziny 11.00 – zakończenie Rajdu

TRASA RAJDU

• Około 8,5 kilometrowa trasa Rajdu przebiega pętlą przez malownicze tereny leśne Byczyny (trasa dostępna jest na mapce na stronie imprezy). Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego, ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Odbywa się w części przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na czele Rajdu grupę prowadzić będzie wyznaczony członek grupy Nord Walkers (MCKiS Jaworzno), na końcu grupy porządku pilnować będą wyznaczone osoby zamykające Rajd. Razem z uczestnikami trasę pokona instruktor nordic walking.
• Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
• Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie Rajdu.
• Zawodnicy podczas Rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA

• W Rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 2 czerwca 2019 roku ukończą 18 rok życia.
• Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w Rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania imprezy.
• Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Rajdu (www.mckis.jaw.pl), (możliwe będzie wypełnienie takiego oświadczenia
przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów).
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
• Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy zawodnicy startujący w Rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy (potwierdzenie udziału i pobranie numeru startowego).
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem Rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
• Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne buty oraz kijki do nordic walking.
• Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu Rajd.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w biurze zawodów.
• Dla startujących zawodników przygotowane będą i wręczane na mecie pamiątkowe medale (limit 200 sztuk).
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Rajdu wynikające z winy uczestników, naruszenie zapisów niniejszego regulaminu oraz niestosowne zachowanie może skutkować wykluczeniem danej osoby z Rajdu.

ZGŁOSZENIA

Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
• Organizator ustala limit uczestników na 200 osób.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 13 maja do 30 maja 2019 r. poprzez stronę www.mckis.jaw.pl (zakładka “III Byczyński Byk”)
lub osobiście w Klubie NIKO w Byczynie (w godzinach otwarcia Klubu – tylko do czwartku 30 maja).
• W przypadku osiągnięcia przed 30 maja wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji, kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 7.45 w dniu imprezy (zachęcamy jednak do wcześniejszego zgłoszenia internetowego i zagwarantowania sobie miejsca w Rajdzie).
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
• Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu
z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
• Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
• Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie
z obowiązującym prawem.

Regulamin do pobrania znajduje się tutaj.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Turnieju Szachowym w Byczynie lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

Kontakt: Jolanta Guzik ( tel. 609-554-126) Paweł Wróbel ( tel. 502-549-040 )

PROGRAM IMPREZY

Termin i miejsce:
2 czerwca (niedziela) 2019 roku
Klub „Niko”, Jaworzno-Byczyna, ul. Na Stoku 14
Harmonogram:
• od godziny 10.00 do godziny 10.45 – weryfikacja zawodników na miejscu imprezy w Klubie “Niko”
• godzina 10.50 – odprawa techniczna przed startem gry
godzina 11.00 – start zawodów
• ok. godziny 15.00 – zakończenie
• ok. godziny 15.30 – uroczyste wręczenie nagród na scenie zlokalizowanej na byczyńskim Rynku – laureaci zobowiązani są do odbioru nagrody osobiście (nie ma możliwości odbioru nagrody “w zastępstwie”)

SYSTEM ROZGRYWEK

• Tempo gry – 10 minut dla zawodnika, turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

KLASYFIKACJE

• GRUPA “A” – OPEN
• Rywalizacja przebiegać będzie w ramach jednej grupy, z niej wydzielona będzie osobna klasyfikacja juniorów do lat 12

ZGŁOSZENIA

Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
• Każdy zawodnik może bezpłatnie uczestniczyć w turnieju – warunkiem jest zgłoszenie się do zawodów i potwierdzenie swojej obecności na sali gry.
• Organizator ustala limit uczestników na 50 osób.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 13 maja do 30 maja 2019 r. mailowo lub telefonicznie u p. Jolanty Guzik (mail: jolkag2@o2.pl, tel. 609-554-126).

NAGRODY

• I miejsce – 300 złotych
• II miejsce – 200 złotych
• III miejsce – 150 złotych
• IV miejsce – 100 złotych
• V miejsce – 50 złotych

Nagrody dodatkowe:

• I miejsce junior do lat 12 – nagroda rzeczowa
• II miejsce junior do lat 12 – nagroda rzeczowa
• III miejsce junior do lat 12 – nagroda rzeczowa

UWAGA!!! Nagrody nie będą łączone, zawodnik ma prawo wyboru korzystniejszej narody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Nad przebiegiem, weryfikacją i klasyfikacją turnieju czuwać będzie sędzia główny zawodów.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem gry.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Biegu Rekreacyjnym lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATORZY

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

Kontakt: Paweł Wróbel (tel. 502 549 040)

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
2 czerwca (niedziela) 2019 r., Jaworzno – Byczyna
biuro zawodów, start i meta – Stadion LKS Zgoda Byczyna
Harmonogram:
• od godziny 10.45 do godziny 11.45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
• godzina 11.50 – odprawa techniczna i krótka rozgrzewka przed Biegiem
godzina 12.00 – start rajdu
• ok. godziny 13.00 – zakończenie

