Do 30 marca przyjmowane będą wnioski o przyznanie Sportowych Nagród i Wyróżnień Miasta Jaworzna za wyniki sportowe w 2017 r. Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy uzyskali wyróżniające się wyniki sportowe oraz mieszkają w naszym mieście lub są reprezentantami klubu mającego siedzibę w Jaworznie. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane za udokumentowane przez Polski Związek Sportowy osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Sportowe Nagrody i Wyróżnienia Miasta Jaworzna mogą być przyznane zawodnikom za osiągnięcia sportowe zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i zespołowych. W tym drugim przypadku brane są pod uwagę tylko dyscypliny, w których rywalizacja odbywa się na poziomie co najmniej dwóch lig ogólnokrajowych.

Kto może zgłaszać kandydatów? Uprawnione do tego są: właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika, radni RM w Jaworznie, pełnoletni zawodnicy niezrzeszeni w klubie sportowym, jeden z rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika (w przypadku zawodników niepełnoletnich niezrzeszonych w klubie sportowym) oraz dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie bądź jego zastępca ds. sportu.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna oraz Sportowego Wyróżnienia
Miasta Jaworzna oraz wzór wniosku dostępne są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Dwornickiego 5, pokój 5, tel. 32 61 81 755) oraz na stronie www.um.jaworzno.pl.

Przypomnijmy, 19 lutego miasto podpisało z klubami sportowymi umowy na planowane przez nie w tym roku projekty w różnych dyscyplinach. W sumie miasto przekaże klubom milion złotych.

Tekst: RED