TRASA BIEGU

• Około 8,5 kilometrowa trasa Biegu przebiega pętlą przez malownicze tereny leśne Byczyny (trasa dostępna jest na mapce na stronie imprezy). Podczas Biegu nie prowadzony jest pomiar czasowy – Bieg ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Odbywa się w części przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W kilku punktach na trasie ruchem kierować będą wyznaczone osoby, poza tym kierunek biegu wskazywać będą również specjalnie umieszczone strzałki z podanym skrętem w lewo lub prawo. W przypadku braku osoby wskazującej kierunek bądź strzałki uczestnik zawsze porusza się głównym traktem prosto.
• Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
• Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie Biegu.
• Zawodnicy podczas Biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA

• W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 2 czerwca 2019 roku ukończą 18 rok życia.
• Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w Biegu oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania imprezy.
• Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biegu (www.mckis.jaw.pl), (możliwe będzie wypełnienie takiego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów).
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
• Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy (potwierdzenie udziału i pobranie numeru startowego).
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem imprezy, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Udział w Biegu jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
• Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) oraz wygodne buty.
• Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać na trasie Biegu lub na mecie u obsługi medycznej.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w biurze zawodów, dla startujących zawodników przygotowane będą i wręczane na mecie pamiątkowe medale (limit 100 sztuk).
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie wynikające z winy uczestników, naruszenie zapisów niniejszego regulaminu oraz niestosowne zachowanie może skutkować wykluczeniem danej osoby z Biegu.

ZGŁOSZENIA

• Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
• Organizator ustala limit uczestników na 100 osób.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 13 maja do 30 maja 2019 r. poprzez stronę www.mckis.jaw.pl (zakładka “III Byczyński Byk”)
lub osobiście w Klubie NIKO w Byczynie (w godzinach otwarcia Klubu – ale również tylko do czwartku 30 maja).
• W przypadku osiągnięcia przed 30 maja wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 10.45 w dniu imprezy (zachęcamy jednak do wcześniejszego zgłoszenia internetowego i zagwarantowania sobie miejsca w zawodach).
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu imprezy organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Bieg ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Regulamin do pobrania znajduje się tutaj.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Rajdzie Rowerowym w Byczynie lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

TEAM JAWORZNO oraz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8 oraz
Kontakt: Grzegorz Oleksiak (tel. 602-318-228) Paweł Wróbel ( tel. 502-549-040 )

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
2 czerwca (niedziela) 2019 r., Jaworzno – Byczyna
biuro zawodów oraz start – pętla w Byczynie (ulica Gwardzistów)
meta – Stadion LKS Zgoda Byczyna
Harmonogram:
• od godziny 10.45 do godziny 11.45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
• godzina 11.50 – odprawa techniczna przed startem
godzina 12.00 – start rajdu
• ok. godziny 14.00 – zakończenie rajdu

TRASA RAJDU

• Około 15 kilometrowa trasa Rajdu przebiega pętlą przez okolice Byczyny (trasa dostępna jest na mapce na stronie imprezy). Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego, ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na czele grupy rowerzystów znajduje się Koordynator Rajdu, który kontroluje prędkość i kierunek jazdy całej kolumny uczestników, na końcu zaś jedzie oznakowana osoba zamykająca.
• Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zabrania się uczestnictwa w Rajdzie osobom w stanie nietrzeźwym jak również pod wpływem środków odurzających.
• Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie Rajdu.
• Zawodnicy podczas Rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA

• W Rajdzie prawo startu mają osoby, które do dnia 2 czerwca 2019 roku ukończą 18 rok życia.
• Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie za okazaniem podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia dot. zgody na udział nieletniego w Rajdzie oraz wzięcia za niego pełnej odpowiedzialności podczas trwania imprezy.
• Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Rajdu www.mckis.jaw.pl, możliwe będzie wypełnienie takiego oświadczenia
przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu imprezy w biurze zawodów.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
• Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy zawodnicy startujący w Rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu imprezy (potwierdzenie udziału i pobranie numeru startowego).
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem Rajdu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
• Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych), wygodne obuwie, sprzęt oraz sprawny technicznie rower i kask.
• Wszelkie objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu Rajd.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie zawodów, dla startujących zawodników przygotowane będą i wręczane również na mecie pamiątkowe medale (limit 250 sztuk).
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Rajdu wynikające z winy uczestników, naruszenie zapisów niniejszego regulaminu oraz niestosowne zachowanie może skutkować wykluczeniem danej osoby z Rajdu.

ZGŁOSZENIA

Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
• Organizator ustala limit uczestników na 250 osób.
• Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 13 maja do 30 maja 2019 r. poprzez stronę www.mckis.jaw.pl (zakładka “III Byczyński Byk”), osobiście w Klubie “Niko” w Byczynie (w godzinach otwarcia Klubu – tylko do czwartku 30 maja).
• W przypadku osiągnięcia przed 30 maja wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
• Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 10.45 w dniu imprezy (zachęcamy jednak do wcześniejszego zgłoszenia internetowego i zagwarantowania sobie miejsca w zawodach).
• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
• Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
• Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
• Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Regulamin do pobrania znajduje się tutaj.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Galeria zdjęć

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno